แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ

กร1 ใบคำร้องขอจบศึกษา (PDF คลิกที่นี่)

กร2 แบบขอลาออก (PDF คลิกที่นี่)

กร3 แบบคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ (PDF คลิกที่นี่)

กร4 แบบแจ้งเข้าชั้นเรียน (PDF คลิกที่นี่)

กร5 ใบลานักเรียน (PDF คลิกที่นี่)

กร6 แบบติดต่อขอสอบแก้ตัว (PDF คลิกที่นี่)