ประเภทของรายวิชา:


รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 (อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ)
อาจารย์: อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ
 

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน พัฒนาการของ อินเทอร์เน็ตการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

   

ตัวชี้วัด

 

ง 3.1 ม.2/1 ม.2./2 

 

รวม 2 ตัวชี้วัด

 
ง31103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 (อ.พัชรสุดา)
อาจารย์: อ.พัชรสุดา ธานี
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
หนังสือดิจิตอล (อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ)
อาจารย์: อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ

หนังสือดิจิตอล


ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร5 (อ.พัชรสุดา) ม.3
อาจารย์: อ.พัชรสุดา ธานี
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 (อ.พัชรสุดา)
อาจารย์: อ.พัชรสุดา ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 ง31101 มัธยมศึกษาปีที่ 4 
คอมพิวเตอร์ อ.จิตตวดี
อาจารย์: อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ

วิชาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สอนโดย อ.จิตตวดี  จิตรประเสริฐ

โปรแกรม DeskTop Author (อ.กนกวรรณ ก้อนคำ)
อาจารย์: อ.กนกวรรณ ก้อนคำ

เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารดิจิตอล เอกสารที่ได้มีลักษณะคล้ายหนังสือ คือ มีปก  สารบัญ  ข้อความ  รูปภาพ  สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว  ไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์ Flash เพิ่มเสียงบรรยาย  สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ   

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
อาจารย์: อ.กนกวรรณ ก้อนคำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ. กนกวรรณ ก้อนคำ
อาจารย์: อ.กนกวรรณ ก้อนคำ

 ศึกษาบทบาท  ความสำคัญ นิยาม ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ   การแทนข้อมูล แฟ้มข้อมูล  พัฒนาการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ข้อมูลข่าวสารและการจัดการ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์     

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (ฑิฆัมพร ก้อนคำ)
อาจารย์: อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