ธรรมศึกษาชั้นตรี

 

วิชาธรรมะ

วิชาพุทธประวัติ

วิชาเบญจศีลเบญจธรรม

       ชุดที่ ๑

       ชุดที่ ๑

       ชุดที่ ๑

       ชุดที่ ๒

       ชุดที่ ๒

       ชุดที่ ๒

       ชุดที่ ๓

       ชุดที่ ๓

       ชุดที่ ๓

       ชุดที่ ๔

       ชุดที่ ๔

       ชุดที่ ๔

       ชุดที่ ๕

       ชุดที่ ๕

       ชุดที่ ๕

       ชุดที่ ๖

       ชุดที่ ๖

       ชุดที่ ๖

 

 

ธรรมศึกษาชั้นโท

 

วิชาธรรมะ

วิชาอนุพุทธประวัติ

วิชาอุโบสถศีล

      ชุดที่ ๑

       ชุดที่ ๑

      ชุดที่ ๑

      ชุดที่ ๒

       ชุดที่ ๒

      ชุดที่ ๒

      ชุดที่ ๓

       ชุดที่ ๓

      ชุดที่ ๓

      ชุดที่ ๔

       ชุดที่ ๔

 

      ชุดที่ ๕

       ชุดที่ ๕

 

      ชุดที่ ๖

       ชุดที่ ๖

 

 

 

ธรรมศึกษาชั้นเอก

 

วิชาธรรมะ

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ

วิชากรรมบถ

'           ชุดที่ ๑

       ชุดที่ ๑

      ชุดที่ ๑

'           ชุดที่ ๒

       ชุดที่ ๒

      ชุดที่ ๒

'           ชุดที่ ๓

       ชุดที่ ๓

      ชุดที่ ๓

'           ชุดที่ ๔

       ชุดที่ ๔

 

'           ชุดที่ ๕

       ชุดที่ ๕

 

'           ชุดที่ ๖

       ชุดที่ ๖

 

 


͢ͺس .ط ͪ ҹҹẺͺش