ประเภทของรายวิชา:


สุขศึกษา อ.สำราญ เจริญชัย
อาจารย์: อ.สำราญ เจริญชัย

การเจริญเติบโต

รายวิชาสุขศึกษา ม.2 : อ.อานิรุทธิ์ สิงหนาค
อาจารย์: อ.อานิรุทธิ์ สิงหนาค

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ชวิตและครอบครัว  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค  ความปลอดภัยในชีวิต

วิชาสุขศึกษา ม.6 : อ.ทรงเกียรติ จันทราภรณ์
อาจารย์: อ.ทรงเกียรติ จันทราภรณ์

 

การปฐมพยาบาล : อ.อรทัย สิงหนาค
อาจารย์: อ.อรทัย สิงหนาค
การปฐมพยาบาล หมายถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยครั้งแรก ก่อนที่จะนำส่งถึงมือแพทย์