ประเภทของรายวิชา:


ชื่อรายวิชาศิลปะพื้นฐาน ม.6 (อ.เด่นดวง)
อาจารย์: อ.เด่นดวง ยศวิจิตร
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ศิลปะกับชีวิต : อ.กงจักร บัวลา
อาจารย์: อ.กงจักร บัวลา

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาศิลปะกับชีวิต  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  มี 3สาระ

1.ทัศนศิลป์

 2.ดนตรี

3.นาฎศิลป์

ศิลปะกับชีวิต : อ.ดำริห์ ก้อนคำ
อาจารย์: อ.ดำริห์   ก้อนคำ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาศิลปะกับชีวิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 3  สาระ 

1.ทัศนศิลป์

2.ดนตรี

3.นาฏศิลป์ 

ปฏิบัติเครื่องสายไทย : อ.เด่นดวง ยศวิจิตร
อาจารย์: อ.เด่นดวง ยศวิจิตร
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทยตามความถนัด 1  ชิ้น  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง  ศึกษาทำนองและลีลาของบทเพลงต่อเพลง  อัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว  ฝึกเครื่องหนัง  ตีหน้าทับปรบไก่และสองไม้  ประวัติเครื่องสายไทย  การผสมวง