ใบความรู้ออนไลน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์

ใบความรู้ การงานอาชีพ / คณิตศาสตร์ / คอมพิวเตอร์ / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์ / ศิลปะและดนตรี / สังคมศึกษาและพุทธศาสนา / สุขศึกษาและพลศึกษา


ใบความรู้ รวมทุกวิชา

1) ความรู้ เรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค)

2) ความรู้ เรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค)

3) ความรู้ เรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค)

4) ความรู้ เรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค)

5) ความรู้ เรื่องการแก้สมการและอสมการ (ค)

6) ความรู้ เรื่องการคูณจำนวนเต็ม (ค)

7) ความรู้ เรื่องการคูณและหารที่มีเครื่องหมายกรณฑ์ (ค)

8) ความรู้ เรื่องการดำเนินการของเลขยกกำลัง (ค)

9) ความรู้ เรื่องการแทนเศษส่วนด้วยจุดบนเส้นจำนวน (ค)

10) ความรู้ เรื่องการนำเลขยกกำลังไปใช้ (ค)

11) ความรู้ เรื่องการเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร (ค)

12) ความรู้ เรื่องการเลื่อนแกนทางขนาน (ค)

13) ความรู้ เรื่องการวัดความยาว (ค)

14) ความรู้ เรื่องการวัดปริมาตรและน้ำหนัก (ค)

15) ความรู้ เรื่องการวัดพื้นที่ (ค)

16) ความรู้ เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ (ค)

17) ความรู้ เรื่องการหาค่ามัธยฐานของข้อมูล (ค)

18) ความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น (Probability) (ค)

19) ความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น (Probability) (ค)

20) ความรู้ เรื่องความเป็นมาของการวัด (ค)

21) ความรู้ เรื่องความยาว พื้นที่ และปริมาตร (ค)

22) ความรู้ เรื่องความหมายของเลขยกกำลัง (ค)

23) ความรู้ เรื่องจำนวนเต็ม (number) (ค)

24) ความรู้ เรื่องจำนวนนับ (ค)

25) ความรู้ เรื่องฐานนิยมของข้อมูล (ค)

26) ความรู้ เรื่องตรีโกณมิติ (ค)

27) ความรู้ เรื่องตัวคูณร่วมน้อย (ค)

28) ความรู้ เรื่องตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ (ค)

29) ความรู้ เรื่องตัวหารรวมมาก (ค)

30) ความรู้ เรื่องตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้ (ค)

31) ความรู้ เรื่องทรงกระบอก (Cylinder) (ค)

32) ความรู้ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส (ค)

33) ความรู้ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส (ค)

34) ความรู้ เรื่องทฤษฎีบทเลขยกกำลัง (ค)

35) ความรู้ เรื่องใบความรู้เรื่องโจทย์ระบบสมการ (ค)

36) ความรู้ เรื่องพาราโบลา (ค)

37) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิดและปริมาตรทรงกระบอก (ค)

38) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร (ค)

39) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย (ค)

40) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด (ค)

41) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม (ค)

42) ความรู้ เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล (ค)

43) ความรู้ เรื่องฟังชันก์ตรีโกณมิติ (ค)

44) ความรู้ เรื่องภาคตัดกรวย (ค)

45) ความรู้ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นคืออะไร (ค)

46) ความรู้ เรื่องระยะระหว่างจุด 2 จุดใดๆ (ค)

47) ความรู้ เรื่องรากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริง (ค)

48) ความรู้ เรื่องรูปแบบของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์ที่ควรทราบ (ค)

49) ความรู้ เรื่องรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (ค)

50) ความรู้ เรื่องเรื่องความเร็วและความเร็วเ (ค)

51) ความรู้ เรื่องเรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของสิ่งที่ต้องการจากปัญหาโจทย์ (ค)

52) ความรู้ เรื่องลำดับ (ค)

53) ความรู้ เรื่องลำดับเลขคณิต (ค)

54) ความรู้ เรื่องลำดับเลขคณิต (ค)

55) ความรู้ เรื่องเลขยกกำลัง (ค)

56) ความรู้ เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ (ค)

57) ความรู้ เรื่องวงกลม (ค)

58) ความรู้ เรื่องวงกลม (ค)

59) ความรู้ เรื่องวงรี (ค)

60) ความรู้ เรื่องเศษส่วน (ค)

61) ความรู้ เรื่องสมการ (ค)

62) ความรู้ เรื่องสมบัติของมัธยฐาน (ค)

63) ความรู้ เรื่องสรุปฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล หน้า 1 (ค)

64) ความรู้ เรื่องอนุกรมที่ไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเรขาคณิต (ค)

65) ความรู้ เรื่องไฮเพอร์โบลา (ค)

66) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย (ค)

67) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด (ค)

68) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม (ค)

69) ความรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม (ค)

70) ความรู้ เรื่องพื้นผิวและปริมาตรทรงกระบอก (ค)

71) ความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (ค)

72) ความรู้ เรื่องการกรอด้าย (ง)

73) ความรู้ เรื่องการจัดสายงาน (ง)

74) ความรู้ เรื่องการจัดหมู่หนังสือ (ง)

75) ความรู้ เรื่องการจัดหมู่หนังสือ (ง)

76) ความรู้ เรื่องการซ่อมแซม ดัดแปลง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย (ง)

77) ความรู้ เรื่องการซ่อมหนังสือ (ง)

78) ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับจุลสาร (ง)

79) ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสาร (ง)

80) ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุ (ง)

81) ความรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และกฤตภาค (ง)

82) ความรู้ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือ (ง)

83) ความรู้ เรื่องการตรวจหนังสือ (ง)

84) ความรู้ เรื่องการทำความสะอาดงานถัก (ง)

85) ความรู้ เรื่องการทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน (ง)

86) ความรู้ เรื่องการทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ง)

87) ความรู้ เรื่องการประกอบอาชีพงานห้องสมุด (ง)

88) ความรู้ เรื่องการปลูกพืช (ง)

89) ความรู้ เรื่องการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด (ง)

90) ความรู้ เรื่องการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ (ง)

91) ความรู้ เรื่องการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ (ง)

92) ความรู้ เรื่องการเย็บด้วยจักร (ง)

93) ความรู้ เรื่องการเย็บตะเข็บ (ง)

94) ความรู้ เรื่องการเย็บเล่มวารสาร (ง)

95) ความรู้ เรื่องการระวังรักษาหนังสือ (ง)

96) ความรู้ เรื่องการเลือกซื้อผ้า (ง)

97) ความรู้ เรื่องการวางแผนทำงานบ้าน (ง)

98) ความรู้ เรื่องการหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก (ง)

99) ความรู้ เรื่องการออกแบบงานถักโครเชท์ (ง)

100) ความรู้ เรื่องการอ่านอักษรย่อในการถักโครเชท์ (ง)

101) ความรู้ เรื่องครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (ง)

102) ความรู้ เรื่องครุภัณฑ์ของห้องสมุด (ง)

103) ความรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด (ง)

104) ความรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด (ง)

105) ความรู้ เรื่องความหมายของคำว่า ลัทธิ (ง)

106) ความรู้ เรื่องความหมายและความสำคัญของการประดิษฐ์งานถักโครเชท์ (ง)

107) ความรู้ เรื่องความหมายและความสำคัญของศาสนา (ง)

108) ความรู้ เรื่องคู่มือจ่ายตลาดสำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ (ง)

109) ความรู้ เรื่องเครื่องมืองานไม้และความปลอดภัย (ง)

110) ความรู้ เรื่องงานไม้ (ง)

111) ความรู้ เรื่องจักรเย็บผ้า (ง)

112) ความรู้ เรื่องช่างร้อยมาลัย ประวัติความเป็นมา ดอกไม้และใบไม้สำหรับร้อยมาลัย การเลือกดอกไม้ ความสวยงา (ง)

113) ความรู้ เรื่องเทคนิคในการเย็บผ้าด้วยจักร (ง)

114) ความรู้ เรื่องธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว (ง)

115) ความรู้ เรื่องธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน (ง)

116) ความรู้ เรื่องแนวทางการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ (ง)

117) ความรู้ เรื่องบุคลากรห้องสมุด (ง)

118) ความรู้ เรื่องปัญหาของขนมเค้กหน้าเหนียว (ง)

119) ความรู้ เรื่องปัญหาของขนมอบที่เกิดขึ้น (ง)

120) ความรู้ เรื่องปัญหาของผิวหน้าขนมเค้กแตก (ง)

121) ความรู้ เรื่องวัสดุสารนิเทศห้องสมุด (ง)

122) ความรู้ เรื่องวัสดุสารนิเทศห้องสมุด (ง)

123) ความรู้ เรื่องวัสดุ-อุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้ก (ง)

124) ความรู้ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการถักโครเชท์ (ง)

125) ความรู้ เรื่องวารสาร (ง)

126) ความรู้ เรื่องวิธีหลีกเลี่ยงอาหารจีเอ็มโอ (ง)

127) ความรู้ เรื่องสรุปตะเข็บด้วยมือ (ง)

128) ความรู้ เรื่องส่วนต่างๆของหนังสือ (ง)

129) ความรู้ เรื่องส่วนประกอบของตัวจักร (ง)

130) ความรู้ เรื่องส่วนประกอบของหัวจักร (ง)

131) ความรู้ เรื่องสิทธิผู้บริโภค (ง)

132) ความรู้ เรื่องหนังสือพิมพ์ (ง)

133) ความรู้ เรื่องหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ (ง)

134) ความรู้ เรื่องหนังสืออ้างอิง (ง)

135) ความรู้ เรื่องห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ (ง)

136) ความรู้ เรื่องอาหารไทย รส และ อาหารประเภทต่างๆ (ง)

137) ความรู้ เรื่องอาหารสุขภาพ (ง)

138) ความรู้ เรื่องอุปกรณ์การตัดเย็บ (ง)

