ใบความรู้เรื่อง ทรงกระบอก (Cylinder) คือ ทรงสามมิติใด ๆ ที่มีฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับหน้าตัด และอยู่ในระนาบ

ที่ขนานกัน

เมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้รอยตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

 

 

 


                        พื้นที่ผิวข้าง  =  2pr  x  h        เมื่อ h คือ สูงตรง

 r  คือ  รัศมีปากกระบอก )

                        พื้นที่ผิวทั้งหมด  =  พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก

                        ปริมาตร   =  pr2 x h