ก.  ผลงานดีเด่นของนักเรียน      

 

รางวัลดีเด่นของนักเรียน แข่งขันทักษะ จัดโดยเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

 

ที่

เหรียญ

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ผู้ฝึกสอน

1  

ทอง

จิตรกรรมไทยลายเส้น

(ตัดเส้นไม่ลงสี) (3)

ด.ญ. พิสมร ชารี

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

2  

ทอง

จิตรกรรมไทยลายเส้น

(ตัดเส้นไม่ลงสี) (4)

น.ส. สินีนิษฐ์ บัวหอม

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

3  

ทอง

จิตรกรรมสีน้ำตามแบบ

(จัดหุ่นให้) (3)

ด.ญ. ณัฐิญา สุรวิทย์

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

4  

ทอง

จิตรกรรมสีน้ำตามแบบ

(จัดหุ่นให้) (4)

นายปริวัตร สายสาร

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

5  

ทอง

จิตรกรรมสีโปสเตอร์

(ตามหัวข้อกำหนด) (3)

ด.ช. ธนภัทร โพธิ์ขาว

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

6  

ทอง

จิตรกรรมสีโปสเตอร์

(ตามหัวข้อกำหนด) (4)

นายชัชวาล เขียวอ่อน

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

7  

ทอง

ประติมากรรมนูนสูงการปั้นลายไทยด้วยดินเหนียวหรือ

ดินน้ำมัน (4)

นายนิรันดร์ แสนนา

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

8  

ทอง

ประติมากรรมนูนสูงด้วย

ดินเหนียวหรือดินน้ำมัน (3)

ด.ช. พีรพล พิมพ์สมาน

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

9  

ทอง

ประติมากรรมนูนสูงด้วย

ดินเหนียวหรือดินน้ำมัน (4)

นายอดิศักดิ์ ไชยพิมพ์

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

10    

ทอง

พิมพ์ภาพหลายสีด้วยแม่พิมพ์ประเภทพิมพ์ได้หลายครั้ง

(Poly Print) (3)

ด.ช. ราชัน สีดา

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

11    

ทอง

ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ประเภทสิ่งตีพิมพ์(ปกหนังสือ) (3)

ด.ญ. นวรัตน์ สายสินธ์

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

12    

ทอง

ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ประเภทงานโฆษณา(แผ่นโปสเตอร์) (3)

ด.ญ. พรสุดา ดวงเดือน

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

13    

ทอง

วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่(วงมโหรี) (3-4)

ด.ญ. นัชชา สอนสุรินทร์

น.ส. ศศิธร สุทธิกรม

นายคุณานนท์ สืบเสน

ด.ช. วรัญญู แสนสุข

ด.ญ. จิรนันท์ วัชรเฉลิม

ด.ญ. อัจฉรา ฉลวยศรี

นายกิตติศักดิ์ ลำทอง

ด.ช. กิตติธัช วงศ์ประสาร

น.ส. ปรียานุช รักษาผล

น.ส. ทัตพิชา สุขรัตน์

ด.ญ. รัศมี สมศิริ

ด.ญ. จารุบล พันยา

น.ส. เจนจิรา นาเพ็ง

ด.ช. พนธกร บรรทะโก

นางเด่นดวง ยศวิจิตร

14    

ทอง

 

วงเครื่องสายเครื่องคู่ (3-4)

 

น.ส. ปรียานุช รักษาผล

น.ส. ทัตพิชา สุขรัตน์

ด.ญ. รัศมี สมศิริ

ด.ญ. รพีพร ไชยพิมพ์

น.ส.  เจนจิรา นาเพ็ง

ด.ช. พนธกร บรรทะโก

ด.ญ. นัชชา สอนสุรินทร์

น.ส. ศศิธร สุทธิกรม

ด.ญ. ศิรินันท์ ดวงแก้ว

ด.ญ. ณัฐนิชา ช่วงสำโรง

ด.ญ. จิรนันท์ วัชรเฉลิม

ด.ญ. ปิยกัลยา รักษาผล

นาย กิตติศักดิ์ ลำทอง

ด.ญ. จารุบล พันยา

นางเด่นดวง ยศวิจิตร

15    

ทอง

วงปี่พาทย์ไม้นวม(เครื่องคู่) (3)

ด.ญ. จิรนันท์ วัชรเฉลิม

ด.ญ. ปิยกัลยา รักษาผล

นาย กิตติศักดิ์ ลำทอง

ด.ช. กิตติธัช วงศ์ประสาร

น.ส.  ปรียานุช รักษาผล

น.ส. ทัตพิชา สุขรัตน์

ด.ญ. รัศมี สมศิริ

ด.ญ. รพีพร ไชยพิมพ์

น.ส. เจนจิรา นาเพ็ง

ด.ช. คุณานนท์ สืบเสน

ด.ญ.นัชชา สอนสุรินทร์

น.ส. ศศิธร สุทธิกรม

ด.ญ. ศิรินันท์ ดวงแก้ว

ด.ช. วรัญญู แสนสุข

นางเด่นดวง ยศวิจิตร

16    

ทอง

วงขลุ่ยเพียงออ (3)

 

ด.ญ. ปฐมชนก ภูทิพย์

ด.ญ. สุวิมล ไชยชนะ

ด.ญ. ปิยะกัลยา รักษาผล

ด.ญ. วิไลพร เงาศรี

ด.ญ. ศิรินันท์ ดวงแก้ว

ด.ช. จักรพันธ์ ศรีแก้ว

นางเด่นดวง ยศวิจิตร

17    

ทอง

วงขลุ่ยเพียงออ (4)

 

น.ส. ปรียานุช รักษาผล

นายคุณานนท์ สืบเสน

น.ส. ศศิธร สุทธิกรม

นายกิตติศักดิ์ ลำทอง

น.ส. ทัตพิชา สุขรัตน์

ด.ญ. รัศมี สมศิริ

น.ส. เจนจิรา นาเพ็ง

 

นางเด่นดวง ยศวิจิตร

18    

ทอง

วงโปงลาง (3)

น.ส.  ภานุมาส สิงห์สวัสดิ์

นายวีรชัย สายโส

น.ส. สุจิตรา ต่อนคำสนธ์

นายโกมินทร์ ศรีหนองพอก

น.ส.ธิดาลักษณ์ พวงทับทิม

ด.ช. นันทวิทย์ กันเทพา

น.ส. บุษบา ผันผาย

นายเกียรติพงศ์ คงเมือง

น.ส.  พรทิพา คำเหมา

นายธีรพร ชาภักดี

น.ส. อนิญชิตา ไชยสิทธิ์

นายณัฐพงษ์ เลื่อนฤทธิ์

น.ส. วรนุช บัวหอม

น.ส. จิรารัตน์ สุวรรณพงศ์

น.ส. วิลาสินี ทองสุข

นายอนุสรณ์ สระสร้อยทอง

น.ส. จารุบล เบญจลาภ

นายสิทธิพงษ์ ชนะวงศ์

น.ส. จุฑามาศ ทองทิพย์

นายเกรียงไกร สายโส

น.ส. ณัฐิพร สายทิพย์

น.ส. นพมาศ นามโคตร

น.ส. อำไพภรณ์ ดาดวง

นายธนาคาร หมายมั่น

น.ส. กรกนก โทลา

นายฐิติพงษ์ วงศ์แหล้

น.ส. อรอุมา รินทร

นายธวัชชัย โทสากูร

น.ส. ศุภรัตน์ แสวงผล

น.ส. กนกพร กาลจักร

นางวีรยา จวงพันธ์

น.ส. ประดิษฐ์ พละศักดิ์

นายสนั่น ประเสริฐศรี

นายสุวิทย์ เจตนา

น.ส.วัชราภรณ์ โพธิ์สาชัย

19    

ทอง

เดี่ยวพิณ (3)

นายเกียรติพงศ์ คงเมือง

น.ส. ประดิษฐ์ พละศักดิ์

20    

ทอง

เดี่ยวแคน (3)

