ประเภทของรายวิชา:


งานเกษตรพื้นฐาน : อ.อรพิน วงศ์ปัดสา
อาจารย์: อ.อรพิน   วงศ์ปัดสา