แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. ท่านสอนให้คบสัตบุรุษคือคบคนเช่นไร? [gg25]
ก.คนรู้จักทำมาหากิน
ข.คนขยันไม่เกียจคร้าน
ค.คนมีน้ำใจแบ่งปัน
ง.คนทำดีพูดดีคิดดีคำตอบ

2. สัปปุริสธรรมข้อใดมีความหมายตรงกับเศรษฐกิจพอเพียง? [gg42]
ก.รู้จักประมาณ
ข.รู้จักกาล
ค.รู้จักตน
ง.รู้จักชุมชนคำตอบ

3. เมื่อเห็นตำรวจจับกุมผู้ทำความผิดได้ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด? [gg36]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขาคำตอบ

4. ธรรมข้อใดควบคุมมิให้คนทำผิดพลาด? [gg01]
ก.สติสัมปชัญญะ
ข.หิริโอตตัปปะ
ค.ขันติโสรัจจะ
ง.กตัญญูกตเวทีคำตอบ

5. หากนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นควรประพฤติตนอย่างไร? [gg29]
ก.ระวังไม่ทำความชั่ว
ข.ละเลิกทำความชั่ว
ค.พยายามทำดีเข้าไว้
ง.รักษาความดีมิให้เสื่อมคำตอบ

6. มิตรประเภทใดก่อความเสียหายให้มากที่สุด? [gg46]
ก.มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
ข.มิตรปอกลอก
ค.มิตรหัวประจบ
ง.มิตรดีแต่พูดคำตอบ

7. มียศแล้วกลับเสื่อมยศควรปฏิบัติอย่างไร? [gg43]
ก.แสวงหาความถูกต้อง
ข.ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
ค.ทำพิธีเสดาะเคราะห์
ง.อ่านหนังสือธรรมะคำตอบ

8. ทุกคนบังคับสังขารไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ได้เพราะอำนาจแห่งไตรลักษณ์ข้อใด? [gg24]
ก.อนิจจัง
ข.ทุกขัง
ค.อนัตตา
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

9. วจีทุจริตข้อใดเป็นเหตุให้หมู่คณะเกิดความแตกร้าว? [gg15]
ก.พูดเท็จ
ข.พูดส่อเสียด
ค.พูดคำหยาบ
ง.พูดเพ้อเจ้อคำตอบ

10. ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะขาดคุณธรรมข้อใด? [gg04]
ก.หิริโอตตัปปะ
ข.ขันติโสรัจจะ
ค.สติสัมปชัญญะ
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

11. ข้อใดเป็นคุณแห่งพระธรรม? [gg11]
ก.ของจริงที่มีอยู่ในโลก
ข.รักษาผู้ปฏิบัติมิให้ตกไปในที่ชั่ว
ค.เป็นธรรมดาของโลก
ง.ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจคำตอบ

12. "อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด"ผู้พูดต้องการให้ทราบเรื่องใด? [gg40]
ก.ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา
ข.ความตายเป็นเรื่องธรรมดา
ค.ทุกคนต้องพลัดพรากจากของรัก
ง.ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนคำตอบ

13. จะเป็นคนเที่ยงธรรมได้ต้องเป็นคนเช่นไร? [gg27]
ก.มีเมตตากรุณา
ข.กล้าได้กล้าเสีย
ค.มีอิทธิบาท๔
ง.ไม่มีอคติ๔คำตอบ

14. อกุศลมูลข้อใดเป็นเหตุให้คนขายยาบ้า? [gg17]
ก.โลภะ
ข.โทสะ
ค.โมหะ
ง.ราคะคำตอบ

15. คนต้องการเลิกเสพยาบ้าควรเจริญอธิษฐานธรรมข้อใด? [gg30]
ก.รักษาสัจจะ
ข.รู้จักโทษของยาบ้า
ค.สงบสติอารมณ์
ง.ข้อ

16. วัยรุ่นควรระวังใจอย่างไรจึงจะไม่มัวเมาไม่มั่วอบายมุข? [gg34]
ก.มิให้กำหนัด
ข.มิให้ขัดเคือง
ค.มิให้หลง
ง.มิให้มัวเมาคำตอบ

