กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกันทรารมณ์
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ”


รายละเอียดกิจกรรม

๑. นักเรียนเลือกบทอาขยานบทหลัก ของแต่ละระดับชั้น เพื่อใช้ในการอ่าน
บทอาขยาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นิราศภูเขาทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อิศรญาณภาษิต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นมัสการมาตาปิตุคุณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามัคคีเภทคำฉันท์
#บทอาขยาน : (บทอาขยาน คลิก)

๒. บันทึกวีดิทัศน์ตามความเหมาะสม พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น และชื่อวรรณคดีที่อ่าน

๓. นักเรียนสามารถสมัครส่งไฟล์วีดิทัศน์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้

#ส่งผลงานอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ส่งผลงาน คลิก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ส่งผลงาน คลิก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ส่งผลงาน คลิก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ส่งผลงาน คลิก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ส่งผลงาน คลิก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ส่งผลงาน คลิก)ภาพจากเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์