คู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อฝึกทักษะการอ่าน Reading Skill วิชาภาษาอังกฤษ

เลือกหัวข้อที่ต้องการ
1. การลงทะเบียนและเมนูต่าง ๆ ของบทเรียนหน้าแรก
2. กิจกรรมก่อนการอ่าน Pre Reading
3. กิจกรรมทดสอบก่อนเรียน Pretest
4. กิจกรรมการอ่านบทความ
5. เกมจับคู่ Click & Match Game แต่ละเรื่องจะมี 4 เกม
6. กิจกรรม Drag & Drop จับคู่คำศัพท์ไทย-อังกฤษ
7. กิจกรรม Match the Definition
8. กิจกรรม Cloze Sentence
9. กิจกรรมถูกหรือผิด True or False
10. กิจกรรม Complete the table
11. กิจกรรม Rearrange
12. กิจกรรม Choose the Closest Meaning
13. กิจกรรม Cloze Passage
14. กิจกรรมทดสอบหลังเรียน Posttest
15. บรรยากาศการเรียนในห้อง KR-ICT