ชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบชื่อผู้ใช้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9)
ไม่เกิน 15 ตัวอักษร ห้ามเว้นวรรค
รหัสผ่านป้อนรหัสผ่านผู้ใช้งาน ควรเป็นตัวเลขอารบิค 0-9 ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
รหัสผ่านซ้ำอีกครั้งป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้งให้เหมือนเดิม
ป้อนชื่อจริงป้อนชื่อจริงระบุคำนำหน้า นาย, นางสาว, เด็กหญิง, เด็กชาย
ป้อนนามสกุลป้อนนามสกุล
อีเมล์ป้อนอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง
ชื่อโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ป้อนชื่อโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
เลือกระดับชั้นเลือกระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่
เลือกหมายเลขห้องเช่น ห้อง ม.6/5 เลือกหมายเลขห้องเป็นห้อง 5
เลขที่ภายในห้องเลือกเลขที่ภายในห้องตามใบรายชื่อนักเรียน
คำถามลับเมื่อลืมรหัสผ่านป้อนคำถามที่คุณตอบได้เพียงคนเดียว ระบบจะถามเมื่อลืมรหัสผ่าน
คำตอบเมื่อลืมรหัสผ่านคำตอบเมื่อคุณลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ หากไม่ป้อนชื่อ นามสกุล และชื่อโรงเรียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง