ประเภทของรายวิชา:


ฟิสิกส์พื้นฐานคุณครูอนุช
อาจารย์: อ.อนุช ศรเจริญ
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานครูอนุช
ฟิสิกส์เพิ่มเติม (อ.เฉลิม บัวสิงห์)
อาจารย์: อ.เฉลิม บัวสิงห์
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ฟิสิกส์เพิ่มเติม อ. วรรณสา แก้วพวง
อาจารย์: อ. วรรณสา แก้วพวง

สืบค้น อธิปรายผล อธิบาย เกี่ยวกับ สภาพหยืดหยุ่น ความเค้น ความดรียดและค่ามอดูลัสของยัง ความดันในของไหล แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมิดีสหลักของแบร์นูลลี ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และพลังงานในระบบ

ฟิสิกส์(สาระเพิ่มเติม) ว 40204 อ.สุพัตรา ดาวหน
อาจารย์: อ.สุพัตรา ดาวหน

             รายวิชานี้จะประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง สมบัติเชิงกลของสาร และทฤษฏีจลน์ของก๊าซ

ฟิสิกส์เพิ่มเติม (อ.จงกล บัวสิงห์)
อาจารย์: อ.จงกล บัวสิงห์

วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ  แรง  มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  การเคลื่อนที่ในแนวราบ  โมเมนตัมและการชน  งาน   กำลังและพลังงาน

ฟิสิกส์ม.4 : อ.สุพัตรา ดาวหน
อาจารย์: อ.สุพัตรา ดาวหน

ธรรมชาติของฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพ

ฟิสิกส์ (สาระพื้นฐาน) : อ.สุพัตรา ดาวหน
อาจารย์: อ.สุพัตรา ดาวหน

รายวิชาฟิสิกส์ ( สาระพื้นฐาน )นักเรียนระดับชั้น ม.4 เป็นวิชาที่เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์

ฟิสิกส์พื้นฐาน : อ.จงกล บัวสิงห์
อาจารย์: อ.จงกล บัวสิงห์

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง  คลื่น  เสียงและการได้ยิน