ตารางเรียน ตารางสอน โรงเรียนกันทรารมณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (PDF)

เริ่มใช้ 17 พฤษภาคม 2565 (แก้ไข 22 ก.ค. 65)

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางนักเรียน ม.1
ตารางนักเรียน ม.2
ตารางนักเรียน ม.3
ตารางนักเรียน ม.4
ตารางนักเรียน ม.5
ตารางนักเรียน ม.6

ตารางสอนผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ตารางสอนครู

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มงานแนะแนว

ตารางการใช้ห้องเรียน

อาคาร 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคาร 5
อาคารประกอบ
EP

งานตารางเรียนตารางสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