นายธีรพร  ชาภักดี

น.ส. ประดิษฐ์ พละศักดิ์

21    

ทอง

เดี่ยวโหวด (3)

นายธนาคาร หมายมั่น

น.ส. ประดิษฐ์ พละศักดิ์

22    

ทอง

เดี่ยวโปงลาง (3-4)

นายวีระชัย สายโส

น.ส. ประดิษฐ์ พละศักดิ์

23    

ทอง

วงสตริง (3-4)

น.ส. สุวรรณี ฤกษ์สว่าง

นายวชิระ จรุงจิตรอารี

นายสุริยะ จันคำบุตร

นายสราวุธ มอไธสงค์

น.ส. กาญจนา สายโน

นายพัฒนา พานจำนงค์

24    

ทอง

นาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์(3-4)

ด.ญ. สุดารัตน์ เงาศรี

25    

ทอง

วงสตริง (3-4)

นายอนุสรณ์ สระทองร้อย

นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย

26    

ทอง

 

นาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์

(รำตามทำนองและเนื้อร้องเดิม) (3-4)

ด.ญ. เยาวธิดา สาธุ

ด.ญ. ณัฐพรเรืองอนันต์ไพศาล

ด.ญ. พวงผกา โพธิ์ขาว

ด.ญ. วันวิสาข์ สรสิทธิ์

ด.ญ. นนทิภา บุญถนอน

น.ส. จิราพร วงษ์ใหญ่

ด.ญ. ศิริยากร บุญแสน

นางวีรยา จวงพันธ์

27    

ทอง

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์(รำตามทำนองและเนื้อร้องใหม่)

(3-4)

 

น.ส.  เยาวภา เจริญทรัพย์

น.ส. วราภรณ์ ฮงทอง

น.ส. สุวรรณี คุณโพธิ์

ด.ญ. วริศรา คล้ากระโทก

น.ส. ศิริยาพร ป้องเศร้า

น.ส. พัชรียา สุขอ้อน

น.ส. พัชราภรณ์ สายลุน

ด.ญ. ยลดา แก้วพวง

น.ส. ภัทรวดี พิมพา

น.ส. ศรัญญา อักษร

น.ส. สุภาวดี วิมานรัง

น.ส. จุรีรัตน์ วงษ์แสวง

น.ส. วงศ์วรัญญู สายสาร

น.ส. จิราพร วงษ์ใหญ่

น.ส. สุนิสา คำสะ

ด.ญ. สุดาสมร สอนหอม

นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

28    

ทอง

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(รำตามทำนองและเนื้อร้องเดิม) (3-4)

 

น.ส. จุรีรัตน์ วงษ์แสวง

น.ส. เยาวภา เจริญทรัพย์

ด.ญ. ยลดา แก้วพวง

ด.ญ. สุภาสมร สอนหอม

นางเรืองรอง  ประทุมเวียง

29    

ทอง

 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(รำตามทำนองและเนื้อร้องที่แต่งขึ้นใหม่) (3-4)

 

ด.ญ. ยลดา แก้วพวง

น.ส. อินฤดี เพลินศิลป์

ด.ญ. สุดาสมร สอนหอม

น ส จุรีรัตน์ วงษ์แสวง

น.ส. เยาวภา เจริญทรัพย์

นางสมใจ คำศรี

นางเด่นดวง ยศวิจิตร

30    

ทอง

วงเครื่องสายผสมขิม (3-4)

น.ส. เจนจิรา นาเพ็ง

ด.ญ. นัชชา สอนสุรินทร์

น.ส. ศศิธร สุทธิกรม

นายคุณานนท์ สืบเสน

ด.ญ. จิรนันท์ วัชรเฉลิม

ด.ญ. อัจฉรา ฉลวยศรี

ด.ญ. รัศมี สมศิริ

น.ส. ปรียานุช รักษาผล

น.ส. ทัตพิชา สุขรัตน์

ด.ช. จักรพันธ์ ศรีแก้ว

นายกิตติศักดิ์ ลำทอง

นางเด่นดวง ยศวิจิตร

31    

ทอง

 

ตอบปัญหาทางกิจกรรมลูกเสือ

ด.ญ. พัชญาภา แก่นคำ

ด.ญ.พิมพ์ชนก บุญเรือน

นางอรพินท์ จวงพันธ์

32    

ทอง

การใช้พจนานุกรม (4)

น.ส. กิติยา อัมภรัตน์

นางสมสุข ลาสุนนท์

33    

ทอง

เล่านิทานภาษาอังกฤษ (3)

ด.ญ. วิจิตรา ขันบุญ

นางเสาวภา อุทุม

34    

ทอง

เล่านิทานภาษาอังกฤษ (4)

น.ส. ปาลิตา สมศีล

นางเสาวภา อุทุม

35    

ทอง

การขับร้องเพลงสากล(ชาย) (3)

ด.ช. วีรฉัตร ประชารัตนเสรี

น.ส. เบญจา สืบเสน

36    

ทอง

การขับร้องเพลงสากล(ชาย) (4)

นายประดิษฐ์ แซ่เตีย

นางนุชรี     เชื้อทองพิทักษ์

37    

ทอง

การขับร้องเพลงสากล(หญิง)(3)

ด.ญ.จุไรรัตน์ สุรวิทย์

น.ส. เบญจา สืบเสน

38    

ทอง

การขับร้องเพลงสากล(หญิง)(4)

น.ส. กาญจนา สายโน

นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์

39    

ทอง

ประกวดอ่านในใจ (3)

ด.ญ. ศุภากร บุญเอนก

น.ส. เบญจา สืบเสน

40    

ทอง

เขียนบรรยายจากภาพ (3)

ด.ญ. หนึ่งฤทัย สามศรี

นายอุดมพร ศรีสำอางค์

41    

ทอง

พูดในที่ชุมชน (3)

ด.ญ. อินทุอร เวียงคำ

นางอรพินท์ จวงพันธ์

42    

ทอง

Spelling Bee (3)

ด.ญ. ฉัตรวิมล บัวประคอง

นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์

43    

ทอง

ใช้พจนานุกรม EP (3)

ด.ญ. ศรสวรรค์ ไชยสัตย์

นางสมพิศ  คงสิม

44    

ทอง

เล่านิทานภาษาอังกฤษ EP (3)

ด.ญ. อมรรัตน์ ภูงอก

นางเสาวภา  อุทุม

45    

ทอง

การขับร้องเพลงสากล(หญิง) EP

ด.ญ. มินตรา สุขล้วน

น.ส. เบญจา  สืบเสน

46    

ทอง

ประกวดอ่านในใจ EP (3)

ด.ญ. พัชรมณฑ์ ราชโคตร

น.ส. เบญจา สืบเสน

47    

ทอง

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ EP (3)

ด.ญ. ศิริประภา คำเพราะ

ด.ญ. ณัฏชา อัมภรัตน์

นางประภาวัลย์  โกศลศิรศักดิ์

48    

ทอง

คณิตศาสตร์กับศิลปะ (3)

ด.ญ. พวงผกา โพธิ์ขาว

นายเบญจรงค์ แสงผล

49    

ทอง

คณิตศาสตร์กับศิลปะ (4)

นาย ทศพล สอดศรี

นายพิสิษฐ์ ประเสริฐศรี

50    

ทอง

โครงงานคณิตศาสตร์ (3)

 

ด.ญ. ประกายดาว พันธ์คำ

ด.ญ. พัชญาภา แก่นคำ

ด.ญ. ปพิชญา แสนสูข

นางสุภาวดี สมบูรณ์

นางนิธินาถ มุขขันธ์

51    

ทอง

โครงงานคณิตศาสตร์ (4)

น.ส.  ฐาปนี นนทา

น.ส.  พรพิพัฒน์ สูงโฮง

น.ส.  ลัดดาวัลย์ วงใหญ่

น.ส. ชุติมา คำภาพันธ์

นายพงษ์ศักดิ์ คำศรี

52    

ทอง

ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์(บุคคล) (3)

