KR Open House และตลาดนัดชุมนุม

14 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายพักแรมยุวกาชาด

8-9 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

8-9 กุมภาพันธ์ 2562

สอบ O-NET ม.3

2-3 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

1 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา

31 มกราคม 2562

ทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณร

29 มกราคม 2562

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระศิลปะ

29 มกราคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18-29 มกราคม 2562

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามยุวกาชาด

23 มกราคม 2562

มอบรางวัลการประกวดความสะอาด

22 มกราคม 2562

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงาน OBEC AWARDS

21 มกราคม 2562

ติว O-NET ม.6

18 มกราคม 2562

การประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์

18 มกราคม 2562

วันครู 2562

16 มกราคม 2562

กีฬาวันครู อำเภอกันทรารมย์

15-16 มกราคม 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

13 มกราคม 2562

ติว O-NET ม.3

8 มกราคม 2562

ธรรมเทศนาเนื่องในวันปีใหม่

4 มกราคม 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

28 ธันวาคม 2561

ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการสถานศึกษา

28 ธันวาคม 2561

Online (10) Today (458) Week (666, 611, 445, 606, 237, 271, 485) All (127763)