17. เพื่อนหน้าไหว้หลังหลอกจัดเข้าในมิตรประเภทใด? [gg44]
ก.มิตรปอกลอก
ข.มิตรดีแต่พูด
ค.มิตรหัวประจบ
ง.มิตรหลอกลวงคำตอบ

18. การฟังเทศน์จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด? [gg23]
ก.ทานมัย
ข.ศีลมัย
ค.ภาวนามัย
ง.อนุโมทนามัยคำตอบ

19. "จะทำงานให้สำเร็จต้องมีเคล็ดปลุกใจ"ข้อใดคือเคล็ดปลุกใจ? [gg32]
ก.ฉันทะ
ข.วิริยะ
ค.จิตตะ
ง.วิมังสาคำตอบ

20. โอวาทของพระพุทธเจ้า๓อย่างตรงกับข้อใด? [gg13]
ก.ทานศีลภาวนา
ข.ศีลสมาธิปัญญา
ค.ละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์
ง.อนิจจังทุกขังอนัตตาคำตอบ

21. เพื่อนที่ดีของเราควรเป็นคนเช่นไร? [gg45]
ก.ทำดีกับเรา
ข.พูดดีกับเรา
ค.คิดดีกับเรา
ง.เอาใจเราทุกอย่างคำตอบ

22. "อายชั่วกลัวบาปสวรรค์รับบาปลา"หมายถึงธรรมข้อใด? [gg06]
ก.สติสัมปชัญญะ
ข.หิริโอตตัปปะ
ค.วจีสุจริต๔
ง.วจีทุจริต๔คำตอบ

23. ฟังเทศน์แล้วย่อมได้อะไร? [gg39]
ก.ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง
ข.ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้
ค.ย่อมทำความเห็นให้ถูกต้องได้
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

24. คนต้มตุ๋นหลอกลวงใช้วจีทุจริตข้อใด? [gg14]
ก.พูดเท็จ
ข.พูดส่อเสียด
ค.พูดคำหยาบ
ง.พูดเพ้อเจ้อคำตอบ

25. การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจัดเป็นสัปปุริสบัญญัติข้อใด? [gg21]
ก.ทาน
ข.ปัพพัชชา
ค.มาตาปิตุอุปัฏฐาน
ง.ไม่มีข้อถูกคำตอบ

26. ธรรมข้อใดมีอุปมาดุจหางเสือเรือ? [gg02]
ก.หิริ
ข.โอตตัปปะ
ค.สติ
ง.ขันติคำตอบ

27. "มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน"ตรงกับข้อใด? [gg41]
ก.ความรอบรู้ในกองสังขาร
ข.ความเป็นผู้มีความรู้มาก
ค.ความรู้จักอดออมทรัพย์
ง.ความรู้จักให้ธรรมเป็นทานคำตอบ

28. ศีลย่อมควบคุมอะไรไว้ได้? [gg22]
ก.กายใจ
ข.วาจาใจ
ค.กายวาจาใจ
ง.กายวาจาคำตอบ

29. โลกในคำว่า"ธรรมคุ้มครองโลก"หมายถึงข้อใด? [gg05]
ก.โลกคือแผ่นดิน
ข.เทวโลก
ค.โลกคือหมู่สัตว์
ง.ยมโลกคำตอบ

30. ผู้ตัดสินคดีด้วยความเกลียดชังถือว่าตั้งอยู่ในอคติข้อใด? [gg28]
ก.ฉันทาคติ
ข.โทสาคติ
ค.โมหาคติ
ง.ภยาคติคำตอบ

31. บุพพการีชนหมายถึงใคร? [gg10]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.มารดาบิดา
ค.พระมหากษัตริย์
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

32. การใช้จ่ายทรัพย์ให้ควรแก่ฐานะตรงกับคำพังเพยข้อใด? [gg48]
ก.ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ข.เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ค.นกน้อยทำรังแต่พอตัว
ง.มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทคำตอบ

33. "กายเมตตาวาจาไมตรีฤดีมุ่งมิตรไม่ปิดทวารให้ทานเสมอ"เป็นคุณสมบัติของใคร? [gg50]
ก.มิตร
ข.เจ้านาย
ค.กุลบุตร
ง.สมณพราหมณ์คำตอบ

