แบบทดสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม
1. ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เหตุไฉนข่าวการละเมิดศีลข้อที่ ๓ จึงมีอยู่มาก ? [gg17]
ก.มีการเรียนรู้ แต่ไม่นำมาปฏิบัติ
ข.กระแสวัตถุนิยมรุนแรง
ค.ไม่มีการยกย่องคนดีให้ปรากฏ
ง.ถูกทุกข้อ

2. พระสงฆ์เทศน์เกี่ยวกับสัตว์พูดได้ ถือว่าขาดศีลข้อที่ ๔ หรือไม่ ? [sgg22]
ก.ขาดศีล เพราะสัตว์พูดไม่ได้
ข.ไม่ขาดศีล เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าสัตว์พูดไม่ได้
ค.ไม่ขาดศีล เพราะเป็นโวหารของผู้เทศน์
ง.ไม่ขาดศีล เพราะเป็นนิทานชาดกในคัมภีร์

3. เพราะเหตุไรศีลข้อที่ ๓ จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มเบญจศีลด้วย ? [gg16]
ก.เพราะมนุษย์มีราคะ
ข.เพราะมนุษย์มีโทสะ
ค.เพราะมนุษย์มีโมหะ
ง.เพราะมนุษย์ต้องอยู่เป็นคู่

4. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของคำว่า “ อุโบสถ ” ? [gg44]
ก.เป็นชื่อของวันจำศีล
ข.วันพระ
ค.เป็นชื่อของศีลที่รักษาในวันจำศีล
ง.โรงอุโบสถสำหรับพระสวดปาฏิโมกข์

5. สุกรนอนอยู่ในเล้า ไม่ละเมิดศีลทั้ง ๕ ข้อ ถือว่าสุกรมีศีล หรือไม่ ? [gg32]
ก.ไม่มีศีล เพราะเป็นธรรมชาติของสัตว์
ข.ไม่มีศีล เพราะไม่มีวิรัติคือเจตนางดเว้น
ค.ไม่มีศีล เพราะสัตว์รับศีลไม่ได้
ง.มีศีล เพราะสัตว์รักษาศีลได้

6. ข้อปฏิบัติที่เรียกว่า “ สิกขาบท ” หมายถึงอะไร ? [gg05]
ก.องค์ประกอบของศีล
ข.ข้อยกเว้นของศีล
ค.ศีลข้อหนึ่ง ๆ
ง.เครื่องอุดหนุนให้ศีลผ่องใส

7. ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง ? [gg37]
ก.เมตตากำจัดวิหิงสา
ข.กรุณากำจัดพยาบาท
ค.เมตตากำจัดพยาบาท
ง.กรุณากำจัดวิหิงสา

8. ศีลแต่ละข้อ มีส่วนประกอบเป็นเครื่องตัดสินว่า ผิด หรือ ไม่ผิด ส่วนประกอบแต่ละข้อ เรียกว่าอะไร ? [gg03]
ก.สิกขาบท
ข.วิรัติ
ค.ข้อ
ง.องค์

9. พุทธภาษิตว่า “ คนพูดไม่จริง ย่อมตกนรก ” หมายความว่า…? [gg24]
ก.พูดดี เป็นศรีแก่ปาก
ข.ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
ค.ปลาหมอ ตายเพราะปาก
ง.ผิดทุกข้อ

10. กิริยาอาการแห่งมุสาวาท ได้แก่ ? [gg18]
ก.มุสาทางกาย
ข.มุสาทางวาจา
ค.มุสาทางกาย วาจา
ง.มุสาทางกาย วาจา ใจ

11. นิทานอีสป เรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นอาการของผู้ทำผิดในลักษณะใด ? [gg25]
ก.มุสา
ข.เสริมความ
ค.สัปปลับ
ง.อำความ