ด.ญ. สิรินวิภา สืบสิมมา

น.ส. ปรารถนา สังข์ภักดี

53    

ทอง

ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์(บุคคล) (3)

ด.ญ. ปนัดดา แก้วเกล้า

นายวรพจน์ บุญชิต

54    

ทอง

ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์

ด.ญ. สิรินวิภา สืบสิมมา

น.ส. ปรารถนา สังข์ภักดี

55    

ทอง

ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์

ด.ญ. ปนัดดา แก้วเกล้า

นายวรพจน์ บุญชิต

56    

ทอง

รองเท้าผ้าใช้ในบ้าน (3)

 

ด.ญ.วลัยพร นำพา

ด.ญ. สมคิด เหมือนมาตย์

นางสารภี พลศักดิ์

57    

ทอง

 

สิ่งประดิษฐ์กระเป๋าเป้แบบมีฝาปิด (4)

น.ส. ปรัญญาภรณ์ พงษ์เกษ

น.ส. กนกวรรณ ปูขัง

นางวริฐา มานะศรีสุริยัน

58    

ทอง

มาลัยลูกโซ่บ่าวสาว(เฉพาะเจ้าสาว) (3)

 

ด.ญ. สุรีรัตน์ สมสะอาด

ด.ญ. อรัญญา บุญขยัน

ด.ญ. จารุวรรณ จันทร

นางจรรยา เลิศล้ำ

นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

59    

ทอง

มาลัยลูกโซ่บ่าวสาว(เฉพาะเจ้าสาว) (4)

 

น.ส. สุภาพร สายบุปผา

น.ส. สุดารัตน์ บุญศักดิ์

น.ส.  นฤมล บุญสวัสดิ์

นางจรรยา เลิศส้ำ

นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

60    

ทอง

บายศรีอีสาน 3 ชั้น (3)

 

ด.ญ. เกียรติสุดา ศรีวงค์

ด.ญ. ปวีณา แน่นอุดร

ด.ญ. ลลิตา นำพา

ด.ญ. ณัฎธิดา เชยจันทา

ด.ญ. กิตติพันธ์ คำดี

นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

นางสมใจ คำศรี

 

61    

ทอง

 

บายศรีอีสาน 3 ชั้น (4)

 

น.ส. เจษฏากรณ์ ผ่องแผ้ว

น.ส. ยุพาภรณ์ บัวจูม

น.ส. ชลธิชา บัวแก้ว

น.ส. เกศรา สรสิงห์

น.ส. ชลลดา บัวแก้ว

นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

นางสมใจ คำศรี

 

62    

ทอง

 

ข้าวเกรียบปากหม้อ (3)

ด.ญ. อุษาวดี นาราสาย

ด.ญ. อภิญญา ศรีใส

นางศุณิษา สุพรม

 

63    

ทอง

 

ข้าวเกรียบปากหม้อ (4)

 

น.ส. วรารัตน์ พงษ์เกษ

น.ส. อรุณรัตน์ ศรีเสาร์

นางศุนิษา สุพรม

 

64    

ทอง

 

ส้มตำไทย (3)

ด.ญ. จิรัญดา โคตรประทุม

ด.ญ. นิตยา จิตพรม

นางดารุณี อัมรารัตน์

นางศุณิษา สุพรม

65    

ทอง

ส้มตำไทย (4)

 

น.ส. ปิยะนันท์ อัมภรัตน์

น.ส. อัจฉรา บุญรัตน์

นางศุณิษา สุพรม

 

66    

ทอง

 

ส้มตำลาว (3)

 

น.ส. ประภาพร ผาวันดี

น.ส. สุนันทา ทานนะมัย

นางสุดใจ วงศ์คูณ

 

67    

ทอง

 

ส้มตำลาว (4)

 

น.ส. สมฤดี สมนึก

น.ส. กมลชนก จันทร์เพชร

นางสุดใจ วงศ์คูณ

 

68    

ทอง

ตอบปัญหาการเกษตร (3)

ด.ญ. บุษย์ ศรีสาร

นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ

69    

ทอง

ตอบปัญหาการเกษตร (3)

ด.ช.กิตติ์ธเนศ  ธนะรุ่งโรจน์ทวี

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

70    

ทอง

 

ประดิษฐ์สวนถาดแบบเปียก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (3)

ด.ญ. เบญจวรรณ สถิตย์ตันติกร

ด.ญ. มัณทนา สิมณี

นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

71    

ทอง

ประดิษฐ์สวนถาดแบบแห่ง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (4)

น.ส. จิราวดี ศรวิชัย

น.ส.  เพ็ญณภา ตะนะสุข

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

 

72    

ทอง

 

โครงงานเกษตรเชิงทดลอง (3)

ด.ญ. อุไรพร สายบุปผา

ด.ช. กิตติชัย ทองทวี

นัทธพงศ์ พันธ์ผา

ด.ช. สิทธิศักดิ์ โสลุน

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

73    

ทอง

โครงงานเกษตรเชิงทดลอง (4)

นายณัฐพล สิงห์ซอม

น.ส. สุปัญญา สิมณี

น.ส. กมลวรรณ สุมนไพร

น.ส. จตุพร เหมือนมาตย์

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

74    

ทอง

ตอบปัญหาวิชางานช่างพื้นฐาน (3)

ด.ช. พนธกร บรรทะโก

ด.ญ. ผุสดี บัวภาเรือง

นายสนั่น ศิริกุล

75    

ทอง

โครงงานประเภทสาธิตและปฏิบัติ (4)

นายอธิพร คุนุพันธ์

นายยงยุทธ พิมพะไชย

นายสนั่น ศิริกุล

นายพัฒนา พานจำนงค์

76    

ทอง

สวนแก้วแบบแห้งประเภทความคิดสร้างสรรค์ (3)

ด.ญ. อรุณี กุลบุตรดี

ด.ญ. ทิสมร ชารี

นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ

อรพิน วงศ์ปัดสา

77    

ทอง

สวนแก้วแบบแห้งประเภทความคิดสร้างสรรค์ (4)

น.ส. ณัฐฐิญาภรณ์ ศรีจันทร์

น.ส. ฉัตรชนก สินภูธรณ์

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ

78    

ทอง

เดาะฟุตบอล (ชาย) (3)

ด.ช. จักรภพ ทัพภูมี

นายอนิรุทธิ์ สิงหนาค

79    

ทอง

เดาะฟุตบอล (ชาย) (4)

นายสลิล พละศักดิ์

นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค

80    

ทอง

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (3)

 

ด.ญ. บุษย ศรีสาร

ด.ญ. สุรีรัตน์ มุขธระโกษา

ด.ญ. ชลธิชา วงศ์ชา

น.ส. รัตนา ชุปวา

น.ส. วรรณสา แก้วพวง

81    

ทอง

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (4)

น.ส. ชิดชไม เวียงคำ

นายปริวัตร สายสาร

นายกฤษฎา ธานี

นายนุชิต ศุภพินิจ

นางสมรักษ์  สีหาภาค

82    

ทอง

วาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (3)

ด.ญ. พิสมร ชารี

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

83    

ทอง

วาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (4)

นายชัชวาล เขียวอ่อน

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

84    

ทอง

แสดงละครทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3-4)

 

ด.ช. พงศธร ใจทอง

น.ส. กาญจนา เกษแก้ว

น.ส. จารุวรรณ บุญนำ

นายภัทร บุญมา

น.ส. สุภา มุติโคตร

น.ส. ทิพยรัตน์ ยงเสน

น.ส. ปินิดา บัวแก้ว

น.ส. นงนุช เจริงบุญ

น.ส. เบญจมาศ แสงอรุณ

น.ส. ขนิษฐา จำปาเงิน

น.ส. จิราพรรณ บัวแย้ม

น.ส. จริยา สุขหล้า

น.ส. จุฑามาศ แก้วงินลาด

น.ส. มุกดา ไชยสิทธิ์

น.ส. กำไลทิพย์ แผนพุทธา

น.ส. กมลวรรณ คันธจันทร์

น.ส. สุพรรณ ทองสุ

น.ส. พรรณวิไล แผลงงาม

นายพิสุทธิ์ ศรีชื่น

น.ส. ณัฐชา เจริญ

น.ส. พนิดา เย็นใจ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร      ก้อนคำ