34. ผู้มีธรรมเป็นโลกบาลอยู่ในใจย่อมมีลักษณะเช่นไร? [gg07]
ก.เป็นคนกล้าหาญ
ข.เป็นผู้นิ่งทั้งต่อหน้าลับหลัง
ค.เป็นคนเรียบร้อย
ง.ไม่ทำชั่วทั้งต่อหน้าลับหลังคำตอบ

35. การไม่ถือมงคลตื่นข่าวมีลักษณะเช่นไร? [gg49]
ก.เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล
ข.เชื่อมงคลไม่เชื่อกรรม
ค.เชื่อกรรมเชื่อมงคล
ง.ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลคำตอบ

36. "เมตตาพารักโลกประจักษ์ยั่งยืน"หมายถึงความรักในข้อใด? [gg35]
ก.รักคนและสัตว์
ข.รักธรรมชาติ
ค.รักการเรียน
ง.รักประชาธิปไตยคำตอบ

37. ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตรงกับสังคหวัตถุข้อใด? [gg47]
ก.ทาน
ข.ปิยวาจา
ค.อัตถจริยา
ง.สมานัตตตาคำตอบ

38. คนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนมีลักษณะเช่นไร? [gg19]
ก.เป็นคนเห็นแก่ได้
ข.เป็นคนเจ้าอารมณ์
ค.เป็นคนเชื่องมงาย
ง.เป็นคนเจ้าระเบียบคำตอบ

39. อัตตสัมมาปณิธิในจักร๔ตรงกับข้อใด? [gg26]
ก.อยู่ในประเทศสมควร
ข.คบหาสัตบุรุษ
ค.ตั้งตนไว้ชอบ
ง.ได้ทำบุญไว้มากคำตอบ

40. "สงบใจเจริญสุข"หมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด? [gg31]
ก.ปัญญา
ข.สัจจะ
ค.จาคะ
ง.อุปสมะคำตอบ

41. "ประมาทจิตจะติดยาบ้า"เพราะไม่ละอกุศลธรรมข้อใด? [gg33]
ก.กายทุจริต
ข.วจีทุจริต
ค.มโนทุจริต
ง.ความเห็นผิดคำตอบ

42. บุคคลในข้อใดต้องใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด? [gg03]
ก.คนโดยสารรถ
ข.คนข้ามถนน
ค.คนเก็บค่าโดยสาร
ง.คนขับรถคำตอบ

43. วัยรุ่นไม่เข้าแหล่งอบายมุขเพราะมีกุศลมูลข้อใด? [gg18]
ก.อโลภะ
ข.อโทสะ
ค.อโมหะ
ง.ข้อ

44. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนกันตรงกับพรหมวิหารข้อใด? [gg37]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขาคำตอบ

45. ธาตุใดทำหน้าที่ย่อยอาหาร? [gg38]
ก.ดิน
ข.น้ำ
ค.ลม
ง.ไฟคำตอบ

46. คนมีน้ำอดน้ำทนเพราะมีคุณธรรมข้อใด? [gg09]
ก.ฉันทะ
ข.จิตตะ
ค.ขันติ
ง.วิมังสาคำตอบ

47. การเว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตจัดเข้าในข้อใด? [gg16]
ก.ทาน
ข.ศีล
ค.สมาธิ
ง.ปัญญาคำตอบ

48. การประพฤติชั่วทางกายวาจาใจเรียกว่าอะไร? [gg12]
ก.อกุศลมูล
ข.ทุจริต
ค.บาป
ง.มลทินคำตอบ

49. การไม่ถือสาหาโทษอโหสิต่อกันจัดเป็นทานประเภทใด? [gg20]
ก.อภัยทาน
ข.ธรรมทาน
ค.สังฆทาน
ง.วัตถุทานคำตอบ

50. "อาภรณ์แต่งกายแต่ใจแต่งด้วยธรรม"หมายถึงธรรมข้อใด? [gg08]
ก.สติสัมปชัญญะ
ข.หิริโอตตัปปะ
ค.ขันติโสรัจจะ
ง.เมตตากรุณาคำตอบ