ประเภทของรายวิชา:


ชีววิทยา ม.5 (ว42241) อ.พัชนีย์ เชื้อชม
อาจารย์: อ.พัชนีย์ เชื้อชม

วิชาชีววิทยา ม.5

ชีววิทยา เพิ่มเติม ม.6 ว40245 (อ.ศักดนัย สืบเสน)
อาจารย์: อ.ศักดนัย สืบเสน

ชีววิทยาเพิ่มเติม ชั้น ม.6 ใช้สอนชั้น ม.6/1-6/5 เรื่องพันธุกรรม โครโมโซม ดีเอนเอ และวิวัฒนาการ

ชีววิทยาพื้นฐาน ม.5 ว 42101 อ.ศักดนัย สืบเสน
อาจารย์: อ.ศักดนัย สืบเสน

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ม.5 ว 42101

ชีววิทยเพิ่มเติมม.4 4/1-4/5 : อ.พัชนีย์ เชื้อชม
อาจารย์: อ.พัชนีย์ เชื้อชม

ระบบย่อยอาหาร และการลำเลียงของสิ่งมีชีวิต