นายศักดนัย สืบเสน

85    

ทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)

นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ

นายยงยุทธ พิมพะไชย

น.ส. พิชชาภรณ์ บัวแก้ว

นางจงกล บัวสิงห์

นายศตภิษัช ไกรษี

นางนฤมล สินธุรัตน์

86    

ทอง

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (3)

ด.ช.กิตติ์ธเนศ                    ธนะรุ่งโรจน์ทวี

ด.ญ. ประภัสสร ชาภักดี

ด.ญ. พาฝัน จันทร์พวง

นางจตุพร พรเกียรติคุณ

นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท

87    

ทอง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (4)

น.ส. ลลิตา วันลิโก

น.ส. วิไลวรรณ บุญเริ่ม

น.ส. พรรณทิวา คำดี

นางกัญญารัตน์                   พรหมคุณ

นางเพชรรัตน์ วงศ์ชา

88    

ทอง

ประกวดมารยาทไทย (3)

 

ด.ญ. นัชชา สอนสุรินทร์

ด.ญ. อังคณา พุทธไทสงค์

ด.ช. พีระพงษ์ เหมือนมาตย์

ด.ช. วิฑูรย์ แสงใส

นางสุวพิชญ์ คำเพราะ

นางเรืองรอง  ประทุมเวียง

นางสุวพิชญ์ คำเพราะ

89    

ทอง

 

ประกวดมารยาทไทย (4)

 

น.ส. สมสุข พงษ์เกษ

นายวุฒิพร พิลา

น.ส. ยุวลักษณ์ ส่งเสริม

นายพรชัย มีศรี

นางจุฬาภรณ์ พรหมบุตร

นางสวลี บุญมูล

 

90    

ทอง

ทดสอบความรู้เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพยของไทย (3)

ด.ญ. ธีรดา อาจสาลี

ด.ญ. ยุวดี แก้วพวง

นายวิชา กิ่งทอง

 

91    

ทอง

ทดสอบความรู้เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพยของไทย (4)

น.ส. จุฬารัตน์ ศักดิ์วิเศษ

นายวิชา กิ่งทอง

92    

ทอง

 

ตอบคำถามคำสะกดถูก-สะกดผิด (3)

ด.ญ. ธนิฏฐา เครือไชย

ด.ญ. ฉัตรวิมล บัวประคอง

นางระหงค์ นันตโลหิต

93    

ทอง

 

ตอบคำถามคำสะกดถูก-สะกดผิด (4)

น.ส. พัชรินทร์ สารสุข

น.ส. อรพรรณ อนันต์

นางระหงค์ นันตโลหิต

94    

ทอง

ประกวดอ่านทำนองเสนาะ(ชาย) (3)

ด.ช. ณัฐพงษ์ พันธ์ผา

นางส่งศรี อามาตย์

95    

ทอง

ประกวดอ่านทำนองเสนาะ(ชาย) (4)

นายวุฒิพร พิลา

นางส่งศรี อามาตย์

96    

ทอง

ประกวดอ่านทำนองเสนาะ(หญิง) (3)

ด.ญ. นัฐนิชา ช่วงสำโรง

นางส่งศรี อามาตย์

97    

ทอง

ประกวดอ่านทำนองเสนาะ(หญิง) (4)

น.ส. สมถวิล พันธ์ผา

นางส่งศรี อามาตย์

98    

ทอง

 

เปิดพจนานุกรม (3)

 

ด.ญ. ณัฐยา ตั้งพิทักษไกร

ด.ญ. ศิริรัตน์ สมนึก

นายภรภัทร เจริญธง

99    

ทอง

เปิดพจนานุกรม (4)

 

น.ส. จุฑาทิพย์ จันตะ

น.ส. จุฑาทิพย์ จันตะ

น.ส. วัญดา มาลัยผ่อง

น.ส. วัญดา มาลัยผ่อง

นางวรรธนา บัวแก้ว

100   

ทอง

เล่านิทานพื้นบ้านอีสาน (3)

ด.ญ. สุพัตรา ยุวดี

นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย

101   

ทอง

เล่านิทานพื้นบ้านอีสาน (4)

น.ส.  ลินฤดี เพลินศิลป์

นายภรภัทร เจริญธง

102   

ทอง

 

สืบค้นข้อมูล (3)

 

ด.ญ. สินีนาถ มุขขันธ์

ด.ช. กิตติธัช วงศ์ประสาร

น.ส. อรวรรณ ชิณวงค์

103   

ทอง

สืบค้นข้อมูล (4)

 

น.ส. ญาดา อัมภรัตน์

น.ส. เบญจศสิริ สรรพศรี

นางกนกวรรณ ก้อนคำ

104   

ทอง

สร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (3)

ด.ช. พงษ์พิชญ์ สิมณี

ด.ญ. ศิรินันท์ ไชยเกิด

น.ส. ศนิชา ปุรินัย

105   

ทอง

สร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation) (4)

นายเมธีณัฐ คำเพราะ

นายยงยุทธ พิมพะไชย

นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์

106   

เงิน

จิตรกรรมไทยลายเส้นประเภทภาพไทย(ตัดเส้นไม่ลงสี) (4)

น.ส. พรพิมล บัวงาม

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

107   

เงิน

วาดเส้นประกอบแสงเงาตามแบบ(หุ่นนิ่ง)ด้วยดินสอดำ (3)

ด.ช. ปุริม อัมภรัตน์

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

108   

เงิน

วาดเส้นประกอบแสงเงาตามแบบ(หุ่นนิ่ง)ด้วยดินสอดำ (4)

นายชวนะ บาอินทร์

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

109   

เงิน

ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ประเภทสิ่งตีพิมพ์(ปกหนังสือ) (4)

น.ส. ประยงค์ คำเกิด

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

110   

เงิน

ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ประเภทงานโฆษณา(แผ่นโปสเตอร์) (4)

น.ส. สุนิสา ชาลี

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

111   

เงิน

ตอบปัญหาทางกิจกรรมลูกเสือ (3)

ด.ช. ธีรยุทธ อินตะนัย

ด.ช. พงษ์ภัด สุบิงคลัด

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

 

112   

เงิน

การใช้พจนานุกรม (3)

ด.ญ. ทองปิ่น พิทยาทรานุวัฒน์

นางสมสุข  ลาสุนนท์

113   

เงิน

ประกวดอ่านในใจ (4)

นายคมวิทย์ ลี้ลับ

น.ส. เบญจา สืบเสน

114   

เงิน

เขียนบรรยายจากภาพ (4)

น.ส. หทัยรัตน์ แสงแก้ว

นายนิธินันท์ คำเพราะ

115   

เงิน

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (3)

ด.ญ. พิมพ์ชนก พิมพ์โคตร

ด.ญ. น้ำฝน แก้วจันทร์

น.ส. เบญจา สืบเสน

116   

เงิน

พูดในที่ชุมชน (4)

น.ส. จุรีรัตน์ เจริญทัศน์

นางประภาวัลย์  โกศลศิรศักดิ์

117   

เงิน

การขับร้องเพลงสากล(ชาย) EP

ด.ช. วันชัย ศรีโยธา

น.ส. เบญจา สืบเสน

118   

เงิน

Spelling Bee EP (3)

ด.ญ. กฤติยาณี ตามสิริ

นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์

119   

เงิน

เกม 24 แต้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ด.ช. ยุทธพิชัย พันธุมาศ

นางรัตตินันท์   ยิ่งยงชัยวงศ์

120   

เงิน

เกม 24 แต้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ด.ญ. ภารดี มีศรี

นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี

121   

เงิน

ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์(บุคคล) (4)

น.ส. นิรัชชา พันหล่อมโส

น.ส. ศิรินภา ศิริกุล

นางมาณิกา ศรีสุธรรม

122   

เงิน

 

ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ (4)

น.ส. วีญานุช นัยนิตย์

น.ส. ศิรินภา ศิริกุล

นางมาณิกา ศรีสุธรรม

123   

เงิน

พิมพ์ดีดภาษาไทย (3)

ด.ญ. พัชรี ศิรินัย

น.ส. วิไล อุกาพรหม

124   

เงิน

 

ประดิษฐ์สวนถาดแบบแห้ง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (3)

ด.ญ. สุธาริณี หมายมั่น

ด.ญ. สุมินตรา ไกรษี

นาง อรพิน วงศ์ปัดสา

นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ

125   

เงิน

ประดิษฐ์สวนถาดแบบแห้ง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (4)

น.ส. สุดารัตน์ พรำนัก

น.ส. ลลิตา มะพัน

นาง อรพิน วงศ์ปัดสา

นาย สมลักษณ์  พรเกียรติคุณ

126   

เงิน

เดาะฟุตบอล (หญิง) (4)

น.ส. นฤมล พรมดี

นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค

127   

เงิน

 

Under วอลเลย์บอล (ชาย) (3)

 

ด.ช. ณัฐพล เพชรคงทอง

ด.ช. กัมปนา อินทะไชย

ด.ช. มนตรี ตะเกียงผล

นายกงจักร บัวลา

นายทรงเกียรติ  จันทราภรณ์

128   

เงิน

 

Under วอลเลย์บอล (ชาย) (4)

 

นายเกียรติยศ  จันทราภรณ์

นายปิยะบุตร ชัยรัตน์

นายภานุวัฒน์ จันตะ

นายทรงเกียรติ  จันทราภรณ์

นายกงจักร บัวลา

 

129   

เงิน

ทดสอบความรู้เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพยของไทย (4)

น.ส. จิราวรรณ เลื่อนฤทธิ์

นายวิชา กิ่งทอง

130   

เงิน

ประกวดสุนทรพจน์ (4)

นายวัชรพงษ์ ภูทะระ

นางนิตยา ทองคำ

131   

ทอง แดง

จิตรกรรมไทยลายเส้นประเภทภาพไทย(ตัดเส้นไม่ลงสี) (3)

ด.ญ. กุลสตรี สร้อยศรี

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

132   

ทอง แดง

จิตรกรรมสีโปสเตอร์(ตามหัวข้อกำหนด) (3)

ด.ญ. พรสุดา ดวงเดือน

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

133   

ทอง แดง

ประติมากรรมนูนสูงการปั้นลายไทยด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมัน (3)

ด.ช. อนันตชัย อินสมาน

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

134   

ทอง แดง

Scrabble (4)

นายโชติฤทธิ์ สามสี

นางจุฑารัตน์ บุญเรือน

135   

ทอง แดง

 

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (4)

น.ส. พิชชาภรณ์ บัวแก้ว

น.ส. วชิราภรณ์ สายบุปผา

นางประภาวัลย์ โกศลศิรศักดิ์

 

136   

ทองแดง

 

เขียนบรรยายจากภาพ EP (3)

 

 

ด.ช. พงศธร แหล่งหล้า

ด.ญ. สัจจพร สังกะสาย

นายอุดมพร ศรีสำอางค์

นางอรพินท์ จวงพันธ์

137   

ทองแดง

เกม 24 แต้ม ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 (3)

ด.ญ. มัณฑนา โพธิสุนทร

นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี

138   

ทองแดง

คำนวณเลขด้วยเครื่องคำนวณไฟฟ้า (4)

นายชลณธีร์ ภักดีใส

น.ส. วิไล อุกาพรหม

139   

ทองแดง

ตอบปัญหาการเกษตร (4)

น.ส. นฤมล สังข์เกิด

นายสิทธิชัย คำตะนิตย์

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

140   

ทองแดง

 

Under วอลเลย์บอล (หญิง) (3)

 

ด.ญ. รุ่งทิวา ทั่งทอง

ด.ญ. วัลภา สมมะนา

ด.ญ. วัชราภรณ์ ครองยุติ

นายทรงเกียรติ  จันทราภรณ์

นายกงจักร บัวลา

 

141   

ทองแดง

Under วอลเลย์บอล (หญิง) (4)

 

น.ส. วัชราภรณ์ แหล่งเหล้า

น.ส. ขวัญฤดี บุญวิเศษ

น.ส. มณีรัตน์ มากมณี

นายทรงเกียรติ  จันทราภรณ์

นายกงจักร บัวลา

142   

ทองแดง

 

ตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (3)

 

ด.ญ.พนิดา พรหมศร

ด.ญ..สมคิด เหมือนมาตย์

ด.ญ.ภัทราวดี สุภาพ

ด.ช..บุญฤทธิ์ ศรีประวงค์

นางปฏิชญา สิมณี

นางอุไรวรรณ คำอุดม

 

143   

ทองแดง

 

ตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (4)

นายรัฐพล บัวหอม

น.ส.กิติยา อัมภรัตน์

นางสายหยุด จันทร์ไทย

นายสุรเกียรติ บัวแก้ว

 

รางวัลดีเด่นของนักเรียนประกวดแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2551    มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

 

ที่

เหรียญ

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ผู้ฝึกสอน

1

ทอง

ประติมากรรมลอยตัว(4)

นายบุญธรรม  สงวนนาม

นายอดิศักดิ์  ไชยพิมพ์

นายฉัฐมะ  ทัดเทียม

2.

ทอง

รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์(4)

นายชวนะ  บาอินทร์

นายชัชวาล  เขียวอ่อน

นายอำนาจ  แก้วคำปอด

นายฉัฐมะ  ทัดเทียม

3.

ทอง

ร่างมาตรฐาน(4)

นางสาวนพมาศ  นามโคตร

นางสาวศิริพร  ทองพีระ

นางสาวกนกพร  กาลจักร

นายจิรายุทธ  วงศ์คำ

นางสาวอำไพภรณ์  ดาดวง

นายพิสุทธิ์  ศรีชื่น

นางสาวปิยวรรณ  กันทอง

นายธนายุต  คำเพราะ

นางสาวจินตรา  สายสาร

นายทวีชัย  บาอินทร์

นางวีรยา  จวงจันทร์

4

ทอง

สู่ความเป็นเลิศศิลปะการแสดง

เด็กหญิงรัศมี  สมศิล

นางวีรยา  จวงจันทร์

5.

ทอง

เล่านิทาน(Story telling)

เด็กหญิงวิจิตรา  ขันบุญ

นางสาวเสาวภา  อุทุม

6.

ทอง

งานจักสานจากไม้ไผ่(3)

นายวัชรพงษ์  บุญปก

นายกิติชัย  ทองทวี

นายสิทธิศักดิ์  โสลุน

นายอรพิน  วงศ์ปัดสา

7.

ทอง

งานใบตอง  พานบายศรีสู่ขวัญ(3)

เด็กหญิงลลิตา  นำพา

เด็กหญิงณัฐธิดา  เชยจันทา

เด็กหญิงเกียรติวงศ์  ศรีวงศ์

นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม

8.

ทอง

สัมตำอินเตอร์(3-4)

นางสาวอัจฉรา  บุญรัตน์

นางสาวปิยะนันท์  อัมภรัตน์

นางศุณิษา  สุพรม

9.

ทอง

เดาะฟุตบอลชาย

นายสลิล  พละศักดิ์

นางอรทัย  สิงหนาค

10.

ทอง

ทักษะ Under volleyball ชาย

นายเกียรติยศ  จันทราภรณ์

นายภานุวัตฒ์  จันตะ

นายกงจักร  บัวลา

11.

ทอง

ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ด.ญ. พาฝัน จันทร์พวง

นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

ด.ญ.ประภัสสร ชาภักดี

นางจตุพร
พรเกียรติคุณ

12.