139) การฟัง การพูด การเขียน (ท)

140) ความรู้ เรื่องการเขียนคำพ้องเสียง (ท)

141) ความรู้ เรื่องการเขียนรายงาน (ท)

142) ความรู้ เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น (ท)

143) ความรู้ เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น (ท)

144) ความรู้ เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ (ท)

145) ความรู้ เรื่องการพูดเชิญชวน (ท)

146) ความรู้ เรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ (ท)

147) ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ 1 (ท)

148) ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ 2 (ท)

149) ความรู้ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย (ท)

150) ความรู้ เรื่องการอภิปราย (ท)

151) ความรู้ เรื่องการอ่านจับใจความ (ท)

152) ความรู้ เรื่องการอ่านตัวเลขไทย (ท)

153) ความรู้ เรื่องการอ่านวิเคราะห์คุณค่า (ท)

154) ความรู้ เรื่องคำ (ท)

155) ความรู้ เรื่องคำกริยา (ท)

156) ความรู้ เรื่องคำซ้ำ (ท)

157) ความรู้ เรื่องคำที่ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ (ท)

158) ความรู้ เรื่องคำนาม (ท)

159) ความรู้ เรื่องคำนาม (ท)

160) ความรู้ เรื่องคำประสม (ท)

161) ความรู้ เรื่องคำราชาศัพท์ (ท)

162) ความรู้ เรื่องคำวิเศษณ์ (ท)

163) ความรู้ เรื่องคำสมาส (ท)

164) ความรู้ เรื่องคำสรรพนาม (ท)

165) ความรู้ เรื่องคำสันธาน (ท)

166) ความรู้ เรื่องจดหมาย (ท)

167) ความรู้ เรื่องเรื่องสั้น (ท)

168) ความรู้ เรื่องลักษณะคำไทย บาลีและสันสกฤต (ท)

169) ความรู้ เรื่องวิธีใช้พจนานุกรม (ท)

170) ความรู้ เรื่องวิธีใช้พจนานุกรม (ท)

171) ความรู้ เรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ท)

172) ความรู้ เรื่องสำนวน (ท)

173) ความรู้ เรื่องสำนวน (ท)

174) ความรู้ เรื่องหลักการอ่านทำนองเสนาะ (ท)

175) ความรู้ เรื่องหลักในการเลือกฟังและดูสื่อต่างๆ (ท)

176) ความรู้ เรื่องหลักสังเกตคำไทยแท้ (ท)

177) ความรู้ เรื่องหลักสังเกตคำสมาสจากคำไทย (ท)

178) ความรู้ เรื่องการวางแผนชีวิตและครอบครัว (พ)

179) ความรู้ เรื่องการส่งและการรับฟุตบอล (พ)

180) ความรู้ เรื่องการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในชีวิตครอบครัว (พ)

181) ความรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ (พ)

182) ความรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ (พ)

183) ความรู้ เรื่องความสำคัญและคุณประโยชน์ของการป้องกันโรค (พ)

184) ความรู้ เรื่องความหมายของสุขภาพกายและสุขภาพจิต (พ)

185) ความรู้ เรื่องความหมายและความสำคัญในการออกกำลังกาย (พ)

186) ความรู้ เรื่องค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง (พ)

187) ความรู้ เรื่องเดินทางเท้าที่ถูกวิธี (พ)

188) ความรู้ เรื่องโดยสารรถไฟอย่างถูกต้องป้องกันอุบัติเหตุ (พ)

189) ความรู้ เรื่องเธอและฉันฝันร่วมกัน (การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว) (พ)

190) ความรู้ เรื่องประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล (พ)

191) ความรู้ เรื่องผิวหนัง (พ)

192) ความรู้ เรื่องพัฒนาการมนุษย์ (พ)

193) ความรู้ เรื่องพืชสมุนไพร (พ)

194) ความรู้ เรื่องเพื่อนรักสองเรา 1 (พ)

195) ความรู้ เรื่องมารยาทของผู้ชมฟุตบอล (พ)

196) ความรู้ เรื่องมารยาทของผู้เล่นฟุตบอล (พ)

197) ความรู้ เรื่องยาชุด (พ)

198) ความรู้ เรื่องระบบกล้ามเนื้อ (พ)

199) ความรู้ เรื่องระบบโครงกระดูก (พ)

200) ความรู้ เรื่องระบบประสาท (พ)

201) ความรู้ เรื่องระบบผิวหนัง (พ)

202) ความรู้ เรื่องเรื่อง เพื่อรักสองเรา 2 (พ)

203) ความรู้ เรื่องโรคและภูมิต้านทาน (พ)

204) ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ (พ)

205) ความรู้ เรื่องลักษณะของการพัฒนา (พ)

206) ความรู้ เรื่องวัยรุ่น (พ)

207) ความรู้ เรื่องสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทาฝ้า (พ)

208) ความรู้ เรื่องสาเหตุต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก (พ)

209) ความรู้ เรื่องสุขภาพครอบครัว (พ)

