ประเภทของรายวิชา:


กิจกรรม เรื่องมองต่างมุม
อาจารย์: อ.พรทิพย์ นาเรือง

                                                                     เรื่อง มองต่างมุม

                                                       

แนะแนว ม.5(อ.วัลลภ คำเพราะ)
อาจารย์: อ.วัลลภ คำเพราะ
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน