รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2560 โรงเรียนกันทรารมณ์

นักเรียนที่ยังไม่เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน >> ม.1       ม.2       ม.3      

ที่
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
เลือกแล้ว
สูงสุด
1
โอลิกามิ สร้างสรรค์งานกระดาษอ.ยุภาภรณ์ อ.รัตนธร อ.วิมลมาศ426
30 (ชื่อนักเรียน)
30
2
หุ่นยนต์อ.เฉลิม อ.จงกล อ.นุชญนันท์424
30 (ชื่อนักเรียน)
30
3
To Be Number Oneอ.ธนาภา อ.วิรยา415
25 (ชื่อนักเรียน)
30
4
รักษ์โลกอ.สุพัตรา อ.ชิดชนก อ.บังออน อ.วีรวัฒน์411
30 (ชื่อนักเรียน)
30
5
ถ่ายภาพอ.ทิว อ.จตุพร425
30 (ชื่อนักเรียน)
30
6
ตัดผมชายอ.นุชิต อ.อาวิรุทธ์ห้องตัดผม
20 (ชื่อนักเรียน)
20
7
เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงานอ.ศิริวรรณ อ.สุรพัศ อ.ชยพล312
30 (ชื่อนักเรียน)
30
8
หนูน้อยอาเซียนอ.อำภา อ.ขวัญจิตร อ.พอรดี228
12 (ชื่อนักเรียน)
30
9
ภูมิปัญญาไทยอ.ทศพร227
30 (ชื่อนักเรียน)
30
10
เรารักษ์ กร. 1อ.วรรธนา อ.เรืองรัตน์ อ.สุภาภรณ์235
30 (ชื่อนักเรียน)
30
11
เรารักษ์ กร. 2อ.อำไพวรรณ อ.รัชชาภรณ์234
30 (ชื่อนักเรียน)
30
12
การอ่านสู่การประดิษฐ์อ.วิชา อ.สกุลรัตน์ห้องสมุด
22 (ชื่อนักเรียน)
30
13
ภาษาสวยด้วยมือเราอ.ลัดดาวัลย์ อ.ยุพวรรณ อ.สุพัฒน์126
8 (ชื่อนักเรียน)
30
14
ยุวกวีอ.จันทร์ทิวา อ.นิลบล122
10 (ชื่อนักเรียน)
30
15
พัฒนาทักษะภาษาไทยอ.อุทัย อ.สุภาภรณ์ อ.วีนัสดา125
13 (ชื่อนักเรียน)
30
16
ร้องเล่นเป็นละครอ.กุลณพฤกษ์123
5 (ชื่อนักเรียน)
30
17
ภาษาพาสนุกอ.กฤษฎา532
27 (ชื่อนักเรียน)
30
18
อนุรักษ์ภาษาถิ่นอ.เมตตา อ.จรูญศรี127
15 (ชื่อนักเรียน)
30
19
อนุรักษ์ขนมไทยอ.สุดใจ อ.พิมพ์พักตร์ห้องขนมอบ
8 (ชื่อนักเรียน)
30
20
คิดเลขเร็ว 1อ.ณัฐกฤตา อ.วรรณภา111
12 (ชื่อนักเรียน)
30
21
คิดเลขเร็ว 2อ.ทรงเกียรติ113
10 (ชื่อนักเรียน)
30
22
คิดเลขเร็ว 3อ.สิวิพรรณ์ อ.พลวัฒน์ อ.ธัญรัศน์114
3 (ชื่อนักเรียน)
30
23
คณิตศิลป์สร้างสรรค์ลายปักอ.จารุพร226
20 (ชื่อนักเรียน)
30
24
ติวผ่านออนไลน์อ.สุภาวดี112
30 (ชื่อนักเรียน)
30
25
แกะสลักผลไม้อ.สมใจ อ.วรรณภาห้องอาหารไทย
30 (ชื่อนักเรียน)
30
26
ประดิษฐ์ใบตองอ.พรเพ็ญ216
3 (ชื่อนักเรียน)
30
27
ประดิษฐ์เศษวัสดุประดับผมอ.ดารุณีห้องเสริมสวย
30 (ชื่อนักเรียน)
30
28
เกมสร้างสรรค์จากคอมฯอ.ดุริยางค์ อ.กนกวรรณ315
30 (ชื่อนักเรียน)
30
29
เหรียญโปรยทานอ.รัตตินันท์ใต้ถุนอาคาร 3
30 (ชื่อนักเรียน)
30
30
เกษตรผสมผสานอ.วีระชัยลานเกษตร
30 (ชื่อนักเรียน)
30
31
งานไม้เฟอร์นิเจอร์อ.สนั่นห้องอุตฯ 1
30 (ชื่อนักเรียน)
30
32
จัดสวนแก้วสวนถาดอ.อรพินห้องเกษตร
30 (ชื่อนักเรียน)
30
33
ประดับผ้าอ.วริฐา อ.ปรีดาห้องตัดเย็บ
21 (ชื่อนักเรียน)
30
34
งานซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอ.พัฒนาห้องอุตฯ 2
30 (ชื่อนักเรียน)
30
35
งานขนมไทยอ.สุดใจห้องอบ
21 (ชื่อนักเรียน)
30
36
ประติมากรรมสร้างสรรค์อ.พิศมัยห้องศิลปะ
18 (ชื่อนักเรียน)
30
37
รำวงมาตรฐานอ.ธัญญาลักณ์212
14 (ชื่อนักเรียน)
30
38
ดนตรีสากลอ.กำพล อ.กงจักร อ.อภิวัฒน์ อ.ธนาวัฒน์ห้องดนตรี
30 (ชื่อนักเรียน)
30
39
ดนตรีไทยอ.นพวรรณห้องดนตรีไทย
16 (ชื่อนักเรียน)
30
40
เสริมทักษะฟุตบอลอ.อานิรุทธ์ อ.อุดมศักดิ์ อ.ชัยยศ อ.จักรพงศ์สนามฟุตบอล
35 (ชื่อนักเรียน)
35
41
ปิงปองอ.สำราญ อ.ชลิตา อ.วรัญญูใต้หอประชุม
30 (ชื่อนักเรียน)
30
42
กีฬาทางน้ำอ.วาสนา อ.อรงกรณ์สระว่ายน้ำ
30 (ชื่อนักเรียน)
30
43
มวยสากลสมัครเล่นอ.สุทธิศักดิ์ อ.กฤษฎาพร อ.กัญญาใต้อาคาร 5
29 (ชื่อนักเรียน)
30
44
ฟุตซอลอ.สมศักดิ์ อ.พีระพัฒน์หน้าเสาธง
35 (ชื่อนักเรียน)
35
45
แซบนัวครัวอิสานอ.อุดมพร อ.กุสุมา อ.อรพินท์513
30 (ชื่อนักเรียน)
30
46
ภาษาอังกฤษกับธรรมะอ.ผดุงศักดิ์ อ.ธนพร512
23 (ชื่อนักเรียน)
30
47
ภาษาอังกฤษออนไลน์อ.สมสุข517
6 (ชื่อนักเรียน)
30
48
ประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าอ.เรณู อ.นุชรีใต้ถุน อ.3
4 (ชื่อนักเรียน)
30