210) ความรู้ เรื่องหลักทั่วไปในการโหม่งลูกบอล (พ)

211) ความรู้ เรื่องอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น (พ)

212) ความรู้ เรื่องอารมณ์และความเครียด (พ)

213) ความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 (ว)

214) ความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน (ว)

215) ความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อหนึ่งของนิวตันหรือกฎความเฉื่อย (ว)

216) ความรู้ เรื่องกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 (ว)

217) ความรู้ เรื่องกรด - เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม (ว)

218) ความรู้ เรื่องกระแสไฟฟ้า (ว)

219) ความรู้ เรื่องกลศาสตร์ควอนตัม (ว)

220) ความรู้ เรื่องการกลั่น (ว)

221) ความรู้ เรื่องการกำเนิดดิน (ว)

222) ความรู้ เรื่องการเกิดแผ่นดินไหว (ว)

223) ความรู้ เรื่องการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์ (ว)

224) ความรู้ เรื่องการค้นพบนิวตรอน (ว)

225) ความรู้ เรื่องการค้นพบโปรตอน (ว)

226) ความรู้ เรื่องการค้นพบรังสีคาโธด (ว)

227) ความรู้ เรื่องการเคลื่อนที่ของเสียง (ว)

228) ความรู้ เรื่องการโคลนยีน (GENE CLONING) (ว)

229) ความรู้ เรื่องการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 และพืช C4 (ว)

230) ความรู้ เรื่องการถ่ายทอดพันธุกรรม (ว)

231) ความรู้ เรื่องการทดลองของแฟรงค์และเฮริต์ (ว)

232) ความรู้ เรื่องการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน (ว)

233) ความรู้ เรื่องการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของทอมสัน (ว)

234) ความรู้ เรื่องการทำงานของเอนไซม์ (ว)

235) ความรู้ เรื่องการผลิตเกลือจากน้ำทะเล (ว)

236) ความรู้ เรื่องการผสมเทียม (Artificial Insemination) (ว)

237) ความรู้ เรื่องการแยกสาร (ว)

238) ความรู้ เรื่องการแยกสาร (ว)

239) ความรู้ เรื่องการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว (ว)

240) ความรู้ เรื่องการลำลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหารของพืช (ว)

241) ความรู้ เรื่องการเลี้ยวเบน (ว)

242) ความรู้ เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น (ว)

243) ความรู้ เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำผ่านช่องเปิดคู่ (ว)

244) ความรู้ เรื่องการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ว)

245) ความรู้ เรื่องการสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน (ว)

246) ความรู้ เรื่องการสลายอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ว)

247) ความรู้ เรื่องการสะท้อน (ว)

248) ความรู้ เรื่องการสั่นพ้อง (ว)

249) ความรู้ เรื่องการหมุนเวียนของเลือดและก๊าซ (ว)

250) ความรู้ เรื่องการหักเห (ว)

251) ความรู้ เรื่องการหักเหของคลื่น (ว)

252) ความรู้ เรื่องการหายใจของพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ว)

253) ความรู้ เรื่องกำลังไฟฟ้า (ว)

254) ความรู้ เรื่องข้อสรุปแตกต่างระหว่างลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ (ว)

255) ความรู้ เรื่องไขมัน (ว)

256) ความรู้ เรื่องคลื่นคืออะไร (ว)

257) ความรู้ เรื่องคลื่นนิ่ง (ว)

258) ความรู้ เรื่องความกดอากาศ (ว)

259) ความรู้ เรื่องความถี่ธรรมชาติ (ว)

260) ความรู้ เรื่องความเป็นกรด-เบสของดิน (ว)

261) ความรู้ เรื่องความหมาย ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (ว)

262) ความรู้ เรื่องความหมายฟิสิกส์อะตอม (ว)

263) ความรู้ เรื่องคาร์โบไฮเดรด (ว)

264) ความรู้ เรื่องคุณสมบัติของแท่งแม่เหล็ก (ว)

265) ความรู้ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า (ว)

266) ความรู้ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน (ว)

267) ความรู้ เรื่องเครื่องปั้นดินเผา (ว)

268) ความรู้ เรื่องโครงสร้างและวิธีการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต (ว)

269) ความรู้ เรื่องโครงสร้างสาร (ว)

270) ความรู้ เรื่องโครมาโทกราฟฟี (ว)

271) ความรู้ เรื่องงาน (ว)

272) ความรู้ เรื่องชนิดของกัมมันตภาพรังสี (ว)

273) ความรู้ เรื่องชนิดของเอนไซม์ (ว)

274) ความรู้ เรื่องชั้นบรรยากาศแบ่งตามสมบัติอุตุนิยมวิทยา (ว)

275) ความรู้ เรื่องดาว (ว)

276) ความรู้ เรื่องตัวยับยั้งเอนไซม์( Inhibitor ) (ว)

277) ความรู้ เรื่องเต้ารับและเต้าเสียบ (ว)

278) ความรู้ เรื่องทฤษฎีจลน์ของก๊าซ (ว)

