แบบทดสอบวิชาพุทธประวัติ
1. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตที่ใด ? [gg09]
ก. ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ข. ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา
ค. ริ่มฝั่งแม่น้ำยมุนา
ง. ริ่มฝั่งแม่น้ำอโนมา

2. ประเทศใด ไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ? [gg01]
ก. เนปาล
ข. ศรีลังกา
ค. อินเดีย
ง. ปากีสถาน

3. ชนเหล่าใดในสังคมอินเดีย ถูกเหยียดหยามมากที่สุด ? [gg03]
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล

4. เมื่อพระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมแล้ว ทรงคิดถึงใครเป็นคนแรก ? [gg18]
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. อาฬารดาบสและอุทกดาบส

5. ในชฎิล ๓ พี่น้อง คนที่ ๒ มีชื่อว่าอะไร ? [gg22]
ก. อุรุเวลกัสสปะ
ข. คยากัสสปะ
ค. นทีกัสสปะ
ง. กุมารกัสสปะ

6. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในวันอะไร ? [gg14]
ก. วันเพ็ญเดือน ๓
ข. วันเพ็ญเดือน ๖
ค. วันเพ็ญเดือน ๘
ง. วันเพ็ญเดือน ๑๒

7. พระพุทธเจ้าทรงได้ยินเสียงอุทานของยสกุลบุตรในเวลาใด ? [gg23]
ก. เที่ยงคืน
ข. จวนใกล้รุ่ง
ค. ขณะบิณฑบาต
ง. กำลังเสวยพระกระยาหาร

8. ข้อใด ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ? [gg45]
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันอัฏฐมีบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันมาฆบูชา

9. บุคคลที่เข้าถึงรัตนะ ๒ เป็นคู่แรก คือใคร ? [gg16]
ก. นางวิสาขา - อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ข. พระเจ้าพิมพิสาร - พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. ตปุสสะ - ภัลลิกะ
ง. มารดาและบิดาของพระยสะ

10. ขณะประทับอยู่ที่ต้นพหุปุตตนิโครธ พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาท ๓ ข้อแก่ใคร ? [gg25]
ก. ปิปผลิมาณพ
ข. อุปติสสมาณพ
ค. โกลิตมาณพ
ง. อชิตมาณพ

11. ดาบสที่ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะเป็น ๒ อย่างชื่อว่าอะไร ? [gg07]
ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. กบิลดาบส

12. ในคราวเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเท่าไร ? [gg35]
ก. ๖๐ ปี
ข. ๗๐ ปี
ค. ๘๐ ปี
ง. ๙๐ ปี

13. ข้อใด เป็นวิธีประเคนของพระที่ถูกต้อง ? [gg50]
ก. พระสิงห์รับถาดอาหารจากมือโยมแม่
ข. เด็กหญิงอ้อยกับเพื่อนช่วยกันยกโต๊ะอาหารถวายพระ
ค. เด็กชายนิดถวายอาหารในเวลาบ่าย
ง. นางสาวจินวางปิ่นโตอาหารลงบนผ้ากราบของพระกริสนัย

14. ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ? [gg47]
ก. นายพานพบทำบุญอุทิศให้นางแสนเสน่ห์
ข. นางชวนชมทำบุญอายุครบ ๖๐ ปี
ค. กำนันช้างทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ง. ผู้ใหญ่ลีทำบุญครบรอบวันแต่งงาน

15. อุบายสำหรับแก้ความง่วง พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ? [gg29]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระโมคคัลลานะ

16. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ใด ? [gg20]
ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดเชตวัน
ง. ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

17. แบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ? [gg41]
ก. ศาสนพิธี
ข. กุศลพิธี
ค. ทานพิธี
ง. บุญพิธี

18. การที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา จัดเข้าในข้อใด ? [gg12]
ก. กามสุขัลลิกานุโยค
ข. อัตตกิลมถานุโยค
ค. มัชฌิมาปฏิปทา
ง. เนกขัมมปฏิปทา

19. การทอดกฐินกำหนดให้ทำในช่วงเวลาใด ? [gg49]
ก. ก่อนเข้าพรรษา ๑ เดือน
ข. หลังเข้าพรรษา ๑ เดือน
ค. ก่อนออกพรรษา ๑ เดือน
ง. หลังออกพรรษา ๑ เดือน

20. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? [gg04]
ก. พระเจ้าสีหหนุ
ข. พระเจ้าสุกโกทนะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าสุปปพุทธะ

21. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ? [gg30]
ก. ๗ วัน
ข. ๑๒ วัน
ค. ๑๕ วัน
ง. ๒๐ วัน

22. บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือข้อใด ? [gg42]
ก. ศีล สมาธิ ปัญญา
ข. ทาน ศีล ภาวนา
ค. ทาน ศีล สมาธิ
ง. ทาน ศีล ปัญญา

