ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (PLC) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (PLC) กลุ่มบริหารงานวิชาการ ( คลิกที่นี่ )

แบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ 2562
แบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562
1. แบบรายงานและสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )
2. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )
3. เอกสารประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา (docx - เปิดด้วย Micorsoft Word คลิกที่นี่ )

รายงานการประชุมครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 2562
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 (PDF)
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 (PDF)
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 (PDF)
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 (PDF)
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 (PDF)
6. รายงานการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 (PDF)

แบบประเมินการควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) - 001.docx ( คลิกขวา Save As )
ส่งเอกสารที่อีเมล์ nionro@eisth.org (ภายในวันที่ 23 พ.ย. 61)

แบบฟอร์ม โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
1. แบบฟอร์ม โครงการ กิจกรรม 2562 - 0001.docx ( คลิกขวา Save As )
2. ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ - 0002.docx ( คลิกขวา Save As )

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนกันทรารมณ์
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนกันทรารมณ์ ( คลิก )

รายงานการประชุมครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 2561
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 (rep03.pdf) PDF
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 (rep04.pdf) PDF
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 (rep05.pdf) PDF
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 (rep06.pdf) PDF
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 (rep07.pdf) PDF
6. รายงานการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1 (rep061.pdf) PDF
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 (rep08.pdf) PDF
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 (rep09.pdf) PDF
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 (rep10.pdf) PDF
10. รายงานการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 2 (rep102.pdf) PDF

คำสั่งแม่บทโรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2561
คำสั่งแม่บทโรงเรียนกันทรารมณ์ 2561 (001.pdf - 2.10 MB) PDF (20/08/2561)

คู่มือการโอนข้อมูล โปรแกรม SGS และ ปพ.5 ทุกระดับชั้น (06/08/2561)
1. คู่มือการโอนข้อมูล และโปรแกรม SGS (sgs.rar - 10.5 MB) RAR (06/08/2561)
2. ปพ.5 ม.1 (m1.rar - 0.2 MB) RAR (06/08/2561)
3. ปพ.5 ม.2 (m2.rar - 0.2 MB) RAR (06/08/2561)
4. ปพ.5 ม.3 (m3.rar - 0.2 MB) RAR (06/08/2561)
5. ปพ.5 ม.4 (m4.rar - 0.2 MB) RAR (06/08/2561)
6. ปพ.5 ม.5 (m5.rar - 0.2 MB) RAR (06/08/2561)
7. ปพ.5 ม.6 (m6.rar - 0.2 MB) RAR (06/08/2561)
8. การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนกันทรารมณ์ (001.pdf - 292 KB) PDF
9. ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนกันทรารมณ์ (002.pdf - 336 KB) PDF

คู่มือ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
คู่มือ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (001.pdf - 1.29 MB) PDF (31/07/2561)

เอกสารประกอบการเขียนโครงการปี 62 (10/07/2561) Save และเปิดตามลำดับ
1. ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ - 001.docx (Word)
2. สรุปความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์โรงเรียน ตัวบ่งชี้ และโครงการ - 002.pptx (PowerPoint)
3. ใบปะหน้าโครงการ - 003.docx (Word)
4. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ - 004.docx (Word)

คะแนนความประพฤตินักเรียน
คะแนนความประพฤตินักเรียน (000001.rar - 7.1 MB) เปิดด้วยโปรแกรม WinRAR (04/07/2561)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2560 / ปี 2559 / ปี 2558 / ปี 2557 / ปี 2556 / ปี 2555

แบบฟอร์มขาดเรียน
แบบฟอร์มขาดเรียน ฝ่ายวิชาการ (001.doc) คลิกขวา Save As (03/07/2561)

โปรแกรม SDQ 2561
1) โปรแกรม SDQ และเอกสาร SDQ (คลิกที่นี่)

เอกสารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561
1) ปก (001.docx) คลิกขวา Save As
2) บันทึกข้อความส่งงาน (002.doc) คลิกขวา Save As
3) ทะเบียนสื่อ (003.docx) คลิกขวา Save As
4) PLC (004.docx) คลิกขวา Save As
5) วิจัย (005.docx) คลิกขวา Save As
6) ปฏิทินปฏิบัติงาน 2561 (001.doc) คลิกขวา Save As

ID Plan โรงเรียนกันทรารมณ์ 2561
1) ปก ID Plan (001.docx) คลิกขวา Save As
2) ID Plan และตัวอย่าง (002.doc) คลิกขวา Save As

SAR 2560
SAR แบบรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอนปีการศึกษา 2560 (001.doc) คลิกขวา Save As

คำสั่งแม่บท 2560
คำสั่งแม่บท 2560 (PDF)

งานแผนงาน 2560
ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอนปีการศึกษา 2560 (MS Word) - (คลิกขวา Save As)
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2561 - 2564 (MS Word) - (คลิกขวา Save As)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (Excel) - (คลิกขวา Save As)
แบบประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (MS Word) - (คลิกขวา Save As)

แบบรายงานโครงการ (MS Word) 2561
การเข้าค่าย การจัดอบรม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมวันสำคัญ (คลิกขวา Save As)
กิจกรรมที่มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (คลิกขวา Save As)
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ (คลิกขวา Save As)
โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี (คลิกขวา Save As)

เอกสารอื่นๆ 2561
แบบฟอร์มบันทึกขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา (21 พ.ค. 61)