วิชา..๓อังกฤษพื้นฐาน 1. (รหัส อ 31101...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.1..
เรื่อง .Verb to be.. จำนวน ..10. ข้อ
โดย อ.อรพินท์ จวงพันธ์ .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Mrs. Orapin ........... a teacher.
   a. is
   b. am
   c. are
   d. were

ข้อที่ 2)
Wichuda and I..................friends.
   a. is
   b. am
   c. are
   d. was

ข้อที่ 3)
...................it under the tree?
   a. Is
   b. Am
   c. Are
   d. Were

ข้อที่ 4)
..........I a student?
   a. Is
   b. Am
   c. Are
   d. Were

ข้อที่ 5)
The people...................at the town Hall.
   a. is
   b. am
   c. are
   d. was

ข้อที่ 6)
A rabbit ......in the cage.
   a. is
   b. am
   c. are
   d. were

ข้อที่ 7)
.................Jim and Joy singers?
   a. Is
   b. Am
   c. Are
   d. Was

ข้อที่ 8)
Pam is a girl. She..........a boy.
   a. is
   b. isn't
   c. are
   d. aren't

ข้อที่ 9)
Wera is a doctor. He............ a teacher.
   a. isn't
   b. is
   c. aren't
   d. are

ข้อที่ 10)
They.......... students. They aren't teachers.
   a. is
   b. isn't
   c. are
   d. aren't