ทอง

หุ่นยนต์ทำมือ (3)

ด.ช.ประสิทธิ์ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

ด.ช.สุริเยศ บุญมาพันธ์

ด.ช.ณัฐพงค์ แสนสุริวงค์

นายศตภิษัช ไกรษี

13

ทอง

 

 

 

หุ่นยนต์ทำมือ(3)

 

 

ด.ช.ประสิทธิ์ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

เด็กชายสุริเยศ บุญมาพันธ์

เด็กชายณัฐพงค์ แสนสุริวงค์

นายศตภิษัช ไกรษี

14

ทอง

 

 

เพลงคุณธรรม

นางสาวสุภิญญา ตะพัง

นางสาวพรมณี โสดาดวง

นางสาวจารุบล เบญจลาภ

นางเรืองรอง ประทุมเวียง

15

ทอง

 

 

โต้วาที (4)

 

 

นางสาวภัชราภรณ์ วรรณเวช

นางสาวเบญจมาศ แสงอรุณ

นางสาวพรรณธิวา คำดี

นางระหงค์
นันตโลหิต

16

ทอง

เพลงกล่อมเด็ก (4)

นางสาวจารุบล เบญจลาภ

นางสาวมะลิ มุขขันธ์

17

ทอง

 

 

สร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ (4)

 

 

นางสมภาร ผ่องราศรี

นางสาวจตุพร เหมือนมาตย์

นายนัฐพล ชมสมบัติ

นายไตรรัตน์
เชื้อทองพิทักษ์

18

ทอง

 

 

เขียน Home Page โปรแกรม Front Page (3) 

 

เด็กชายพงษ์พิชญ์ สิมณี

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญปลูก

เด็กหญิงศิรินันท์ ไชยเกิด

นางสาวศนิชา ปุรินัย

19

เงิน

จิตรกรรมด้วยสีโปสเตอร์ (3)

นางสาวพรสุดา ดวงเดือน

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

20

เงิน

 

วงดนตรีไทย (3-4)

 

เด็กหญิงนัชชา สอนสุรินทร์

เด็กหญิงปิยะกัลยา รักษาพล

นางสาวทัตพิชา สุขรัตน์

นางสาวปรียานุช รักษาพล

เด็กชายกิตติศักดิ์ ลำทอง

เด็กชายวรัญญู แสนสุข

นางสาวเจนจิรา นาเพ็ง

เด็กหญิงจารุบล นันยา

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีแก้ว

นางสาวศศิธร สุทธิกรม

เด็กหญิงจิรนันท์ วัชรเฉลิม

เด็กชายกิตติธัช วงศ์ประสาน

เด็กหญิงศิรินันท์ ดวงแก้ว

นายคุณานนท์ สืบเสน

เด็กหญิงณัชชา ช่วงสำโรง

นางเด่นดวง  ยศวิจิตร

21

เงิน

เล่านิทาน (Story Telling) (4)

นางสาวปาลิตา สมศิล

นางสาวเสาวภา  อุทุม

 

22

เงิน

สุนทรพจน์อังกฤษ (Speech) (4)

นางสาวจุรีรัตน์ เจริญทัศน์

นางประภาวัลย์ โกศลศิริศักดิ์

23

เงิน

 

 

การจัดสวนถาดแบบชื้น (4)

 

 

นางสาวพิสมัย สุขสนอง

นางสาวจิรวดี ศรวิชัย

นางสาวเพ็ญนภา ตะนะสุข

นางอรพิน วงศ์ปัดสา

24

เงิน

 

 

โครงงานอาชีพ (3)  

นายวชิรพงษ์ แววดี

นายกิตติชัย ทองทวี

นางสาวสุนันทา ทะนะมัย

นางสุดใจ วงศ์คูณ

25

เงิน

 

 

โครงงานอาชีพ (4) 

 

น.ส.กมลชนก จันทร์เพชร

นางสาวสาลินี สีทน

นางสาวสมฤดี สมนึก

นางสุดใจ วงศ์คูณ

26

เงิน

 

 

งานจักสานจากไม้ไผ่ (4)

 

 

นางสาวธนัชพร เขียวสะอาด

นางสาววาสนา ป้อมน้อย

นางสาวจิตติมา แสวงผล

นางจรรยา ล้ำเลิศ

28

เงิน

 

 

งานใบตอง พานบายศรี

สู่ขวัญ (4) 

 

นางสาวยุภาภรณ์ บัวจูม

นางสาวชลธิชา บัวแก้ว

นางสาวชลดา บัวแก้ว

นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

29

เงิน

 

 

ประดิษฐ์ของเล่นจาก

เศษวัสดุ (4) 

 

นางสาวอัจฉราวดี ศรีนวล

นางสาวพาฝัน กองพันธ์

นางสาวพรพิมล บัวงาม

นางวริฐา
มานะศรีสุริยัน

30

เงิน 

ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

เหลือใช้ (4)  

นางสาวประภัสสร จันดี

นางสาวพรรณี ศรีสำอางค์

นางสาววรรณนภา คำศรี

นางวริฐา
มานะศรีสุริยัน

31

เงิน

เดาะฟุตบอลชาย (3)

เด็กชายจักรภพ ทัพภูมี

นายอานิรุทธ์ สิงหนาค

32

เงิน

 

 

ทักษะ Under volley ball ชาย (3) 

 

เด็กชายกัมปนาท วินทไชย

เด็กชายชญานิน มีศรี

เด็กชายมนตรี ตะเกรียงผล

นายกงจักร บัวลา

33

เงิน

 

 

ทักษะ Under volley ball หญิง (4) 

 

นางสาวขวัญฤดี บุญวิเศษ

นางสาวมณีรัตน์ มากมะนี

นางสาววิไลวรรณ พละศักดิ์

นายกงจักร บัวลา

34

เงิน

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ (4)

 

 

นางสาวพิชชาภรณ์ บัวแก้ว

นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ

นายวัชรินทร์ ภูมิคง

 

นายศตภิษัช ไกรษี

35

เงิน

 

 

หุ่นยนต์ทำมือ (4)

 

 

นายณัฐพล ชมสมบัติ

นายยงยุทธ พิมพะไชย

นายอธิพร คุนุพันธ์

นายศตภิษัช ไกรษี

36

เงิน

ขับเสภา (4)

นางสาวสมถวิล พันธ์ผา

นางสุรางค์ จันทราภรณ์

37

เงิน

 

 

โต้วาที (3)

 

 

เด็กหญิงศุภากร บุญเอนก

เด็กชายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

เด็กหญิงสุรีรัตน์ มุขธระโกษา

นางระหงค์  นันตโลหิต

38

เงิน

 

 

หนังสือเล่มเล็ก (3)

 

 

เด็กหญิงพิสมร ชารี

เด็กหญิงประภัสสร ชาภักดี

เด็กหญิงน้ำฝน แก้วจันทร์

นางวรรธนา บัวแก้ว

39

เงิน

 

 

สร้างภาพ Animation Contest (3-4) 

 

นายเมธีณัฐ คำเพราะ

นายอธพร อนุพันธ์

นายยงยุทธ พิมพะไชย

นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์

40

เงิน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(E-Book) (4) 

 

นางสาวญาดา อัมภรัตน์

นางสาวเบญจสิริ สรรพศรี

นางสาวฐาปนี นนทา

นางกนกวรรณ ก้อนคำ

41

ทองแดง

วาดภาพระบายสี (3)

เด็กชายชนภัทร โพธิ์ขาว

นายฉัฐมะ ทัดเทียม

42

ทองแดง

 

สร้างภาพศิลปะจากเศษวัสดุ (4) 

นางสาวสุมาลี สุรเสน

นางสาววาสนา ป้อมน้อย

นางจรรยา ล้ำเลิศ

43

ทองแดง

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(E-Book) (3) 

 

เด็กหญิงญานิกา โพธิ์ภา

เด็กชายศุภกร จำเริญ

เด็กหญิงสินีนาถ มุขขันธ์

ว่าที่ร.ต.ฑิฆัมพร
ก้อนคำ

44

ทองแดง

 

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โปรแกรม Pro Desktop (3) 

 

เด็กหญิงฐิฆัมพร เฉลิมบุญ

เด็กชายปรมินทร์ ทาเสนาะ

เด็กชายธัญวัฒน์ ทองใส

นายไตรรัตน์
 เชื้อทองพิทักษ์

45

ทองแดง

 

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โปรแกรม Pro Desktop (4) 

 

นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์

นายอภิสิทธิ์ มลเสนา

นายนพรัตน์ ก้อมกรแก้ว

นางกนกวรรณ ก้อนคำ

 

 

 

 

 

รางวัลดีเด่นในการแข่งขันอื่น ๆ ของนักเรียน

 

ที่

รางวัล

ชื่อนักเรียน

1.

