เนื้อหาความรู้
แบบทดสอบ
ลักษณะของ เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (Impact Printers)
          เป็นเครื่องพิมพ์ที่อาศัย การกดหัวพิมพ์กับแถบผ้าหมึก เพื่อให้เกิดตัวอักษร
ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบเรียงจุด (Dot Matrix Printer) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความ
นิยม โดยองค์ประกอบสำคัญได้แก่ หัวพิมพ์ (Print Head) ที่ประกอบไปด้วยเข็มพิมพ์
9 เข็ม หรือ 24 เข็ม (ทำให้เรียกเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ได้อีกว่าเครื่องพิมพ์ 9 เข็ม และ
เครื่องพิมพ์ 24 เข็ม) ชุดของเข็มพิมพ์แบบ 9 เข็มจะเรียงตรงกันในแนวตั้งคอลัมน์เดียว
ส่วนชุดของเข็มพิมพ์แบบ 24 เข็ม จะเรียงกันในแนวตั้งโดยแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ ๆ ละ 8 เข็ม
วางเหลื่อมกันระหว่างคอลัมน์
 
ลักษณะของเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet Printer)
          เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ใช้หลักการพ่นหมึก ลงในตำแหน่งที่ต้องการโดยการควบคุม
ด้วยไฟฟ้าสถิตย์จากคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่เกิดเสียงดังในขณะใช้งานและยังสามารถพ่นหมึก
เป็นสีต่างๆ เป็นเครื่องพิมพ์สีได้อีกด้วย
trirat@thai.com
แหล่งที่มา : เนื้อหาเรื่องคอมพิวเตอร์ Digital Library โครงการ SchoolNet@1509 http://www.school.net.th