ประเภทของรายวิชา:


ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๑ (อ.นิลบล เงินดี)
อาจารย์: อ.นิลบล เงินดี

วิชาภาษาไทยพื้นฐานสอนโดยนางนิลบล เงินดี ห้องม.1/4และม.1/9ม.1/13หลักสูตรพุทธศักราช2551

วิชาภาษาไทย ม.๑ (อ.มณีวรรณ กีรติชัยเศรษฐ)
อาจารย์: อ.มณีวรรณ กีรติชัยเศรษฐ
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.เมตตา พูลสวัสดิ์)
อาจารย์: อ.เมตตา พูลสวัสดิ์

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับคำราชาศัพท์เป็นระดับภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับบุคคล ในที่นี้ขอกล่าวถึงคำราชาศํพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น


ภาษาไทย ม.6 (อ.เทอด เลิศล้ำ)
อาจารย์: อ.เทอด เลิศล้ำ

ความรู้พื้นฐานภาษาไทยชั้นม6ทั้งทักษะการอ่าน การเขียนการฟังดูพูด หลักภาษาและวรรณคดี


ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ)
อาจารย์: อ.ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เรียนสนุกมาก  สามารถนำไปประยุกค์ใช้กับทุก ๆวิชา


การใช้ถ้อยคำสำนวน (อ.จันทร์ทิวา อบทอง)
อาจารย์: อ.จันทร์ทิวา อบทอง

คำไทยเป็นคำที่มีความหมายหลายอย่าง


งานห้องสมุด 1 (อ.วิชา กิ่งทอง)
อาจารย์: อ.วิชา กิ่งทอง

ความรู้เรื่องงานห้องสมุด  ฝึกฝนการใช้ห้องสมุด  การเก็บและบันทึกข้อมูลจากการอ่านหนังสือ  เอกสาร  แผนภูมิ  แผนที่และสี่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์และสังเกต


ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 (อ.สุรางค์ จันทราภรณ์)
อาจารย์: อ.สุรางค์ จันทราภรณ์

ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์)
อาจารย์: อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์

คำอธิบายรายวิชา   นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตัวตลก