แบบทดสอบวิชาพุทธานพุทธประวัติ
1. เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ? [gg05]
ก.นันทกุมาร - ยโสธรากุมารี
ข.นันทกุมาร - โรหิณีกุมารี
ค.นันทกุมาร - กัญจนากุมารี
ง.นันทกุมาร - รูปนันทากุมารี

2. พระเถระรูปใด มักเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ สุขหนอ ” ? [gg42]
ก.พระอานนท์
ข.พระอุรุเวลกัสสปะ
ค.พระอุบาลี
ง.พระภัททิยะ

3. คำว่า “ ผู้ได้ธรรมจักษุ ” หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ? [gg14]
ก.พระโสดาบัน
ข.พระสกทาคามี
ค.พระอนาคามี
ง.พระอรหันต์

4. พระนางปชาบดีโคตมี ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีต่อพระพุทธเจ้าที่ไหน ? [gg47]
ก.นิโครธาราม
ข.เวฬุวัน
ค.เชตวัน
ง.เมืองเวสาลี

5. ข้อปฏิบัติทางกลางนั้น หมายถึงอะไร ? [gg12]
ก.อริยสัจ ๔
ข.โพชฌงค์ ๗
ค.มรรคมีองค์ ๘
ง.อนุปุพพวิหารธรรม ๙

6. บุคคลในข้อใด ที่ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ เป็นคนแรก ? [gg04]
ก.อสิตดาบส
ข.อุทกดาบส
ค.กบิลดาบส
ง.อาฬารดาบส

7. วิชชา ๓ ที่พระมหาโพธิสัตว์บรรลุนั้น ข้อที่ ๓ คืออะไร ? [gg08]
ก.ระลึกชาติของตนเองได้
ข.ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
ค.ระลึกชาติของสรรพสัตว์
ง.ได้ทิพยจักษุ

8. พระอุปัชฌาย์รูปแรกที่ให้กุลบุตรบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม คือใคร ? [gg32]
ก.พระมหาโมคคัลลานะ
ข.พระสารีบุตร
ค.พระอานนท์
ง.พระพุทธเจ้า

9. พระดำรัสที่ว่า “ เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรม ” ตรัสแก่ใคร ? [gg13]
ก.ชฎิล ๓ พี่น้อง
ข.ยสกุลบุตร กับสหาย
ค.ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ง.พระราชาพิมพิสาร พร้อมทั้งบริวาร

10. พระศาสดาทรงยกย่องพระราหุลว่า เลิศทางไหน ? [gg37]
ก.ปรารภความเพียร
ข.ธรรมกถึก
ค.ใคร่ต่อการศึกษา
ง.ทิพยจักษุ

11. พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นมคธ ทรงพระนามว่าอย่างไร ? [gg20]
ก.พระเจ้าพิมพิสาร
ข.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค.พระเจ้าสุทโธทนะ
ง.พระเจ้าอัญชนะ

12. ธรรมุทเทศ ๔ ข้อ ใครแสดงแก่ใคร ? [gg46]
ก.พระสารีบุตร - พระเจ้าพิมพิสาร
ข.พระอานนท์ - พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค.พระรัฐบาล - พระเจ้าโกรัพยะ
ง.พระมหากัจจายนะ - พระเจ้าจัณฑปัชโชต

13. พระเถระรูปใด ชอบตรึกถึงธรรมที่พระมหาบุรุษตรึก ? [gg43]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระปุณณมันตานีบุตร
ค.พระอนุรุทธะ
ง.พระสารีบุตร

14. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ในคราวแรกกี่องค์ ? [gg19]
ก.๕๐ องค์
ข.๕๕ องค์
ค.๖๐ องค์
ง.๗๐ องค์

