ประเภทของรายวิชา:


ชื่อรายวิชศิลปะพื้นฐาน อ.แสงทอง บริสาร
อาจารย์: อ.แสงทอง บริสาร
วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะพื้นฐาน 
คุณลักษณะและระบบสี (อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม)
อาจารย์: อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม

ระบบสีจะประกอบด้วย สีแท้  สีอ่อน และสีเข้ม

การจัดองค์ประกอบศิลป์ (อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม)
อาจารย์: อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม

การจัดองค์ประกอบศิลป์ช่วยให้ผลงานศิลปะมีความบูรณ์งดดงาม

ศิลปะพัฒนาชีวิต : อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
อาจารย์: อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์

รายวิชาศิลปะพัฒนาชีวิต
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มี 3  สาระ
1.สาระทัศนศิลป์
2.สาระดนตรี
3.สาระนาฎศิลป์

ปฏิบัติดนตรีไทย 1 : อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
อาจารย์: อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.เครื่องดีด2.เครื่องสี3.เครื่องตี4.เครื่องเป่า

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน : อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
อาจารย์: อ.ประดิษฐ์ พละศักดิ์
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาดนตรีพื้นเมือง1 เครื่องดนตรีพื้นเมืองปฏิบัติตามความถนัดของนักเรียน
ศิลปะพัฒนาชีวิต : อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม
อาจารย์: อ.ฉัฐมะ ทัดเทียม
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ 
วาดเส้นประกอบแสงเงา (อ.แสงทอง บริสาร)
อาจารย์: แสงทอง บริสาร
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน