แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. เพื่อนที่ออกปากพึ่งมิได้ เป็นลักษณะของมิตรเทียมข้อใด ? [gg40]
ก. คนดีแต่พูด
ข. คนปอกลอก
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชวนให้ฉิบหาย

2. คนที่ได้รับความสำเร็จในชีวิต เนื่องมาจากธรรมหมวดใด ? [gg30]
ก. ปธาน ๔
ข. จักร ๔
ค. วุฒิ ๔
ง. อิทธิบาท ๔

3. ธรรมข้อใด อุดหนุนมิให้คนทำอะไรผิดพลาด ? [gg01]
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. กตัญญูกตเวที
ง. สติ สัมปชัญญะ

4. “ คบคนดี ฟังวจีท่าน คิดอ่านปัญหา ค้นคว้าปฏิบัติ ” คือข้อใด ? [gg26]
ก. วุฒิ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔

5. ระลึกได้ว่าวันนี้ต้องไปทำงาน เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? [gg03]
ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ
ค. สติ
ง. สัมปชัญญะ

6. การค้าขายชนิดใด ไม่เป็นข้อห้ามสำหรับอุบาสกอุบาสิกา ? [gg46]
ก. ค้าขายเครื่องประหาร
ข. ค้าขายเครื่องประดับ
ค. ค้าขายสัตว์เป็นอาหาร
ง. ค้าขายมนุษย์

7. ตัวเองติดยาเสพติด จึงชักชวนเพื่อนๆ ให้ร่วมทดลองเสพด้วยจัดเป็นมิตรประเภทใด ? [gg41]
ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรมีความรักใคร่
ง. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย

8. กตัญญูกตเวที ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ? [gg09]
ก. อบายมุข
ข. นิวรณ์
ค. ความตระหนี่
ง. ความโกรธ

9. วจีทุจริตข้อใด เป็นเหตุให้หมู่คณะแตกร้าว ? [gg18]
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดเพ้อเจ้อ
ง. พูดส่อเสียด

10. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ? [gg12]
ก. พระสงฆ์
ข. พระธรรม
ค. พระอรหันต์
ง. พระพุทธเจ้า

11. ธรรมข้อใด ทำคนให้มีความงามโดยมิต้องเสริมแต่ง ? [gg07]
ก. ขันติ โสรัจจะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. เมตตา กรุณา

12. “ เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน ” เป็นลักษณะของอบายมุขข้อใด ? [gg49]
ก. เที่ยวกลางคืน
ข. ดื่มน้ำเมา
ค. เล่นการพนัน
ง. เที่ยวดูการเล่น

13. เมื่อประสบโลกธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร ? [gg36]
ก. แสวงหาความถูกต้อง
ข. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
ค. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
ง. อ่านหนังสือธรรมะ

14. สำนวนว่า “ น้ำขึ้นให้รีบตัก ” หมายถึงสัปปุริสธรรมข้อใด ? [gg35]
ก. ธัมมัญญุตา
ข. อัตถัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. อัตตัญญุตา

15. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ? [gg08]
ก. ตักบาตรประจำ
ข. มีมนุษย์สัมพันธ์
ค. ขยันทำการงาน
ง. รู้จักทดแทนคุณ

16. ธรรมที่เป็นข้าศึกของสติ ได้แก่อะไร ? [gg04]
ก. ความประมาท
ข. ความโกรธ
ค. ความละอาย
ง. ความโลภ

17. การนับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียกว่าอะไร ? [gg13]
ก. ไตรรัตน์
ข. ไตรปิฎก
ค. ไตรสิกขา
ง. ไตรสรณคมน์

18. ใครมักจะอ้างว่า “ หนาวนัก ร้อนนัก ” แล้วไม่ทำการงาน ? [gg47]
ก. คนป่วย
ข. คนเกียจคร้าน
ค. คนอดนอน
ง. คนขยันเรียน

19. อยากเป็นคนดีของสังคม ควรคบมิตรประเภทใด ? [gg42]
ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรแนะประโยชน์
ง. มิตรมีความรักใคร่

20. คำสอนที่เป็นโอวาทปาฏิโมกข์ ตรงกับข้อใด ? [gg16]
ก. ทาน ศีล ภาวนา
ข. ศีล สมาธิ ปัญญา
ค. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ง. ไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

21. “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ” ตรงกับวจีสุจริตข้อใด ? [gg19]
ก. ไม่พูดเท็จ
ข. ไม่พูดส่อเสียด
ค. ไม่พูดคำหยาบ
ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

22. ผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแล้วสอนผู้อื่น ตรงกับข้อใด ? [gg15]
ก. พุทธบริษัท
ข. พระอรหันต์
ค. ภิกษุณี
ง. พระสงฆ์

23. ข้อใด เป็นความหมายของสัมปชัญญะ ? [gg02]
ก. ความระลึกได้
ข. ความรู้ตัว
ค. ความรอบรู้
ง. ความรู้จริง

24. ผู้มีหิริอยู่ในใจ ชื่อว่าไม่ทำความชั่ว เพราะสาเหตุใด ? [gg05]
ก. กลัวคนเห็น
ข. กลัวติดคุก
ค. ละอายคนอื่น
ง. ละอายใจ

25. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุใด ? [gg14]
ก. มีราคาดี
ข. มีค่าน่ายินดี
ค. มีความขลังดี
ง. มีคนรู้จักดี

26. ผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ชื่อว่าปฏิบัติตนตามหลักของฆราวาสธรรมข้อใด ? [gg45]
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ

27. “ ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี มอบทรัพย์มรดกให้ ” เป็นหน้าที่ของใคร ในเรื่องทิศ ๖ ? [gg48]
ก. มารดาบิดา
ข. ครู อาจารย์
ค. บุตรภรรยา
ง. สมณพราหมณ์

28. การกระทำในข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ? [gg20]
ก. คิดดี
ข. ทำดี
ค. พูดดี
ง. อวดดี

29. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ? [gg23]
ก. คนมีโมหะ
ข. คนมีโทสะ
ค. คนมีฉันทะ
ง. คนมีโลภะ

30. ธรรมสำหรับทำคนให้เป็นเทวดา คืออะไร ? [gg06]
ก. ขันติ โสรัจจะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. เมตตา กรุณา
ง. อโลภะ อโมหะ

31. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ? [gg24]
ก. ภาวนากำจัดโมหะ
ข. ศีลกำจัดความหลง
ค. ศีลกำจัดความโกรธ
ง. ทานกำจัดความโลภ

32. องค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา คืออะไร ? [gg10]
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย

33. คนต้มตุ๋นหลอกลวง ชื่อว่าประพฤติวจีทุจริตข้อใด ? [gg17]
ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ

34. การให้รางวัลแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง เป็นพรหมวิหารข้อใด ? [gg31]
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

35. ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เรียกว่าอะไรในอริยสัจ ๔ ? [gg32]
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค

36. “ ไม่รู้จักอาย ” เป็นลักษณะของอบายมุขข้อใด ? [gg50]
ก. ดื่มน้ำเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. คบคนชั่ว
ง. เล่นการพนัน

37. “ วางตนเหมาะสม ” ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ? [gg43]
ก. ทาน
ข. ปิยวาจา
ค. สมานัตตตา
ง. อัตถจริยา

38. คนไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเต็ม ด้วยปัจจัย ๔ จัดเป็นคนเช่นไร ? [gg22]
ก. คนมีมานะ
ข. คนมีโลภะ
ค. คนมีโทสะ
ง. คนมีโมหะ

39. การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ? [gg34]
ก. รู้จักเหตุ
ข. รู้จักผล
ค. รู้จักบุคคล
ง. รู้จักชุมชน

40. คนที่รักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม ได้ชื่อว่า ปฏิบัติตนตามหลัก ของปธานธรรมข้อใด ? [gg28]
ก. เพียรระวังบาปไม่ให้เกิด
ข. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
ค. เพียรให้กุศลเกิดขึ้น
ง. เพียรรักษากุศลไม่ให้เสื่อม

41. กุศลมูลข้อใด เป็นเหตุให้คนบำเพ็ญทานเพื่อกำจัดความโลภ ? [gg21]
ก. อโลภะ
ข. อโทสะ
ค. อโมหะ
ง. ถูกทุกข้อ

42. คำว่า “ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ” ตรงกับข้อใด ? [gg11]
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระสาวก

43. “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ ” ตรงกับ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด ? [gg37]
ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา

44. เพื่อนที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว จัดเข้าในมิตรเทียมข้อใด ? [gg39]
ก. คนปอกลอก
ข. คนหัวประจบ
ค. คนดีแต่พูด
ง. คนชวนทำชั่ว

45. ผู้มีเมตตาดี ไม่มีเวรภัยแก่ใคร ไม่มักโกรธ เพราะทำบุญอะไร ? [gg25]
ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. เจริญภาวนา
ง. วางอุเบกขา

46. สภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติ ทำให้คนเป็นจำนวนมากหดหู่ ท้อแท้ เพราะอำนาจของนิวรณ์ข้อใด ? [gg29]
ก. กามฉันทะ
ข. พยาบาท
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจิกิจฉา

47. การใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะของตน ตรงกับคำพังเพยใด ? [gg38]
ก. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
ข. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ค. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ง. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

48. อกุศลธรรมใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรม ? [gg27]
ก. พยาบาท
ข. กามฉันทะ
ค. วิจิกิจฉา
ง. ฉันทาคติ

49. หลักการครองเรือนข้อใด สอนให้รู้จักข่มใจเมื่อรู้สึกโกรธ ? [gg44]
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ

50. สำนวนว่า “ รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทำ ” จัดเข้าในคารวะข้อใด ? [gg33]
ก. พระพุทธเจ้า
ข. การศึกษา
ค. พระธรรม
ง. การต้อนรับ