15. ข้อใด กล่าวผิดเกี่ยวกับราชวงศ์ศากยะ ? [gg02]
ก.วงศ์ศากยะ ปกครองสักกชนบท
ข.พระเจ้าชัยเสนะ เคยเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์นี้
ค.พระเจ้าสีหหนุ ไม่ได้อยู่ในราชวงศ์นี้
ง.เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในราชวงศ์นี้

16. ในอนัตตลักขณสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า “ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา” ? [gg15]
ก.ไตรลักษณ์
ข.ขันธ์ ๕
ค.สามัญญลักษณ์
ง.นิวรณ์ ๕

17. บทพระพุทธคุณที่ว่า “ อะระหัง ” เป็นผู้ไกลนั้น หมายถึงอะไร ? [gg09]
ก.ไกลจากทุกข์
ข.ไกลจากภพชาติ
ค.ไกลจากอาสวะกิเลส
ง.ไกลจากอุปาทาน

18. อุบาสกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ที่ไหน ? [gg11]
ก.ต้นอชปาลนิโครธ
ข.ต้นมุจลินท์
ค.ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ง.ต้นราชายตนะ

19. การสังคายนา คืออะไร ? [gg48]
ก.ทำการร้อยกรองพระวินัย
ข.การตรวจสอบพระธรรม
ค.ประชุมชำระพระธรรมวินัย
ง.ถูกทุกข้อ

20. พระพุทธเจ้าให้การอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระวาจาว่าอย่างไร ? [gg16]
ก.เธอจงถึงไตรสรณคมน์
ข.พระวาจาที่ตั้งญัตติครบที่ ๔
ค.เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด
ง.ถูกทุกข้อ

21. อุปติสสปริพาชกได้ฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ? [gg24]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.โกลิตะ
ค.พระอัสสชิ
ง.พระอัญญาโกณฑัญญะ

22. เหตุใด เจ้าศากยะจึงให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน ? [gg40]
ก.เพื่อกราบไหว้บูชา
ข.เพื่อลุกขึ้นต้อนรับ
ค.เพื่อละการถือตัวว่าเป็นเจ้าศากยะ
ง.เพื่อประนมมือไหว้

23. ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร ? [gg27]
ก.ดุจดวงตะวันส่องโลก
ข.บริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์
ค.ดุจบุคคลหงายของที่คว่ำ
ง.ดุจธรรมโอสถ

24. พระอานนทเถระบรรลุโสดาบัน เพราะฟังโอวาทจากใคร ? [gg41]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระสารีบุตร
ค.พระปุณณมันตานีบุตร
ง.พระอัสสชิ

25. ชนชาวชมพูทวีป นับถือศาสนาอะไรเป็นพื้น ? [gg03]
ก.ศาสนาฮินดู
ข.ศาสนาเชน
ค.ศาสนาพุทธ
ง.ศาสนาพราหมณ์

26. พระศาสดาทรงรับสั่งพระสาวกรูปใด ให้บวชพระราหุลกุมาร ? [gg36]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระสารีบุตร
ค.พระปุณณมันตานีบุตร
ง.พระมหากัจจายนะ

27. ใครสอนการงานของผู้อยู่ครองเรือนให้อนุรุทธศากยกุมาร ? [gg38]
ก.อมิโตทนศากยะ
ข.โธโตทนศากยะ
ค.มหานามศากยะ
ง.สุกโกทนศากยะ

28. หัวหน้ามาณพ ๑๖ คนที่ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ คือใคร ? [gg29]
ก.ปิงคิยมาณพ
ข.ติสสเมตเตยยมาณพ
ค.โมฆราชมาณพ
ง.อชิตมาณพ

29. วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีชื่อว่าอะไร ? [gg22]
ก.วัดเชตวัน
ข.วัดเวฬุวัน
ค.วัดชีวกัมพวัน
ง.วัดบุพพาราม

30. อะไรเป็นเหตุ แห่งการทำตติยสังคายนา ? [gg49]
ก.การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
ข.การทะเลาะวิวาทกัน
ค.การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
ง.เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล

31. มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ? [gg31]
ก.โมฆราช
ข.ปิงคิยะ
ค.อุทยะ
ง.โปสาละ

32. พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ? [gg28]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระอานนท์
ค.พระมหากัสสปะ
ง.พระอุบาลี

33. พวกพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ หนีพระมหาโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ไหน ? [gg07]
ก.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองราชคฤห์
ข.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองพาราณสี
ค.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองไพสาลี
ง.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองสาวัตถี

34. ผู้ที่ออกบวชพร้อมพระอนุรุทธะ มีทั้งหมดกี่คน ? [gg39]
ก.๕ คน
ข.๗ คน
ค.๙ คน
ง.๑๑ คน

35. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงส่งใครไปเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามายังกรุงกบิลพัสดุ์ ???????•???????????????????????????••???????????????•????? [gg34]
1
36. อุทานว่า “ ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ ” ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ? [gg10]
ก.อริยสัจ ๔
ข.โพชฌงค์ ๗
ค.มรรคมีองค์ ๘
ง.อนุปุพพวิหารธรรม ๙

37. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระราธะว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ? [gg33]
ก.เทศนา
ข.มีปัญญามาก
ค.ธุดงค์
ง.มีปฏิภาณ

38. อนุปุพพีกถา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก ? [gg17]
ก.การรักษาศีล
ข.การออกบวช
ค.การให้
ง.การเจริญภาวนา

39. คำว่า “ เราจักไม่ชูงวง ไปสู่ตระกูล ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ? [gg25]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระอนุรุทธะ
ค.พระภัททิยะ
ง.พระมหาโมคคัลลานะ

40. พระสารีบุตร สำเร็จพระอรหันต์ที่ไหน ? [gg26]
ก.ถ้ำสุกรขาตา
ข.บ้านกัลลวาลมุตตคาม
ค.วัดเวฬุวัน
ง.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

41. ประเทศอินเดีย อยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ? [gg01]
ก.ทิศปัจฉิม
ข.ทิศพายัพ
ค.ทิศบูรพา
ง.ทิศทักษิณ

42. คำว่า “ เตวาจิกอุปาสก ” หมายถึงใคร ? [gg18]
ก.บิดาของพระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.บิดาของพระสารีบุตร
ค.บิดาของพระยสะ
ง.บิดาของพระโมคคัลลานะ

43. ใครที่ออกบวช โดยไม่คิดจะบวชมาก่อน ? [gg35]
ก.ปัญจวัคคีย์
ข.พระสารีบุตร
ค.พระนันทะ
ง.ปิปผลิมาณพ

44. พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจต้องให้บวช ? [gg45]
ก.พระรัฐบาล
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระยสะ
ง.พระอานนท์

45. โมฆราชมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ? [gg30]
ก.พาวรีพราหมณ์
ข.วังคันตพราหมณ์
ค.สัญชัยปริพาชก
ง.อสิตดาบส

46. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ? [gg21]
ก.ป่าไผ่
ข.ไร่ฝ้าย
ค.สวนตาลหนุ่ม
ง.ไม่มีข้อถูก

47. ใครนัดหมายกันไว้ว่า “ ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ” ? [gg23]
ก.ยสกุลบุตร กับสหาย
ข.ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ค.ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง.อุปติสสะ กับโกลิตะ

48. ทุกรกิริยาที่พระมหาโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญวาระที่ ๒ คืออะไร ? [gg06]
ก.กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
ข.อดพระกระยาหาร
ค.กลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะ
ง.ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลม

49. ข้อใด ไม่เป็นปัญจมหาวิโลกนะ ? [gg50]
ก.สกุล
ข.ประเทศ
ค.มารดา
ง.สัปปายะ

50. พระเถระรูปใดเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ? [gg44]
ก.พระโสณโกฬิวิสะ
ข.พระรัฐบาล
ค.พระโสณกุฏิกัณณะ
ง.พระมหากัจจายนะ