เนื้อหาความรู้
แบบทดสอบ
คอมพิวเตอร์ คือ ?
          คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูล และคำสั่ง
แล้วนำไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
          การจัดแบ่งประเภทของ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะอาศัยความเร็วของการ
ประมวลผล และขนาดความจำ ของหน่วยบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 4 ประเภท ได้แก่
 
 
trirat@thai.com
แหล่งที่มา : เนื้อหาเรื่องคอมพิวเตอร์ Digital Library โครงการ SchoolNet@1509 http://www.school.net.th