12. โจรปล้นแล้วฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายโดยจงใจ ตกอยู่ในฐานอะไร ? [gg12]
ก.ฐานแห่งโลภะ
ข.ฐานแห่งโทสะ
ค.ฐานแห่งโมหะ
ง.ฐานแห่งพยาบาท

13. เท็จจริงเพียงไรกับข้อที่ว่า ทรัพย์ที่ได้มาด้วยโจรกรรม ไม่นำความสุขมาให้ ? [gg11]
ก.เห็นด้วย เพราะสักวันหนึ่งกรรมจะตามทัน
ข.เห็นด้วย เพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ค.ไม่เห็นด้วย เพราะคนทุจริตร่ำรวย และอยู่เป็นสุข
ง.ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีเงิน ก็ไม่มีความสุข

14. คำว่า “ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา ” กล่าวถึงอะไร ? [gg09]
ก.อาราธนาศีล
ข.อานิสงส์ศีล
ค.สมาทานศีล
ง.นิจศีล

15. ศีล ๕ และธรรม ๕ มีความสำคัญอย่างไร ? [gg06]
ก.ช่วยสงวนพันธุ์สัตว์
ข.ช่วยลดคดีหมิ่นประมาท
ค.ทำให้การเบียดเบียนกันลดลง
ง.ทำให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงขึ้น

16. การรักษาศีลด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรัย ฟังธรรม และสนทนาธรรม เป็นอุโบสถ ชนิดใด ? [gg50]
ก.นิคคัณฐอุโบสถ
ข.ปกติอุโบสถ
ค.โคปาลอุโบสถ
ง.อริยอุโบสถ

17. กัลยาณชนมีศีลอย่างเดียวไม่เพียงพอหรือ เหตุใดต้องมีกัลยาณธรรมด้วย ? [gg35]
ก.เพื่อปฏิบัติคุณพิเศษให้ยิ่งขึ้นไปกว่าศีล
ข.เพื่อระมัดระวังความชั่วต่าง ๆ
ค.เพื่อป้องกันความชั่วรุกราน
ง.ถูกทุกข้อ

18. ความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ ความไม่ไว้วางใจกัน ป้องกันได้ด้วยศีลข้อใด ? [gg09]
ก.กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี
ข.มุสาวาทา เวรมณี
ค.ปาณาติปาตา เวรมณี
ง.อทินนาทานา เวรมณี

19. ข้อใด หมายถึง ปฏิสสวะ…? [gg21]
ก.ผิดสัญญา เสียสัตย์ คืนคำ
ข.ผิดสัญญา พลั้งเผลอ
ค.เสียสัตย์ คืนคำ สำคัญผิด
ง.ถูกทุกข้อ

20. การวิวาทกัน บันดาลโทสะแล้วฆ่ากันตาย เป็นการผิดศีลโดยอาการอย่างไร ? [gg20]
ก.โดยเจตนา
ข.โดยไม่เจตนา
ค.โดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ง.โดยฐานพยาบาท

21. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาเบญจศีล-เบญจธรรม ? [gg01]
ก.เพื่อให้รอบรู้วิทยาการแขนงต่าง ๆ
ข.เพื่อส่งเสริมสติปัญญา ให้เฉลียวฉลาด
ค.เพื่อแก้ไขกรณีพิพาท ทางศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคม
ง.เพื่อรู้หลักธรรม และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

22. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ? [gg40]
ก.สทารสันโดษ ยินดีพอใจในภรรยาของตน
ข.ปติวัตร ถือสามีเสมือนบิดา
ค.ชายหญิงมักมากในกาม ไม่มีสง่าราศรี ไม่พ้นข้อครหา
ง.ความสำรวมในกาม เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคู่

23. เบญจศีล กับกัลยาณธรรม ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ? [gg10]
ก.ไม่ดื่มน้ำเมา - มีสติรอบคอบ
ข.ไม่แย่งชิงของรัก - เมตตากรุณา
ค.ไม่พูดเท็จ - ความสัตย์
ง.ไม่ลักทรัพย์ - มีอาชีพสุจริต

24. ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่โยงใยกับคำว่า “ ศีล ” ? [gg02]
ก.อาบัติ
ข.วินัย
ค.วิรัติ
ง.ปกติ หรือ เย็น

25. พระอรหันต์ท่านมีศีลบริบูรณ์ เพราะมีวิรัติข้อใด ? [gg34]
ก.สมุจเฉทวิรัติ
ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมาทานวิรัติ
ง.เจตนาวิรัติ

26. ความไม่เลินเล่อในการงาน เป็นอาการของเบญจธรรมข้อใด ? [gg43]
ก.ความมีสัตย์
ข.เมตตา - กรุณา
ค.สัมมาอาชีวะ
ง.ความมีสติรอบคอบ

27. โจรกรรมโดยใช้กุญแจผีเปิดประตูบ้าน และนำของมีค่าไป จัดเป็น…? [gg07]
ก.ขโมย
ข.ตัดช่อง
ค.ลักลอบ
ง.ปลอม

28. เมื่อเราไปร่วมงานเลี้ยง เราปฏิเสธสุราที่เขานำมาให้ จัดเป็นวิรัติข้อใด ? [gg33]
ก.สมุจเฉทวิรัติ
ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมาทานวิรัติ
ง.เจตนาวิรัติ

29. คำว่า “ อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ? [gg48]
ก.การเข้าจำ
ข.การละเว้น
ค.การรักษา
ง.การเข้มงวด

30. การชนวัว ตีไก่ เป็นลักษณะของการทรมานแบบใด ? [gg14]
ก.การใช้งาน
ข.การเล่นสนุก
ค.การผจญสัตว์
ง.การเล่นกีฬา

31. ยืมหนังสือห้องสมุดไปแล้ว ไม่ส่งคืน เก็บเอาไว้เป็นของตน จัดเป็นโจรกรรมประเภทไหน ? [gg13]
ก.กรรโชก
ข.ฉก
ค.ปล้น
ง.ตระบัด

32. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในอุโบสถศีล ? [gg46]
ก.ไม่จับเงินทอง
ข.ไม่ลักของผู้อื่น
ค.ไม่ฟ้อนรำขับร้อง
ง.ไม่พูดปด

33. คฤหัสถ์เมื่อต้องการบำเพ็ญกุศลให้เป็นส่วนพิเศษ พึงรักษา…? [gg45]
ก.ศีล ๕
ข.ศีล ๑๐
ค.ศีล ๒๒๗
ง.อุโบสถศีล

34. ผู้รักษาอุโบสถศีลบางคน พูดนินทาคนโน้น คนนี้ จัดเป็นผู้ถืออุโบสถศีลประเภทไหน ? [gg47]
ก.โคปาลอุโบสถ
ข.นิคคัณฐอุโบสถ
ค.อริยอุโบสถ
ง.นินทาอุโบสถ

35. ข้อใด ไม่ใช่อาการของสติสัมปชัญญะ ? [gg36]
ก.ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร
ข.ความไม่เลินเล่อในการทำงาน
ค.ความประพฤติธรรมในกิจอันเป็นหน้าที่
ง.ความรู้จักประมาณในการสร้างตน

36. สิ่งที่เรียกว่า “ เมรัย ” มีลักษณะอย่างไร ? [gg28]
ก.น้ำเมาที่กลั่นเพื่อให้เข้มข้น
ข.น้ำเมาที่เกิดจากการหมัก หรือดอง
ค.ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
ง.ถูกทุกข้อ

37. การสูบฝิ่น สูบกัญชา เสพยาบ้า ยาอี จัดว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือไม่ ? [gg30]
ก.ไม่ผิดศีล เพราะการค้าขายทำให้เศรษฐกิจขยายตัว
ข.ไม่ผิดศีล เพราะไม่มีข้อห้ามในพุทธบัญญัติ
ค.ผิดศีล เพราะจัดเป็นเมรัย
ง.ผิดศีล เพราะจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

