ข้อสอบออนไลน์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1
1.อวัยวะที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลไปทิศทางต่างๆ ทั่วร่างกาย คืออะไร
    ก.ไต
    ข.ปอด
    ค.หัวใจ
    ง.หลอดเลือด

ข้อที่ 2
2.อาหารและก๊าซที่เซลล์ต่างๆ ของร่างกายต้องการถูกลำเลียงโดยอะไร
    ก.ปอด
    ข.เลือด
    ค.ถุงลม
    ง.กะบังลม

ข้อที่ 3
3.การแลกเปลี่ยนสารอาหารก๊าซ และสิ่งต่างๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์เกิดขึ้นบริเวณใด
    ก.หลอดเลือดดำ
    ข.หลอดเลือดแดง
    ค.ผนังหลอดเลือดฝอย
    ง.หลอดเลือดแดงฝอย

ข้อที่ 4
4.หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายคือข้อใด
    ก.หลอดเลือดดำ
    ข.หลอดเลือดแดง
    ค.หลอดเลือดฝอย
    ง.ข และ ค

ข้อที่ 5
5.ของเสียประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีการลำเลียงจากเซลล์กลับเข้าสู่ปอดโดยทางใด
    ก.พลาสมา
    ข.เม็ดเลือดขาว
    ค.เกล็ดเลือด
    ง.เม็ดเลือดแดง

ข้อที่ 6
6.ความดันเลือดของผู้ใหญ่ตามปกติมีค่าเฉลี่ยประมาณกี่มิลลิเมตรของปรอท
    ก.90/60
    ข.110/70
    ค.120/80
    ง.130/90

ข้อที่ 7
7.การดูดซึมอาหารที่ลำไส้เล็กกับการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด ส่วนประกอบของระบบการหมุนเวียนที่เหมือนกันคือข้อใด
    ก.มีเฮโมโกบิน
    ข.มีกลุ่มหลอดเลือดฝอย
    ค.มีถุงบางๆ เป็นกระจุก
    ง.มีปุ่มเล็กๆ ยื่นออกจากผนังจำนวนมาก

ข้อที่ 8
8.การหายใจเขียนเป็นสมการได้ว่า C6H12O6 + O2 ฎ CO2 + H2O + พลังงานในสมการนี้ CO2 และ H2O คืออะไร ตามลำดับ
    ก.น้ำและก๊าซออกซิเจน
    ข.น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
    ค.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
    ง.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

ข้อที่ 9
9.ปฏิกิริยาในข้อ 31 เกิดขึ้นบริเวณส่วนใดแของร่างกาย
    ก.หัวใจ
    ข.ปอด
    ค.เซลล์
    ง.หลอดเลือด

ข้อที่ 10
10.ก๊าซใดที่มีส่วนบังคับให้เราต้องสูดลมหายใจเข้าออกโดยอัตโนมัติ
    ก.ออกซิเจน
    ข.ไนโตรเจน
    ค.คาร์บอนไดออกไซด์
    ง.คาร์บอนมอนนอกไซด์