279) ความรู้ เรื่องทฤษฎีอะตอมของดอลตัน (ว)

280) ความรู้ เรื่องทวิภาคของคลื่นและอนุภาคของเดอ บรอยล์ (ว)

281) ความรู้ เรื่องธาตุกัมมันตรังสี (ว)

282) ความรู้ เรื่องธาตุและสารประกอบ (ว)

283) ความรู้ เรื่องน้ำ (ว)

284) ความรู้ เรื่องบีตส์ (ว)

285) ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของทอมสัน (ว)

286) ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของบอร์ (ว)

287) ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด (ว)

288) ความรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ (ว)

289) ความรู้ เรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ (ว)

290) ความรู้ เรื่องประเภทของอุตสาหกรรม (ว)

291) ความรู้ เรื่องประโยชน์ของตัวยับยั้งเอนไซม์ (ว)

292) ความรู้ เรื่องประวัติการค้นพบกัมมันตภาพรังสี (ว)

293) ความรู้ เรื่องประวัติของเมนเดล (ว)

294) ความรู้ เรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 1 (ว)

295) ความรู้ เรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 2 (ว)

296) ความรู้ เรื่องปัจจัยที่ควบคุมการแพร่ (ว)

297) ความรู้ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (ว)

298) ความรู้ เรื่องปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (ว)

299) ความรู้ เรื่องโปรตีน (ว)

300) ความรู้ เรื่องพฤติกรรม (Behavior) (ว)

301) ความรู้ เรื่องพลังงาน (ว)

302) ความรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้า (ว)

303) ความรู้ เรื่องพันธะเคมี (ว)

304) ความรู้ เรื่องพันธุศาสตร์ (ว)

305) ความรู้ เรื่องมวล (ว)

306) ความรู้ เรื่องมวลอะตอมและมวลโมเลกุล (ว)

307) ความรู้ เรื่องเมฆ (ว)

308) ความรู้ เรื่องเมแทบอลิซึม (ว)

309) ความรู้ เรื่องแม่เหล็ก (ว)

310) ความรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร (Digestive System) (ว)

311) ความรู้ เรื่องระบบขับถ่าย (ว)

312) ความรู้ เรื่องระบบโครงกระดูก (ว)

313) ความรู้ เรื่องระบบสืบพันธ์ (ว)

314) ความรู้ เรื่องระบบหายใจ (ว)

315) ความรู้ เรื่องรังสีเอกซ์ (ว)

316) ความรู้ เรื่องรัศมีนิวเคลียส (ว)

317) ความรู้ เรื่องรัศมีวงโคจร ความเร็วและพลังงานของอิเล็กตรอนตามแบบของบอร์ (ว)

318) ความรู้ เรื่องแร่เชื้อเพลิง (ว)

319) ความรู้ เรื่องแร่รัตนชาติ (ว)

320) ความรู้ เรื่องลูกระเบิดปรมาณูลูกที่สอง (ว)

321) ความรู้ เรื่องวงจรไฟฟ้า (ว)

322) ความรู้ เรื่องวิตามิน (ว)

323) ความรู้ เรื่องเวลาครึ่งชีวิต (ว)

324) ความรู้ เรื่องสถานะของสาร (ว)

325) ความรู้ เรื่องสนามแม่เหล็กโลก (ว)

326) ความรู้ เรื่องสเปกตรัมของอะตอม (ว)

327) ความรู้ เรื่องสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ว)

328) ความรู้ เรื่องสมดุลกล (ว)

329) ความรู้ เรื่องสมบัติของแคลเซียม (ว)

330) ความรู้ เรื่องสมบัติของโครเมียม (ว)

331) ความรู้ เรื่องสมบัติของทองแดง (ว)

332) ความรู้ เรื่องสมบัติของสังกะสี (ว)

333) ความรู้ เรื่องสมบัติของเหล็ก (ว)

334) ความรู้ เรื่องสมบัติบางประการของคอลลอยด์ (ว)

335) ความรู้ เรื่องสมบัติบางประการของสารละลายกรด (ว)

336) ความรู้ เรื่องส่วนประกอบของคลื่น (ว)

337) ความรู้ เรื่องส่วนประกอบของเซลล์ (ว)

338) ความรู้ เรื่องส่วนประกอบของเลือด (ว)

339) ความรู้ เรื่องสะพานไฟ (ว)

340) ความรู้ เรื่องสัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุ (ว)

341) ความรู้ เรื่องสารเนื้อเดียว (ว)

342) ความรู้ เรื่องสารละลายกรด (ว)

343) ความรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร (ว)

344) ความรู้ เรื่องสิ่งกำหนดเพศในมนุษย์ (ว)

345) ความรู้ เรื่องเส้นแรงแม่เหล็ก (ว)

346) ความรู้ เรื่องหลักความไม่แน่นอนและโอกาสเป็นไปได้ของไฮเซนเบริก (ว)

347) ความรู้ เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (ว)

348) ความรู้ เรื่องแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง (ว)

