การพูดในโอกาสต่างๆ        การพูดในโอกาสต่างๆมีมากมายแต่จะขอกล่าวเป็นตัวอย่างในการเขียนบทพูดเป็นบางเรื่องเท่านั้น  การพูดในโอกาสต่างๆมีดังนี้
        1.การกล่าวอย่างเป็นพิธีการหรือการทำหน้าที่เป็นพิธีกร
        2.การพูดอวยพร  แสดงความปรารถนาดี
        3. การพูดขอบคุณ 
        4.การพูดขอความช่วยเหลือ
        5.การพูดไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
        6.การโต้วาที
         ฯลฯ
ขั้นตอนการพูดปฏิบัติการ
        1.เตรียมตัวพูด
        2.ตอนต้องพูดหรือขณะพูด
        3.ตอนหลังพูดหรือเมื่อพูดจบแล้ว
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเตรียมตัวก่อนพูด
        เมื่อได้รับภาระที่จะต้องพูด  ควรมีเวลาเตรียมตัวพอสมควร  เริ่มจาก
1.ขั้นรวบรวมเนื้อหา  ต้องคิดว่าผู้ฟังกำลังสนใจเรื่องอะไรในขณะนั้น  วัยใด  การศึกษาระดับไหน  อาชีพอะไร?  การให้ได้เนื้อหามา  อาจเป็นการสัมภาษณ์  การอ่าน  การฟัง    การสนทนา  การสัมภาษณ์  ฯลฯ
2.ขั้นจัดระเบียบเรื่อง ได้แก่  การลำดับความในการพูด  มีขึ้นต้นคือ คำกล่าวปฎิสันถาร   ดำเนินเรื่อง  และบทลงท้าย
3.ขั้นขยายความ  อาจอาศัยนิทาน  ตัวอย่าง  สถิติ  ข้อมูล    การแสดงเหตุผลประกอบ  ตลอดจนการใช้อุปกรณืช่วย  เช่น  รูป  ภาพ  กราฟ ฯลฯ
4.ขั้นอารัมภบทหรือนำเรื่อง  มี 2 ขั้นคือ   
   4.1   ขั้นสร้างความสนใจและขั้นสร้างความกระจ่าง  อาจกล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่พูดหรือเรื่องที่ตลกขบขั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
    4.2 ขั้นสรุปได้แก่การนำเอาบทร้อยกรอง  วาทะของคนสำคัญมากล่าวเพื่อเน้น  ย้ำใหมีนำ้หนักน่าเชื่อถือ  อาจสรุปด้้วยการสรรเสริญ  คำอำลา  การชักชวนให้ปฏิบัติ
านการเตรียมพูดเป็นบันได 7 ขั้นดังนี้
1.รวบรวมเนื้อหา
2.จัดระเบียบเรื่อง
3.การหาข้อความ  อุทาหรณ์สุภาษิตประกอบ
4.การเตรียมร่างบทพูด  เช่น  การปฏิสันถาร  อารัมภบทหรือบทนำ
5.การเตรียมบทสรุป
6.การซักซ้อมการพ
ู7.การแสดงการพูด