ชนะเลิศ การประกวดผลงานด้าน ICT ประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาสื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้เข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และศึกษาดูงานด้าน ICT

ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นายเมธีณัฐ  คำเพราะ

นายณัฐพล  ชมสมบัติ

นายยงยุทธ  พิมพะชัย

นายอธิพร  คุณุพันธ์

2.

รองชนะเลิศ  การประกวดผลงานด้าน ICT ประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาสื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาทพร้อม  โล่ประกาศเกียรติคุณ

นางสาวเกศรา  สรสิงห์

นางสาวญาดา อัมภรัตน์

นางสาวเบญจสิริ  สรรพศรี

เด็กชายพงษ์พิชญ์  สิมณี

3.

รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำมือ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับประเทศ

เด็กหญิงประกายมาศ  ไกรษี

เด็กชายสุริเยศ  บุญมาพันธ์

นายประสิทธิ์  พิลา

4.

ชนะเลิศโครงงาน ในโครงการเด็กคิด เด็กทำ  เด็กนำเสนอ จัดโดย สสส. และ สพฐ.  ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

นายจีรศักดิ์  ชัยชนะ

นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

นางสาวพิชาภรณ์  บัวแก้ว

5

รางวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า จัดโดย สสส. สวทช Biotech และ สพฐ

“ ถังดักไขมัน”

นางสาวพิชาภรณ์  บัวแก้ว

นางสาวประภัสสร  จันดี

นางสาววรรณภา  คำศรี

6

ผ่านการสอบเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ  ปีการศึกษา  2551  สาขาวิชาฟิสิกส์

นายวัชรินทร์  ภูมิคง

7

ผ่านการสอบเข้าค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรพล  พิมพ์สมาน 

8

ได้รับทุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา

นายวัชรินทร์  ภูมิคง

9

ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง  TATA YOUNG ONE LOVE Karaoke  Contest

ได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 5000  บาท

นางสาวกาญจนา  สายโน

10

ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง SISAKET  STAR  CHALLENGE . ในงานเงาะทุเรียนศรีสะเกษ 51

ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และทุนการศึกษา 6000  บาท

ได้รับถ้วยรางวัลจากนกยกรัฐมนตรี และทุนการศึกษา 6000  บาท

11

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา   MTB  KALASIN CHAMPIONSHIP 2008    ครั้งที่  1   รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย   อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธ์   20  เมษายน 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

12

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  จังหวัดนครพนม  ครั้งที่   1  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย    21 เมษายน 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

13

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ตำบลนาหมอม้า  อ. เมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย  15 มิ.ย. 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

14

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา   MTB  KALASIN CHAMPIONSHIP 2008  สนามที่ 2    รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย   อำเภอกุสินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธ์   17 สิงหาคม 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

15

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา งานมรดกโลกบ้านเชียง ครั้งที่ 1. อบต. หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย   9  กันยายน 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

16

รางวัลชนะเลิศ  ประเภท  B  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา 99 ปี

 ปิยะมหาราชาลัย  ครั้งที่ 1  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย  

19  ตุลาคม  2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

17

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท  B  การแข่งขันเมาเทนไบต์  ชิงถ้วยพระราชทาน  เชียงใหม่เมาเทนไบต์ ครั้งที่  1

 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย   9  พฤศจิกายน 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

18

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  ที่  1  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย    23 พฤศจิกายน 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

19

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา    “พรรณานิคมเสือภูเขา ครั้งที่  1” รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย   อ. พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     14 ธันวาคม 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

20

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   จักรยานเสือภูเขาอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย ณ. โรงเรียนพาณิชยการ  จังหวัดกาฬสินธ์   28 ธันวาคม 2551

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

21

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา    “เสือมรดกโลกครั้งที่ 2 ” รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  อบต. หนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

14 กุมภาพันธ์ 2552

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

22

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจักรยานนาข่าเสือภูเขา ครั้งที่ 3  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เทศบาล ตำบลนาข่า  จังหวัดอุดรธานี

 มีนาคม 2552

เด็กชายศุภวิชญ์  สมศีล

 

ข.  ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551 ระบบรับตรง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.       นางสาววิไลวรรณ  บุญเริ่ม          วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งทอ)

2.       นางสาวพรรณทิวา  คำดี         พานิชยศาสตร์

3.       นายประดิษฐ์  แซ่เตีย                  ศิลปะศาสตร์

4.       นางสาวนิรัชชา  พันหล่อโสม                วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.          นางสาวชิดชไม  เวียงคำ         ศึกษาศาสตร์

2.          นายวุฒิพงษ์  ศรัทธาคลัง           วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.          นางสาวกรรณิการ์  จงจรูญเกียรติ       นิติศาสตร์

2.          นางสาวสุภัสสร  พรมดี        เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.          นางสาวกานต์ปวี  บุญเฉลียว           การท่องเที่ยวและการโรงแรม

4.          นางสาวดวงใจ  พรมเสนา        การโรงแรมและการท่องเที่ยว

5.          นางสาวนฤบล  สังข์เกิด              สาธารณสุขศาสตร์

6.          นางสาวศิริพร  ชราศรี         สาธารณสุขศาสตร์

7.          นางสาววชิรยา  วงศ์ซา         วิทยาศาสตร์(เคมี)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.          นางสาวรุ่งฤทัย  สุรวิทย์        บริหารศาสตร์(การเงิน)

2.          นางสาวยุภัทร  บุญบำเรอ         ศิลปศาสตร์(นิเทศศาสตร์)

3.          นางสาวยุวดี  พันธ์ทอง           บริหารศาสตร์(การจัดการธุรกิจบริการ

4.          นางสาววิภาดา  ทนธรรม         บริหารศาสตร์(ธุรกิจบริการ)

5.          นางสาวจินตหรา  ทางทอง           การจัดการทั่วไป

6.          นายกีรติ  วะรงค์                  วิศวกรรมศาสตร์

7.          นางสาวอุษณีย์  มลสิน              บริหารศาสตร์(การเงิน)

8.          นายวีระพล  สินสร้าง         เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

9.          นางสาวเบญจวรรณ  ชาติสุวรรณ       วิทยาการคอมพิวเตอร์

10.      นางสาวสาวิตรี  เจริญวรรณ        นิติศาสตร์

11.      นางสาวปิยะนันท์  อัมภรัตน์          บริหารศาสตร์

12.      นางสาวจิราพร  จำปาสา         เกษตรศาสตร์(พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์)

13.      นางสาวพัชรินทร์  สารสุข        ศิลปศาสตร์(การท่องเที่ยว)

14.      นางสาวอัจฉรา  งามขำ         บริหารศาสตร์(การเงินและการธนาคาร)

15.      นางสาวบุษบา  ผันผาย           วิทยาศาสตร์(วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม)

16.      นางสาวศิรินทิพย์  ห่อคำ         วิทยาศาสตร์(วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม)

17.      นางสาวฐานิญา  พื้นผา         ศิลปศาสตร์(ภาษาจีน)

18.      นางสาวอนุสรา  อาจยาทา         บริหารศาสตร์(การตลาด)

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.          นายสันติ  ไชยสิทธิ์ศึกษาศาสตร์

2.          นายศุภชัย  ภูอังสะ               ศึกษาศาสตร์(สุขศึกษาและพลศึกษา)

3.          นายณัฐวุฒิ  หมอสอน          ศึกษาศาสตร์(สุขศึกษาและพลศึกษา)