349) ความรู้ เรื่องแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (ว)

350) ความรู้ เรื่องอนุกรมเส้นสเปกตรัม (ว)

351) ความรู้ เรื่องอาหาร (Food) (ว)

352) ความรู้ เรื่องอุปกรณ์ในวงไฟฟ้า (ว)

353) ความรู้ เรื่องโอโซนและสาร ซี เอฟ ซี (ว)

354) ความรู้เรื่องแรง (ว)

355) ความรู้เรื่องอาหาร (ว)

356) ความรู้ เรื่องการจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม (ศ)

357) ความรู้ เรื่องการฟ้อนรำพื้นเมือง การรำมาตรฐาน (ศ)

358) ความรู้ เรื่องการฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ (ศ)

359) ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมือง (ศ)

360) ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองใต้ (ศ)

361) ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง (ศ)

362) ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ (ศ)

363) ความรู้ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน (ศ)

364) ความรู้ เรื่องขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ (ศ)

365) ความรู้ เรื่องเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้วกด (ศ)

366) ความรู้ เรื่องจิตวิทยาการใช้ส (ศ)

367) ความรู้ เรื่องทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ (ศ)

368) ความรู้ เรื่องทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น (ศ)

369) ความรู้ เรื่องทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม (ศ)

370) ความรู้ เรื่องทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม (ศ)

371) ความรู้ เรื่องนาฏยะศัพท์ (ศ)

372) ความรู้ เรื่องนาฏศิลป์ไทยและลีลานาฏศิลป์ไทย (ศ)

373) ความรู้ เรื่องนาฏศิลป์ไทยและลีลานาฏศิลป์ไทย (ศ)

374) ความรู้ เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล (ศ)

375) ความรู้ เรื่องประวัติความเป็นมาของยุคต่าง ๆ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ)

376) ความรู้ เรื่องประวัติความเป็นมาของศิลปะยุคต่าง ๆ (ศ)

377) ความรู้ เรื่องประวัติเพลงไทยบางเพลง (ศ)

378) ความรู้ เรื่องมาระบายสีกันเถอะ (ศ)

379) ความรู้ เรื่องเรื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย (ศ)

380) ความรู้ เรื่องละคร (ศ)

381) ความรู้ เรื่องละครกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ศ)

382) ความรู้ เรื่องวิจารณ์ศิลป์ (ศ)

383) ความรู้ เรื่องศิลปะสมัยใหม่ New age Art (ศ)

384) ความรู้ เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (ศ)

385) ความรู้ เรื่ององค์ประกอบของศิลป์ (ศ)

386) ความรู้ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ (ส)

387) ความรู้ เรื่องการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (ส)

388) ความรู้ เรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญา (ส)

389) ความรู้ เรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญา (ส)

390) ความรู้ เรื่องการปฏิวัติ 17 พ.ย. 2514 (ส)

391) ความรู้ เรื่องการเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักเบื้องบนในทิศ 6 (ส)

392) ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของไทย (ส)

393) ความรู้ เรื่องการเมืองสมัยจอมพลถนอม กิติขจร (ส)

394) ความรู้ เรื่องการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก (ส)

395) ความรู้ เรื่องกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของมนุษย์ (ส)

396) ความรู้ เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ส)

397) ความรู้ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา (ส)

398) ความรู้ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา (ส)

399) ความรู้ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย (ส)

400) ความรู้ เรื่องความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก (ส)

401) ความรู้ เรื่องความหมายของคำว่า ลัทธิ (ส)

402) ความรู้ เรื่องความหมายของสมาธิ (ส)

403) ความรู้ เรื่องความหมายและความสำคัญของศาสนา (ส)

404) ความรู้ เรื่องคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา (ส)

405) ความรู้ เรื่องคำศัพท์ในทางพระพุทธศาสนา (ส)

406) ความรู้ เรื่องคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน (ส)

407) ความรู้ เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส)

408) ความรู้ เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (ส)

409) ความรู้ เรื่องงานด้านจิตรกรรม (ส)

410) ความรู้ เรื่องชาดก (ส)

411) ความรู้ เรื่องชาดก (ส)

412) ความรู้ เรื่องตัวอย่างเสาหินในยุค ดอริค (ส)

413) ความรู้ เรื่องทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ (ส)

414) ความรู้ เรื่องนิกายของศาสนาพุทธ (ส)

415) ความรู้ เรื่องประชาธิปไตย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมของศาสนาที่สำคัญของโลก (ส)

416) ความรู้ เรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศติมอร์ตะวันออก (ส)

417) ความรู้ เรื่องประเทศสิงคโปร์ (ส)

418) ความรู้ เรื่องประวัติการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ส)

419) ความรู้ เรื่องพระไตรปิฎก (ส)

420) ความรู้ เรื่องพระไตรปิฎก (ส)

421) ความรู้ เรื่องพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง (ส)

422) ความรู้ เรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน (ส)

423) ความรู้ เรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน (ส)

424) ความรู้ เรื่องพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล และมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง (ส)

