กิจกรรมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ (26 กันยายน 2565)
          นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในหน่วยงานราชการ

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)