4.          นายพงศกร  สายเพชร        สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี

1.          นางสาววิภาพร  ชาภักดี           เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการอาหาร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1.          นายกฤษฎา  ธานี                 วิศวกรรมศาสตร์

2.          นางสาวจุฑามาศ  นนทภักดิ์           เทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.          นางสาวเบญจมาศ  อัมภรัตน์วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

1.          นายโชติฤทธิ์  สามสี               วิศวกรรมศาสตร์

2.          นางสาวทัตพิชา  สุขรัตน์          วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

1.          นายวัชรพล  พิมพ์พัฒน์          เกษตรศาสตร์(พืชไร่)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้(วิทยาเขตแพร่)

1.          นางสาวสุคนธ์ธา   ภาวัน        สัตวศาสตร์

2.          นางสาวณีรนุช  นนใส        สัตวศาสตร์

3.          นายศุภลักษณ์  เพชรดี           สัตวศาสตร์

4.          นางสาววงศ์วรัญญู  สายสาร           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5.          นายวุฒิชัย  เวียงคำ                สัตวศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ

1.          นายจักรพันธุ์   ตระการไทย           ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล

2.          นางสาวมลทยา  อ่วมภักดี           โลจิสติกการขนส่ง

3.          นางสาวชไมพร  บุญจันทร์        วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี

1.          นางสาวศิรินภา  สายลุน        โลจิสติกการขนส่ง

2.          นายประกาศิต  คำภา                โลจิสติกการขนส่ง

3.          นายปริญญา  คำภา                วิทยาการคอมพิวเตอร์

4.          นางสาวจุฑารัตน์  มะลิวรรณ        วิทยาการคอมพิวเตอร์

5.          นางสาวสุภาพร  พิมพ์สมาน        วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา

1.          นางสาวดิศราพร  คำเพราะ           เทคโนโลยีการอาหาร

2.          นางสาวรุ่งทิวา     ป้องเศร้า            สัตวศาสตร์

3.          นางสาวอรุณรัตน์  ศรีเสาร์           สัตวศาสตร์          

4.          นางสาววิชชุดา  อุชุวิจารย์         สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

1.          นางสาวภัทรวดี  ศรีเมือง           เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

1.          นายปริวัตร  สายสาร

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต

1.          นายสิรชัย  ทองเกลี้ยง         รัฐศาสตร์

2.          นายสิริพงษ์  ทองเกลี้ยง         รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

1.          นายฐิติพงษ์  สารภาพ        วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1.          นางสาวกุสุมา คชแพทย์        ศึกษาศาสตร์(ปฐมวัยและพลศึกษา)

2.          นางสาวสุวรรณี  ฤกษ์สว่าง         ศึกษาศาสตร์(สังคมศึกษา)

3.          นายธนาพงษ์  ปราณีบุตร           ศึกษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษและนวัตกรรมและ

คอมพิวเตอร์)

4.          นางสาววิรัญดา  มาลัยผ่อง           บริหารฯ(ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม)

5.          นางสาววิลาสินี  ทองสุข        ศึกษาศาสตร์(นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

6.          นางสาวจุฑาทิพย์  จันตะ        บริหารฯ(การบัญชีและเทคโนโลยีอาหาร)

7.          นางสาววารุณี  สายลุน        บริหารฯ(การบัญชีและการตลาด)

8.          นายสิทธิชัย  คำตะนิตย์           ศึกษาศาสตร์(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

9.          นางสาวลำดวน  ภาดี           ครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10.      นางสาวเสาวลักษณ์  กรอบทอง       ครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์

11.      นายสุริยะ  จันดาบุตร           บริหารศาสตร์(การจัดการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1.          นางสาวกาญจนา  สายโน        นิเทศศาสตร์

2.          นางสาวกนกพร  กาลจักร         ครุศาสตร์

3.          นางสาวสายชล   นิยมพล        นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

1.          นายสถาพร  ผิวนวล                  สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

1.          นางสาวสุภิญญา  ตะพัง        บริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2.          นางสาวสุภาพร    ศรีแก้ว           ศึกษาศาสตร์(ปฐมวัย)

3.          นางสาวเจนจิรา  นาเพ็ง           ศึกษาศาสตร์(อังกฤษ)

4.          นายอภิชาติ  กัณหารินทร์        คอมพิวเตอร์ศึกษา

5.          นายสถาพร   พวงยอด           คอมพิวเตอร์ศึกษา

6.          นายนัฐกานต์   พิมพ์สมาน        คอมพิวเตอร์ศึกษา

7.          นางสาวสุมาลี  สายสุนา        ครุศาสตร์

8.          นางสาวกัญญารัตน์  สะอาด           ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

1.          นางสาวพรมณี  โสดาดวง           ศึกษาศาสตร์(อังกฤษ)

2.          นางสาวสุภัทรา   บุญสร้อย         ศึกษาศาสตร์(อังกฤษ)

3.          นางสาววีญานุช   นัยนิตย์           ศึกษาศาสตร์(วิทยาศาสตร์)

4.          นางสาวจรัญญา   มิสา         ศึกษาศาสตร์(วิทยาศาสตร์)

5.          นางสาวพัชรี  โสดาลี           ศึกษาศาสตร์(ภาษาจีน)

6.          นางสาวณัฎฐธิดา  แถวปัดถา         ศึกษาศาสตร์(คณิตศาสตร์)

7.          นายสลิล  พละศักดิ์                  เทคโนโลยีการศึกษา

8.          นางสาวเพลินพิศ  ใจดี           ครุศาสตร์(วิทยาศาสตร์)

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1.     นายวีรชน  ศรีนวล                      ปิโตรเคมี

2.     นายวีระวัฒิ  วันตา                         ปิโตรเคมี

3.     นายลิขิต   เดือนโชติ                      ปิโตรเคมี

4.     นายธีระพงษ์  บุญพอ                        ปิโตรเคมี

5.     นายปรีชา  สุรวิทย์                              การจัดการขนส่งโลจิสติกส์

6.     นางสาวพัชรี  โสดาลี                           อุตสาหกรรมเคมี

7.     นางสาวสมถวิล  พันธ์ผา               อุตสาหกรรมเคมี

8.     นางสาวนพมาศ  นามโคตร                    อุตสาหกรรมเคมี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

1.          นางสาววิยดา  จิตจร                การเงินและการบัญชี

2.          นางสาวนนทณี  จันทร์แจ้ง           การเงินและการบัญชี

3.          นางสาวสุจิตรา  ตุนา                    การเงินและการบัญชี

4.          นางสาวสุภาพร  สุภาพ        การเงินและการบัญชี

5.          นางสาวพัชรี  วงศ์พุธ        การเงินและการบัญชี

6.          นายสุบรรณ  สุภาพ               ช่างยนต์

 

.  ผลงานดีเด่นของครู

 

ที่

ชื่อ-สกุล

รางวัล/ประเภท

หน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร

1

นายศตภิษัช  ไกรษี 

ชนะเลิศ  รางวัลเพื่อความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์บทเรียนดิจิตัล NT TAM CAMP 2008 โจทย์ข้อที่ 3

“การใช้ประโยชน์จากรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี”  

ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมเดินทางไปดูงานด้านนิวเคลียร์ต่างประเทศ  (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ง.    ผลงานเด่นของโรงเรียน

 

ที่

รางวัล/ประเภท

หน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร

1

รางวัล  การสอบธรรมศึกษา   ประจำปี การศึกษา  2550  มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับที่ 8 ในส่วนภูมิภาค           

แม่กองธรรมสนามหลวง มอบโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เขตตรวจราชการที่ 14

กระทรวงสาธารณสุข

3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดส้วมแห่งประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษเขต 1

4

ชนะเลิศ  การประกวดกิจกรรม  “โครงการเฝ้าระวังนักเรียนห่างไกลสารเสพติด”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1

5

ส่งเสริมนักเรียนสมัครสอบเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ประจำปีพุทธศักราช  2550

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี