รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 166
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่งานประกันคุณภาพ
1. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557(PDF คลิกที่นี่)
2. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจาปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)
3. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจาปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)
4. ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม (PDF คลิกที่นี่)
2. แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม (DOC คลิกที่นี่)
3. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม (PDF คลิกที่นี่)

เอกสารงานวิชาการ
1. แบบวิเคราะห์ผู้เรียน (Excel 2007 คลิกที่นี่) , (Excel 2000-2003 คลิกที่นี่)
2. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน (Word 2007 คลิกที่นี่) , (Word 2000-2003 คลิกที่นี่)

เอกสารงานประกันคุณภาพ
1. เอกสารรายงาน SAR ฉบับย่อ ปีการศึกษา 2556 (DOC คลิกที่นี่)
2. แบบสรุปผลงานดีเด่นในรอบปี 56 (DOCX คลิกที่นี่)
3. แบบสรุปโครงการนดีเด่นในรอบปี 56 (DOCX คลิกที่นี่)
4. หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม พ.ศ.2554-2558 จาก สมศ. (คลิกที่นี่)

เอกสารประกันภัย
เอกสารประกันภัย ปีการศึกษา 2557 (PDF คลิกที่นี่)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์

               วันภาษาไทยแห่งชาติ
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ประธานในพิธี
ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ในงานมีการจัดนิทรรศการ
สาธิตการปั้นหม้อ การจักสาน จากวิทยากรท้องถิ่น ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนฟ้อนรำ
บุญบั้งไฟ แห่กัณฑ์หลอน แห่ขันหมาก และแห่นาค

               อบรมคลังทฤษฎีความรู้
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ICT ตามโครงการ
คลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (311) ผู้เข้ารับการอบรมคณะครูโรงเรียน
กันทรารมณ์ จำนวน 40 ท่าน

               มอบทุนการศึกษา
        คุณครูคำนวณ คำวงศ์ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนวงศ์เกษมที่มีวัตถุประสงค์
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลน ในเขตอำเภอกันทรารมย์
เป็นประจำทุกปี ปีละ 3,000 บาท ในปีนี้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้แก่
นายธีระ บุญรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/3 และเด็กหญิงสุนิสา เชื้อสา นักเรียนชั้น ม.1/11

               การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัด
ผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน
ฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเพื่อรองรับการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน มาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

               รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา
2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่
กวีเอกของโลก และฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมแต่งกาย
เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ณ เวที K.R. STAR และการแสดงละคร
บนเวที ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่าง เวลา 13.00-15.30 น.

               พิธีไหว้ครู 2557
        คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือ
คาบที่ 1-2 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.6, คาบที่ 3-4 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4,
คาบที่ 5-6 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.5 สถานที่จัดพิธีไหว้ครูหอประชุมใหญ่
โรงเรียนกันทรารมณ์

               ค่ายสานฝันครั้งที่ 22
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์
รุ่นจบปีการศึกษา 2554 จัดโครงการพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

School Link


โรงเรียนในโครงการคู่พัฒนา

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
เขาทำงานกัน ไม่หันช่วยเหลือ
ทำตัวน่าเบื่อ ไม่ยื่นมือมา
ยังกลับกีดกัน ไม่ขันอาสา
ทำทีกันท่า ไม่น่าไว้ใจ

สุภาษิตไทย

ข่าวสารในโรงเรียน

· Bang School Tour
· กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์
· ติว GAT เชื่อมโยง ม.6 โดยคุณครูทิวลิป
· รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
· ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
· Good Bye Senior
· แนะแนวคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
· วันแห่งความภูมิใจ ชาวกันทรารมณ์
· ตลาดนัดชุมนุม
· English & Scrabble Camp
· การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
· กีฬาภายใน ครั้งที่ 57
· กิจกรรมวัน Christmas 2013
· สอบธรรมสนามหลวง
· โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 37252751
วันนี้ : 5653
เมื่อวาน : 2258

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com