ประเภทของรายวิชา:


ปริมาณสารสัมพันธ์ ม. 5 คุณครูธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
อาจารย์: อ.ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์

ปริมาณสารสัมพันธ์ ม. 5

พันธะเคมี คุณครูนฤมล สินธุรัตน์
อาจารย์: อ.นฤมล สินธุรัตน์

พันธะเคมี วิชาเคมี (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ว41221  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สอนโดย  คุณครูนฤมล  สินธุรัตน์  สาระการเรียนรู้     ประกอบด้วย     พันธะโลหะ  พันธะไอออนิก และพันธะโคเวเลนต์

   
ชื่อรายวิชาเคมี ( นายนุชิต ศุภพินิจ)
อาจารย์: อ.นุชิต ศุภพินิจ

ปฎิกริยารีดอกซ์คือปฎิกิริยาที่มีการจ่ายแรบอิเล็กตรอนหรือปฎิกิริยาที่มีทั้งปฎิกิริยาที่มีทั้งปฎิกิริยาoxidation  และreductionอยู่ด้วยกัน

รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1(อ.ศตภิษัช ไกรษี)
อาจารย์: อ.ศตภิษัช ไกรษี

รายวิชาเคมี เพิ่มเติม 1 สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย เนื้อหาจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ

รายวิชาเคมีพื้นฐาน (อ.ศตภิษัช)
อาจารย์: อ.ศตภิษัช ไกรษี

รายวิชาเคมีพื้นฐานประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ อะตอมและโครงสร้างอะตอม ธาตุและสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล และปิโตรเลียม

ชื่อรายวิชา เคมีพื้นฐาน (อ.นฤมล สินธุรัตน์)
อาจารย์: อ.นฤมล สินธุรัตน์

วิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  ธาตุและสารประกอบ 
ปฏิกิริยาเคมี  ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล

เคมีพื้นฐาน ม.6 (อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา)
อาจารย์เพชรรัตน์ วงศ์ชา: อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา

สารชีวโมเลกุล

ชื่อรายวิชาเคมี (ว40223) : นางสมรักษ์ สีหาภาค
อาจารย์: อ.สมรักษ์ สีหาภาค
นักเรียนสามารถศึกษาสมบัติขอธาต์ตามตารางธาตุ เลขออกซิเดชั่น ปฏิกิริยาของธาตุ และสารประกอบ ได้
เคมี (สาระเพิ่มเติม) อ.นฤมล สินธุรัตน์
อาจารย์: อ.นฤมล สินธุรัตน์

การศึกษาเกี่ยวกับสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร และพันธะเคมี