ประเภทของรายวิชา:


ชื่อรายวิชา พลังงาน ม.3 อ.นุชิต ศุภพินิจ
อาจารย์นุชิต ศุภพินิจ: อ.นุชิต ศุภพินิจ

พลังงานคือ ความสามารถในการทำงานของวัตถุหรือระบบต่าง ๆ ที่สามารถทำงานได้ หน่วยของพลังานในระบบ  SI  คือ  ขูล  พลังงานไม่สามารถถูกทำลายหรือสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม แต่พลังงานสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้

ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 อ.ธนาภา คำผุย
อาจารย์: อ.ธนาภา คำผุย

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับม.1สอนโดยอ.ธนาภา  คำผุย

วิทยาศาสตร์ ม.1(อ.ธนาภา คำผุย)
อาจารย์: ธนาภา คำผุย
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิทยาศาสตร์ ม.1(อ.ธนาภา คำผุย)
อาจารย์: ธนาภา คำผุย
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิทยาศาสตร์ ม.1(อ.ธนาภา คำผุย)
อาจารย์: ธนาภา คำผุย
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
อาจารย์: อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยอาหารและสารอาหาร สารเสพติด ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์

ระบบนิเวศ โลกและการเปลี่ยนแปลง

วิทยาศาสตร์ ม.1: อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
อาจารย์: อ.จตุพร พรเกียรติคุณ

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร  เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ งานและพลังงาน บรรยากาศ

วิทยาศาสตร์ : อ.เดช ผิวอ่อน
อาจารย์: อ.เดช ผิวอ่อน

วิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้แก้ปัญหา อำนวยความสะดวก

วิทยาศาสตร์ 1 : อ.รัตนา ชุปวา
อาจารย์: อ.รัตนธร ชุปวา

เรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารรอบตัว การเปลี่ยนแปลงของโลก

วิทยาศาสตร์รอบตัว (อ.ชิดชนก พวงคต)
อาจารย์: ชิดชนก พวงคต
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สามารถวิเคราะห์ทักษะกระบวนการสารและการเปลี่ยนแปลง กรด-เบส สบู่-แชมพู ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