425) ความรู้ เรื่องพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย (ส)

426) ความรู้ เรื่องพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทย (ส)

427) ความรู้ เรื่องพัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย (ส)

428) ความรู้ เรื่องพัฒนาการด้านสังคมของไทย (ส)

429) ความรู้ เรื่องพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย (ส)

430) ความรู้ เรื่องพุทธประวัติ การประสูติ (ส)

431) ความรู้ เรื่องพุทธประวัติ การแสวงหาความรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ (ส)

432) ความรู้ เรื่องพุทธประวัติ เทวฑูต ๔ (ส)

433) ความรู้ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส)

434) ความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยและสากล (ส)

435) ความรู้ เรื่องรัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร (ส)

436) ความรู้ เรื่องรัฐสภา (ส)

437) ความรู้ เรื่องลักษณะสังคมประชาธิปไตย (ส)

438) ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจสมัยจอมพลถนอม กิติขจร (ส)

439) ความรู้ เรื่องสถาปัตยกรรมกรีก (ส)

440) ความรู้ เรื่องสถาปัตยกรรมเมโสโปเตเมีย (ส)

441) ความรู้ เรื่องสถาปัตยกรรมหินตั้ง และหินตั้งล้อม (ส)

442) ความรู้ เรื่องสถาปัตยกรรมอียิปต์ (ส)

443) ความรู้ เรื่องสังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาล (ส)

444) ความรู้ เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ (ส)

445) ความรู้ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองดีของประเทศและของโลก (ส)

446) ความรู้ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ (ส)

447) ความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน (ส)

448) ความรู้ เรื่องเสรีภาพของพลเมืองไทย (ส)

449) ความรู้ เรื่องหน้าที่ของพลเมืองไทย (ส)

450) ความรู้ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา (ส)

451) ความรู้ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา (ส)

452) ความรู้ เรื่องเหตุการณ์ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2516 (ส)

453) ความรู้ เรื่องอริยสัจ ๔ (ส)

454) ความรู้ เรื่องอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตก มีผลต่อการพัฒนาความเจริญของชนชาติไทย (ส)

455) ความรู้ เรื่องอิทธิบาท ๔ (ส)

456) ความรู้ เรื่อง Letter to the newspaper (อ)

457) ความรู้ เรื่องA Questionnaire (อ)

458) ความรู้ เรื่องAbout the Weather. (อ)

459) ความรู้ เรื่องAdjective order (อ)

460) ความรู้ เรื่องAgreement and Disagreement (อ)

461) ความรู้ เรื่องAgreements (อ)

462) ความรู้ เรื่องArticles (อ)

463) ความรู้ เรื่องAsarha Puja and Buddhist Lent (อ)

464) ความรู้ เรื่องAsking someone\s opinions (อ)

465) ความรู้ เรื่องAt a restaurant (อ)

466) ความรู้ เรื่องBasic need for People (อ)

467) ความรู้ เรื่องCan (อ)

468) ความรู้ เรื่องCapitalization (อ)

469) ความรู้ เรื่องcountable / uncountable Noun (อ)

470) ความรู้ เรื่องCountable Noun (อ)

471) ความรู้ เรื่องEnvironment (อ)

472) ความรู้ เรื่องFull Stop (อ)

473) ความรู้ เรื่องFuture Tense (อ)

474) ความรู้ เรื่องGerrund (อ)

475) ความรู้ เรื่องGoing to the movies (อ)

476) ความรู้ เรื่องGreetings (การทักทาย) (อ)

477) ความรู้ เรื่องGreetings (การทักทาย) (อ)

478) ความรู้ เรื่องHow to Answer Questions (อ)

479) ความรู้ เรื่องI have done (อ)

480) ความรู้ เรื่องInfinitives (อ)

481) ความรู้ เรื่องINTERNATIONAL HERALD TRIBUNE (อ)

482) ความรู้ เรื่องisn\t haven\t don\t (อ)

483) ความรู้ เรื่องLeaving (การจากลากัน) (อ)

484) ความรู้ เรื่องLoy Krathong Festival (อ)

485) ความรู้ เรื่องMaking a Wish (อ)

486) ความรู้ เรื่องNew Year\s Day (อ)

487) ความรู้ เรื่องOrdering dinner (อ)

488) ความรู้ เรื่องPassive Construction (อ)

489) ความรู้ เรื่องPassive Voice (อ)

490) ความรู้ เรื่องPast Continuous Tense (อ)

491) ความรู้ เรื่องPast Simple Tense (อ)

492) ความรู้ เรื่องPast Tense (อ)

493) ความรู้ เรื่องPhrasal Verbs(Two-word Verbs) (อ)

494) ความรู้ เรื่องPlants can make food (อ)

495) ความรู้ เรื่องPOSSESSIVE ADJECTIVES (อ)

496) ความรู้ เรื่องPresent Continuous Tense (อ)

497) ความรู้ เรื่องPresent Simple Tense (อ)

498) ความรู้ เรื่องPresent Tense (อ)