23. ใครเป็นผู้ถวายปิณฑบาตครั้งสุดท้าย แด่พระพุทธเจ้า ? [gg33]
ก. วิสาขามหาอุบาสิกา
ข. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ค. นางสุชาดา
ง. นายจุนทะ

24. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระธรรมเทศนาใด ? [gg31]
ก. อริยสัจ ๔
ข. อนุปุพพีกถา
ค. อริยธรรม
ง. เวทนาปริคคหสูตร

25. ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้าย ? [gg37]
ก. อุปกาชีวก
ข. โกลิตปริพาชก
ค. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ง. สุภัททปริพาชก

26. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็น ? [gg08]
ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย

27. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ? [gg27]
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. ลัฏฐิวัน
ง. อัมพวัน

28. หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๗ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ? [gg06]
ก. ขนานพระนาม
ข. พระมารดาสิ้นพระชนม์
ค. อสิตดาบสมาเยี่ยม
ง. ทำนายพระลักษณะ

29. คำว่า “ มยํ ภนฺเต วิสุ? วิสุ? รกฺขณตฺถาย...” เป็นคำอะไร ? [gg46]
ก. คำอาราธนาพระปริตร
ข. คำอาราธนาธรรม
ค. คำอาราธนาศีล
ง. คำอาราธนาพระสงฆ์

30. คำว่า “ สิทธัตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ? [gg05]
ก. ผู้มีโภคะ
ข. ผู้มีความต้องการสำเร็จ
ค. ผู้มีความรู้
ง. ผู้มีความประพฤติดี

31. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ? [gg26]
ก. ๕๐ องค์
ข. ๖๐ องค์
ค. ๗๐ องค์
ง. ๑,๒๕๐ องค์

32. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ? [gg39]
ก. พระอานนท์
ข. พระมหากัสสปะ
ค. โทณพราหมณ์
ง. วัสสการพราหมณ์

33. ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ? [gg48]
ก. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
ข. อิทํ เม ?าตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ?าตโย
ค. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ ฯ
ง. อิมินา ปุญฺ?กมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา ฯ

34. ปัจฉิมโอวาท พระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับอะไร ? [gg36]
ก. ความไม่ประมาท
ข. ความเพียร
ค. ความทุกข์
ง. ความสามัคคี

35. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารที่หมู่บ้านอะไร ? [gg34]
ก. เวฬุวคาม
ข. กัลลวาลมุตตคาม
ค. ภัณฑุคาม
ง. นาลันทา

36. ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ? [gg10]
ก. สหัมบดีพรหม
ข. พระอินทร์
ค. ฆฏิการพรหม
ง. นายฉันนะ

37. รุ่งเช้าของวันตรัสรู้ ใครถวายพระกระยาหารแด่พระพุทธเจ้า ? [gg15]
ก. นางวิสาขา
ข. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ค. นางสุชาดา
ง. ปัญจวัคคีย์

38. ขณะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาอะไร ? [gg13]
ก. พระสูตร
ข. พระอภิธรรม
ค. พระวินัย
ง. ปฏิจจสมุปบาท

39. ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นความหมายของข้อใด ? [gg43]
ก. อุบาสิกา
ข. อุบาสก
ค. พุทธมามกะ
ง. สาวก

40. สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือที่ใด ? [gg38]
ก. บริโภคเจดีย์
ข. มกุฏพันธนเจดีย์
ค. ธรรมเจดีย์
ง. อุทเทสิกเจดีย์

41. ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา ? [gg40]
ก. พระอานนท์
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระไตรปิฎก
ง. พระธรรมวินัย

42. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ? [gg11]
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงคลายความเพียร
ง. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

43. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ? [gg24]
ก. นางวิสาขา
ข. พระนางมัลลิกา
ค. มารดาของพระยสะ
ง. พระนางพิมพา

44. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่วัน ? [gg19]
ก. ๒๙ วัน
ข. ๓๙ วัน
ค. ๔๙ วัน
ง. ๕๙ วัน

45. ภรรยาของปิปผลิมาณพมีนามว่าอย่างไร ? [gg32]
ก. ยโสธรา
ข. ปชาบดี
ค. กีสาโคตมี
ง. ภัททกาปิลานี

46. บุคคลประเภท “ ปทปรมะ ” คือบุคคลประเภทใด ? [gg17]
ก. มีปัญญาเฉียบแหลม
ข. มีปัญญาระดับปานกลาง
ค. มีปัญญาพอแนะนำได้
ง. ด้อยปัญญา

47. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ? [gg28]
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าเชตุ
ค. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ง. นางวิสาขา

48. พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยพระธรรมเทศนาใด ? [gg21]
ก. อริยสัจ ๔
ข. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนัตตลักขณสูตร

49. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ? [gg44]
ก. กราบครบองค์ ๕
ข. กราบ ๓ ครั้ง
ค. กราบ ๕ ครั้ง
ง. ข้อ

50. ชนเผ่าใด เป็นชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป ? [gg02]
ก. มิลักขะ
ข. อริยกะ
ค. อารยัน
ง. อินเดียแดง