วิชาภาษาอังกฤษหลัก (รหัส อ 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่2
เรื่อง Past Continuous Tense & Past Simple Tense จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อุดมพร ศรีสำอางค์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
I ................when the phone rang.
   sleep
   slept
   is sleeping
   was sleeping

ข้อที่ 2)
Alan was doing homework when I ................. .
   arrive
   arrived
   was arriving
   were arriving

ข้อที่ 3)
While the plane ................... , pilot did't talk at all.
   talk off
   took off
   was talking off
   were talking off

ข้อที่ 4)
I was watching the TV when my mother .................. it off.
   turn
   turned
   was practicing
   were turning

ข้อที่ 5)
While Sarah .................... her family, they had a birthday party for her.
   visit
   visited
   was visitting
   were visiting