499) ความรู้ เรื่องReading for comprehension (อ)

500) ความรู้ เรื่องRegular และ Irregular Verbs (อ)

501) ความรู้ เรื่องRelative Pronoun (อ)

502) ความรู้ เรื่องSELF-FORMS (อ)

503) ความรู้ เรื่องSome and Any (อ)

504) ความรู้ เรื่องSongkran Festival (อ)

505) ความรู้ เรื่องSport (อ)

506) ความรู้ เรื่องTense - Comparison และ Indirect Speech or Reported Speech (อ)

507) ความรู้ เรื่องTEST FOR PROGESS CHECK (อ)

508) ความรู้ เรื่องThe destroying of Sisaket’s Ruins (อ)

509) ความรู้ เรื่องThe Environment : Save the Earth (อ)

510) ความรู้ เรื่องThe future Continuous Tense (อ)

511) ความรู้ เรื่องThe Present Simple Tense (อ)

512) ความรู้ เรื่องThe Royal Ploughing Ceremony (อ)

513) ความรู้ เรื่องUsing a reference words (อ)

514) ความรู้ เรื่องVerb to be (อ)

515) ความรู้ เรื่องVerb to be (อ)

516) ความรู้ เรื่องVocabulary (อ)

517) ความรู้ เรื่องWelcoming Someone (อ)

518) ความรู้ เรื่องwork/working do/doing go/going (อ)

519) ความรู้ เรื่องWriting Letters (การเขียนจดหมาย) (อ)

520) ความรู้ เรื่องกล่าวชมเชยบุคคล (Praising someone) (อ)

521) ความรู้ เรื่องการขอความเห็นชอบ (Seeking approval) (อ)

522) ความรู้ เรื่องการใช้ How long does it take (อ)

523) ความรู้ เรื่องการใช้ I have…/ I’ve got… (อ)

524) ความรู้ เรื่องการใช้ I have…/ I’ve got… (อ)

525) ความรู้ เรื่องการใช้ Should (อ)

526) ความรู้ เรื่องการใช้ go to … go on … go for… go – ing (อ)

527) ความรู้ เรื่องการใช้ love like dislike hate (อ)

528) ความรู้ เรื่องการใช้ must และ have to (อ)

529) ความรู้ เรื่องการใช้ some และ any (อ)

530) ความรู้ เรื่องการใช้ too/either so am I / Neither do I ฯลฯ (อ)

531) ความรู้ เรื่องการใช้ What…? Which…? How…? (อ)

532) ความรู้ เรื่องการใช้ will/ be going to (อ)

533) ความรู้ เรื่องการถามทิศทาง (Asking for direction) (อ)

534) ความรู้ เรื่องการแนะนำบุคคล ให้รู้จักกัน (Introductions) (อ)

535) ความรู้ เรื่องการให้คำแนะนำ (Giving advices) (อ)

536) ความรู้ เรื่อง Four cities ......Country Data....Vocaburaries (อ)

537) ความรู้ เรื่องBuying - Selling (อ)

538) ความรู้ เรื่องCauses of pollution (อ)

539) ความรู้ เรื่องDirect speech & Reported Speech (อ)

540) ความรู้ เรื่องFour Cities ....Country Data (อ)

541) ความรู้ เรื่องJob Advertisements (อ)

542) ความรู้ เรื่องNotices (อ)

543) ความรู้ เรื่องOn the telephone (อ)

544) ความรู้ เรื่องPast Continuous Tense & Past Simple Tense (อ)

545) ความรู้ เรื่องPollution changes conditions (อ)

546) ความรู้ เรื่องPresent Continuous Tense (อ)

547) ความรู้ เรื่องReading Graphs (อ)

548) ความรู้ เรื่องReading Poetries (อ)

549) ความรู้ เรื่องการใช้ If clause (อ)

550) ความรู้ เรื่องการใช้ Present Simple Future Tense (อ)

551) การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล (C)

552) การใช้โปรแกรม Desktop Author (C)

553) การใช้โปรแกรม Pro/Desktop (C)

554) การใช้โปรแกรม SwishMax 4 (C)

555) ความรู้ เรื่อง Bit และจำนวนสีของภาพ (C)

556) ความรู้ เรื่องการแสดงผลของภาพ (C)

557) ความรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์ (C)

558) ความรู้ เรื่องเครื่องพิมพ์ (C)

559) ความรู้ เรื่องงานกราฟิก (C)

560) ความรู้ เรื่องจอภาพ (C)

561) ความรู้ เรื่องแป้นพิมพ์ (C)

562) ความรู้ เรื่องพิกเซล (C)

563) ความรู้ เรื่องแฟ้มภาพ GIF (C)

564) ความรู้ เรื่องแฟ้มภาพ JPG (C)

565) ความรู้ เรื่องภาพแบบ Bitmap (C)

566) ความรู้ เรื่องภาพแบบ Vector (C)

567) ความรู้ เรื่องเมาส์ (C)

568) โปรแกรมภาษา C (C)

569) ภาษา HTML เบื้องต้น (C)