38. ข้อใด ไม่จัดเป็นองค์ประกอบของศีลข้อที่ ๔ ? [gg23]
ก.ตั้งใจพูดให้ผิด
ข.พยายามพูดให้เท็จ
ค.ข้อความที่ไม่เป็นเท็จ
ง.มีผู้ฟังเข้าใจตามที่พูด

39. ในศีลทั้ง ๕ ข้อ ข้อใดที่ล่วงแล้วสามารถทำผิดข้ออื่นได้อีก ? [gg29]
ก.ข้อที่ ๕
ข.ข้อที่ ๔
ค.ข้อที่ ๓
ง.ข้อที่ ๒

40. ข้อใด กล่าวถูกต้อง ? [gg04]
ก.วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชั่ว
ข.กัลยาณธรรม คือ การละเว้นข้อห้าม
ค.เบญจศีล มีวิรัติเป็นธรรมคู่กัน
ง.ผู้มีศีล ๕ ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม

41. นักเรียนพบแมวถูกรถชน ได้เข้าช่วยเหลือพยาบาล จัดเป็นผู้มี…? [gg38]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

42. อุโบสถศีล ที่รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง เรียกว่าอะไร ? [gg49]
ก.ปกติอุโบสถ
ข.โคปาลอุโบสถ
ค.ปฏิชาครอุโบสถ
ง.ปาฏิหาริกอุโบสถ

43. ผู้ใดแสดงอาการมุสา ประเภททำเลศ ? [gg19]
ก.นาย
ก. ยุให้เขาแตกกัน
ข.นาย
ข. อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่จริง

44. นักเขียนบางคนต้องดื่มสุรา จึงเขียนผลงานได้ดี ไม่ขัดกับศีลข้อที่ ๕ หรือ ? [gg26]
ก.ขัดกัน แต่อนุโลมเป็นข้อยกเว้นได้
ข.ไม่ขัดกัน เพราะระดับความเมาของคนต่างกัน
ค.ไม่ขัดกัน เพราะมีการพักบางขณะ
ง.ขัดกัน เพราะไม่มีข้อยกเว้น

45. ผู้พิพากษา จัดว่ามีความสัตย์ประเภทไหน ? [gg42]
ก.ความกตัญญู
ข.ความซื่อตรง
ค.ความเที่ยงธรรม
ง.ความรับผิดชอบ

46. ในศีลข้อที่ ๓ ข้อใดไม่ใช่หญิงที่จารีตห้าม ? [gg15]
ก.ลูกหลานตนเอง
ข.แม่ชี
ค.ภิกษุณี สามเณรี
ง.หญิงที่เป็นใหญ่ด้วยตนเอง

47. ข้อใด ไม่ได้หมายถึงเบญจธรรม ข้อที่ ๔ ? [gg41]
ก.ความกตัญญู
ข.ความซื่อตรง
ค.ความเที่ยงธรรม
ง.ความรับผิดชอบ

48. ข้อใด มิใช่เป็นเหตุแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ? [gg31]
ก.เพื่อป้องกันมิให้ละเมิดศีลข้อที่ ๑ - ๔
ข.เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ในแต่ละวัน
ค.เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท
ง.เพื่อให้มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งสำคัญ

49. ข้อใด ไม่จัดเป็นโทษของน้ำเมา ? [gg27]
ก.เกิดโรคมาลาเรีย
ข.ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ค.เสียทรัพย์สมบัติ
ง.พ่อแม่ พลอยเสียชื่อเสียงด้วย

50. ขณะนี้ มีผู้ผลิตสินค้าบางรายปลอมแปลงสินค้า แสดงว่า…? [gg39]
ก.ไม่ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ
ข.ไม่ประพฤติเป็นธรรมในบุคคล
ค.ไม่ประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ
ง.ไม่ประพฤติเป็นธรรมในอาชีพ