คำสั่งแม่บทโรงเรียนกันทรารมณ์
ปี 2563 / ปี 2562 / ปี 2561 / ปี 2560

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2561 / ปี 2560 / ปี 2559 / ปี 2558 / ปี 2557 / ปี 2556 / ปี 2555
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )

แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 (15 พ.ย. 2562)
1. แผน 63 คำนำ สารบัญ (PDF คลิก)
2. แผน 63 ส่วนที่ 1-2-3 (PDF คลิก)
3. แผน 63 ส่วนที่ 4-1 ตารางจำแนกงบกลุ่มสาระ (PDF คลิก)
4. แผน 63 ส่วนที่ 4-2 ตารางจำแนกตามกลยุทธ์ (PDF คลิก)
5. แผน 63 ภาคผนวก (PDF คลิก)

เอกสารประกอบการเขียนโครงการ 2563
1. แนวทางการเขียนรายละเอียดโครงการ 63 (PDF คลิก)
2. ตัวอย่างโครงการ (ตามกลยุทธ์) (DOC คลิก)
3. ตัวอย่างโครงการ (งานประจำ) (DOCX คลิก)
4. แผน 63 ส่วนที่ 4-1 ตารางจำแนกงบกลุ่มสาระ (PDF คลิก)
5. แผน 63 ส่วนที่ 4-2 ตารางจำแหนกตามกลยุทธ์ (PDF คลิก)
6. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 63

การรายงานผลการดำเนินการโครงการ 2563
1. การประเมินผลการดำเนินโครงการ (แบบประเมิน) (DOCX คลิก)
2. วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ (XLSX คลิก)
3. แบบรายงานโครงการ 2563 (DOCX คลิก)

รายงานการประชุมครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 2563
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 (PDF)
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 (PDF)
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 (PDF)
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 (PDF) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

1. รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (PDF)
2. รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 (PDF)


แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562
1. แบบรายงานและสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )
2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )
3. เอกสารประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )

รายงานการประชุมครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 2562
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 (PDF)
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 (PDF)
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 (PDF)
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 (PDF)
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 (PDF)
6. รายงานการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 (PDF)
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 (PDF)
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 (PDF)

รายงานการประชุมครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 PDF
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 PDF
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 PDF
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 PDF
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 PDF
6. รายงานการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1 PDF
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 PDF
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 PDF
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 PDF
10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 PDF

โปรแกรม SDQ 2561
1) โปรแกรม SDQ และเอกสาร SDQ (คลิกที่นี่)

เอกสารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561
1) ปก (001.docx) คลิกขวา Save As
2) บันทึกข้อความส่งงาน (002.doc) คลิกขวา Save As
3) ทะเบียนสื่อ (003.docx) คลิกขวา Save As
4) PLC (004.docx) คลิกขวา Save As
5) วิจัย (005.docx) คลิกขวา Save As
6) ปฏิทินปฏิบัติงาน 2561 (001.doc) คลิกขวา Save As

ID Plan โรงเรียนกันทรารมณ์ 2561
1) ปก ID Plan (001.docx) คลิกขวา Save As
2) ID Plan และตัวอย่าง (002.doc) คลิกขวา Save As

SAR 2560
SAR แบบรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอนปีการศึกษา 2560 (001.doc) คลิกขวา Save As

เอกสารอื่นๆ 2561
แบบฟอร์มบันทึกขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา (21 พ.ค. 61)