แบบทดสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม
1. เยาวชนจะห่างไกลจากยาเสพย์ติดได้ควรตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมข้อไหน? [gg37]
ก.มีความสัตย์
ข.มีสติรอบคอบ
ค.สำรวมในกาม
ง.ขยันเรียนคำตอบ

2. อุโบสถศีลนั้นให้สมาทานกับใคร? [gg48]
ก.พระภิกษุ
ข.ภิกษุณี
ค.อุบาสกอุบาสิกาผู้รู้ลักษณะศีล
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

3. ข้อใดจัดเป็นเมตตา? [gg27]
ก.ปรารถนาช่วยคนตกน้ำ
ข.ปรารถนาให้เขาเป็นสุข
ค.ปรารถนาช่วยโจรบาดเจ็บ
ง.ปรารถนาช่วยนักโทษประหารคำตอบ

4. ช้างม้าวัวควายจัดเข้าในทรัพย์ประเภทใด? [gg13]
ก.สวิญญาณกทรัพย์
ข.อวิญญาณกทรัพย์
ค.สังหาริมทรัพย์
ง.อสังหาริมทรัพย์คำตอบ

5. ข้อใดไม่ใช่อาการของความมีสัตย์? [gg38]
ก.ความเที่ยงธรรม
ข.ความเที่ยงของสังขาร
ค.ความซื่อตรง
ง.ความกตัญญูคำตอบ

6. คนทุศีลจะบำเพ็ญกัลยาณธรรมให้บริบูรณ์ได้หรือไม่? [gg23]
ก.ได้เพราะเป็นคนละส่วนกัน
ข.ไม่ได้เพราะศีลเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น
ค.ได้เพราะเป็นส่วนเดียวกัน
ง.ไม่ได้เพราะศีลเป็นข้อปฏิบัติที่ยิ่งกว่าคำตอบ

7. การไม่ชักชวนเพื่อนไปในทางเสียหายเช่นเสพยาบ้าจัดเข้าในข้อใด? [gg39]
ก.ความเที่ยงธรรม
ข.ความสวามิภักดิ์
ค.ความซื่อตรง
ง.ความกตัญญูคำตอบ

8. ข้อใดแนะนำมิให้นักศึกษาขายตัวตามหลักของเบญจศีล? [gg18]
ก.ให้ห่างไกลจากยาเสพย์ติด
ข.มิให้ประพฤติล่วงประเวณี
ค.ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
ง.มิให้คบคนชั่วเป็นมิตรคำตอบ

9. ศีลข้อใดทำผู้รักษาให้มีสติสมบูรณ์? [gg03]
ก.งดฆ่าสัตว์
ข.งดลักทรัพย์
ค.งดพูดเท็จ
ง.งดดื่มสุราเมรัยคำตอบ

10. กัลยาณธรรมนั้นกล่าวโดยความตรงกับข้อใด? [gg24]
ก.ข้อปฏิบัติต่ำกว่าศีล
ข.ข้อปฏิบัติเสมอศีล
ค.ข้อปฏิบัติยิ่งกว่าศีล
ง.ไม่มีข้อถูกคำตอบ

11. กิริยาที่ละเว้นจากข้อห้ามนั้นเรียกว่าอะไร? [gg20]
ก.สัมปัตตวิรัติ
ข.สมาทานวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ
ง.วิรัติคำตอบ

12. ผู้มีความประพฤติไม่ลุอำนาจอคติ๔ข้อใดถูกต้อง? [gg40]
ก.มีความเที่ยงธรรม
ข.มีความจงรักภักดี
ค.มีความสัตย์ซื่อ
ง.ถือคุณธรรมคำตอบ

13. คนที่ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์มิได้ขาดตักบาตรทุกเช้าชื่อว่าประพฤติเบญจธรรมข้อใด? [gg43]
ก.ความไม่ประมาทในธรรม
ข.ความไม่เลินเล่อในการงาน
ค.ความเที่ยงธรรม
ง.ความซื่อสัตย์คำตอบ

14. ข้อใดมิใช่ปาณาติบาต? [gg08]
ก.ฆ่าความเป็นคนอกตัญญู
ข.ทำแท้ง
ค.ประหารชีวิตนักโทษ
ง.ฆ่าตัวเองคำตอบ

15. ข้อใดมีอยู่ในเบญจธรรม? [gg25]
ก.สัมมาวาจา
ข.สัมมากัมมันตะ
ค.สัมมาอาชีวะ
ง.สัมมาวายามะคำตอบ

16. ตั้งใจจะไปลักทรัพย์แต่เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าไม่ควรจัดเป็นวิรัติข้อใด? [gg22]
ก.สัมปัตตวิรัติ
ข.สมาทานวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ
ง.ไม่จัดเป็นวิรัติคำตอบ

17. อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเมาไม่ขับตามหลักของเบญจศีล? [gg16]
ก.งดเที่ยวคาราโอเกะ
ข.งดเที่ยวกลางคืน
ค.งดมั่วสุมทางเพศ
ง.งดดื่มสุราคำตอบ

18. เบญจศีลได้แก่ศีลประเภทใด? [gg05]
ก.ศีล๕
ข.ศีล๘
ค.ศีล๑๐
ง.ศีล๒๒๗คำตอบ

19. การพิจารณาเห็นสภาพของสังขารตามความเป็นจริงว่าเรื่องแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาดังนี้เรียกว่าอะไร? [gg44]
ก.ความไม่ประมาทในสังขาร
ข.ความไม่ประมาทในธรรม
ค.ความมีสติสัมปชัญญะในสังขาร
ง.ความมีสติสัมปชัญญะในธรรมคำตอบ

20. ซ่อนของที่ต้องเสียภาษีไม่ยอมเสียภาษีเป็นโจรกรรมประเภทใด? [gg12]
ก.ลักลอบ
ข.เบียดบัง
ค.ยักยอก
ง.ฉ้อโกงคำตอบ

21. สทารสันโดษเป็นคุณสำหรับประดับใคร? [gg33]
ก.ผู้ชาย
ข.ผู้ใหญ่
ค.ผู้หญิง
ง.ผู้เยาว์คำตอบ

22. คนใจดีมีเมตตาย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร? [gg36]
ก.นอนหลับเป็นสุข
ข.ตื่นเป็นสุข
ค.เป็นที่รักของอมนุษย์
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

23. ข้อใดจัดเข้าในเมรัย? [gg17]
ก.สุรา
ข.ฝิ่น
ค.เบียร์
ง.ยาบ้าคำตอบ

24. ผู้รักษาศีลดีแล้วย่อมได้รับอานิสงส์ข้อใด? [gg04]
ก.โภคสมบัติ
ข.สวรรคสมบัติ
ค.นิพพานสมบัติ
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

25. "วันนี้อย่าเพิ่งทำงานเลยพรุ่งนี้ก็ทันถมเถไป"ตรงกับข้อใด? [gg28]
ก.พูดเพ้อเจ้อ
ข.ชอบอ้างแล้วไม่ทำงาน
ค.เลินเล่อในการทำงาน
ง.หนักไม่เอาเบาไม่สู้คำตอบ

26. ข้อใดไม่นับเข้าในโจรกรรม? [gg11]
ก.ตู่
ข.ฉ้อ
ค.ยักยอก
ง.นำไปคำตอบ

27. ข้อใดไม่จัดอยู่ในอุโบสถศีล? [gg46]
ก.ไม่จับเงินทอง
ข.ไม่ลักของผู้อื่น
ค.ไม่ฟ้อนรำขับร้อง
ง.ไม่พูดปดคำตอบ

28. คุณธรรมอะไรทำคนให้เป็นคนและทำโลกให้ปราศจากภัยเวร? [gg01]
ก.ศีล
ข.สมาธิ
ค.ปัญญา
ง.เมตตาคำตอบ

29. คำว่า"เวลาวิกาล"ในอุโบสถศีลข้อที่๖ได้แก่เวลาใด? [gg50]
ก.หลังเที่ยงวันเป็นต้นไป
ข.เวลาบ่าย
ค.เวลากลางคืน
ง.ข้อ

30. ข้อใดควบคุมการทำพูดคิดไม่ให้ผิดพลาด? [gg42]
ก.มีสติตั้งมั่น
ข.รู้สึกตัวตลอดเวลา
ค.มีสติสัมปชัญญะ
ง.ไม่ประมาทพลาดพลั้งคำตอบ

31. ศีลข้ออทินนาทานบัญญัติขึ้นเพื่อประสงค์อะไร? [gg09]
ก.ให้มีเมตตาต่อกัน
ข.ให้มีสติรอบคอบ
ค.ให้เคารพสิทธิส่วนบุคคล
ง.ให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบคำตอบ

32. การลักลอบผลิตเทปผีซีดีเถื่อนชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร? [gg29]
ก.กิจการ
ข.บุคคล
ค.วัตถุ
ง.ไม่มีข้อถูกคำตอบ

33. ข้อใดคือประโยชน์แห่งการบัญญัติศีล? [gg02]
ก.เพื่อละกิเลสได้ทั้งหมด
ข.เพื่อทำใจให้สงบ
ค.เพื่อฝึกหัดกายวาจาให้เรียบร้อย
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

