ประเภทของรายวิชา:


สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)ช่วงชั้นที่ 4 อ.พัฒนา พานจำนงค์
อาจารย์: อ.พัฒนา พานจำนงค์

 งานช่างพื้นฐาน เป็นงานที่มีความจำเป็น  เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ ในชีวิตประจำวันของทุกคน ส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับ การซ่อมแซม บำรุงรักษา การตรวจสอบสภาพ การใช้งาน และปรับปรุงแก้ไขงาน ในเบื้องต้น โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ พื้นฐานหลักการปฏิบัติงานช่าง หลักการใช้เครื่องมือเบื้องต้น ในการทำงานด้วยความ ปลอดภัย ทำงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อการประหยัด ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน