ประเภทของอุตสาหกรรม

.....................................

                การแยกประเภทของอุตสาหกรรม

 การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะการใช้   เป็นเกณฑ์  แยกได้  2  ประเภท คือ

                1.  อุตสาหกรรมสินค้าทุน  หมายถึง  อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ

ของโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ  เช่นการทำเครื่องจักร เครื่องมือ  การถลุงโลหะ  อุตสาหกรรมเคมี 

อุตสาหกรรมฟอกหนัง  เป็นต้น

                2.  อุตสาหกรรมสินค้าบริโภค  หมายถึง  อุตสาหกรรมที่ทำการผลิตให้ได้ผลิตผลสำหรับประชาชน

นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เช่น อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป  และของใช้ในครัวเรือน

การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะของการผลิต   เป็นเกณฑ์  จะแบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ

                1.  อุตสาหกรรมเบื้องต้น  หรืออุตสาหกรรมที่ 1  เป็นการผลิตเพื่อให้ได้วัตถุดิบไปใช้ประกอบการ

อย่างอื่น  เช่น  การกสิกรรม  การประมง  การทำเหมืองแร่

                2.  อุตสาหกรรมที่  2  เป็นการผลิตวัตถุสำเร็จรูป  เช่น การทำอาหารกระป๋อง   การสีข้าว

                3.  อุตสาหกรรมที่  3  เป็นกิจการด้านบริการ  เช่น การขนส่ง  การโรงแรม

การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะและขนาดของกิจการ  เป็นเกณฑ์  จะแบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ

                1.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน  เครื่องจักร  อุปกรณ์ และ

เงินลงทุนสูงมาก  เช่นอุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า

                2.  อุตสาหกรรมขนาดย่อม  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน  เครื่องจักร  อุปกรณ์ ตลอดจน

เงินทุนน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เช่น  อุตสาหกรรมน้ำตาล

                3.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทำกันภายในครอบครัว ในบ้านที่อยู่อาศัย

เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความชำนาญทางฝีมือ

 

......................................