34. การพูดให้คนแตกแยกกันเรียกว่าอะไร? [gg15]
ก.พูดส่อเสียด
ข.พูดคำหยาบ
ค.พูดเพ้อเจ้อ
ง.พูดอำความคำตอบ

35. เบญจศีลข้อใดจัดเป็นมโนกรรม? [gg06]
ก.ข้อ๑กับข้อ๒
ข.ข้อ๒กับข้อ๔
ค.ข้อ๓กับข้อ๕
ง.ไม่มีข้อถูกคำตอบ

36. ยืมเงินเพื่อนแล้วไม่ใช้คืนจัดเข้าในโจรกรรมข้อใด? [gg10]
ก.ตู่
ข.กรรโชก
ค.เบียดบัง
ง.ตระบัดคำตอบ

37. ศีลข้อมุสาวาทบัญญัติขึ้นเพื่อประสงค์อะไร? [gg14]
ก.ให้เป็นคนขยัน
ข.ให้เป็นคนซื่อสัตย์
ค.ให้เป็นคนประหยัด
ง.ให้เป็นคนกตัญญูคำตอบ

38. ปติวัตรตรงกับข้อใด? [gg34]
ก.บุตรซื่อสัตย์ต่อบิดามารดา
ข.ศิษย์ซื่อสัตย์ต่อครูอาจารย์
ค.ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี
ง.สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยาคำตอบ

39. ข้อใดจัดเป็นกรุณา? [gg26]
ก.ช่วยดูแลทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน
ข.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม
ค.สร้างบ้านพักให้คนชรา
ง.สร้างศาลาถวายวัดคำตอบ

40. "ปลาหมอตายเพราะปาก"เป็นอาการของผู้ทำผิดศีลข้อใด? [gg19]
ก.งดบริโภคในเวลาวิกาล
ข.งดดื่มน้ำเมา
ค.งดพูดเท็จ
ง.งดฟ้อนรำขับร้องคำตอบ

41. ข้อใดเป็นลักษณะของทรัพย์ที่ได้จากการเล่นการพนัน? [gg31]
ก.มีความเสียดายน้อย
ข.เป็นของได้มาง่าย
ค.เป็นของได้มาไม่ง่าย
ง.ข้อ

42. การห้ามฆ่าสัตว์นั้นสัตว์ในข้อใดถูกต้องที่สุด? [gg07]
ก.สัตว์เดรัจฉาน
ข.สัตว์มนุษย์
ค.สัตว์โลก
ง.สัตว์มีชีวิตคำตอบ

43. "ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ"หมายถึงคนเช่นไร? [gg41]
ก.คนเห็นแก่ได้
ข.คนดีแต่พูด
ค.คนประจบสอพลอ
ง.คนเอาแต่ใจคำตอบ

44. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตึกถล่มที่อเมริกาให้พ้นจากความตายตรงกับเบญจธรรมข้อใด? [gg35]
ก.เมตตา
ข.ความมีสติสัมปชัญญะ
ค.กรุณา
ง.ความมีน้ำใจงามคำตอบ

45. อุโบสถศีลมีกี่ข้อ? [gg45]
ก.๕ข้อ
ข.๘ข้อ
ค.๒๒๗ข้อ
ง.๓๑๑ข้อคำตอบ

46. ข้อใดไม่มีอยู่ในโทษของการเล่นการพนัน? [gg32]
ก.เมื่อชนะย่อมก่อเวร
ข.ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ
ค.เสียชื่อเสียง
ง.เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนคำตอบ

47. ลูกจ้างทำงานด้วยความตั้งใจตรงเวลาชื่อว่าประพฤติธรรมในอะไร? [gg30]
ก.กิจการ
ข.บุคคล
ค.วัตถุ
ง.บุคคลและกิจการคำตอบ

48. การสมาทานอุโบสถศีลนั้นจะสมาทานที่ไหน? [gg47]
ก.ที่วัด
ข.ที่บ้าน
ค.ที่เจดีย์
ง.ที่ไหนก็ได้คำตอบ

49. ข้อใดเป็นประโยชน์ของอุโบสถศีลข้องดบริโภคในเวลาวิกาล? [gg49]
ก.เพื่อทรมานกิเลส
ข.เพื่อความประหยัด
ค.เพื่อตัดความกังวล
ง.เพื่อฝึกฝนตัวเองคำตอบ

50. ตั้งใจจะไปฆ่าเขาไปแล้วไม่พบเลยต้องงดไปจัดเป็นวิรัติหรือไม่? [gg21]
ก.เป็นเพราะตั้งใจไว้แล้ว
ข.เป็นเพราะละเว้นโดยธรรมดา
ค.ไม่เป็นเพราะไม่ได้ตั้งใจละเว้น
ง.ไม่เป็นเพราะยังไม่ได้สมาทานคำตอบ