รายชื่อคณะศึกษาดูงาน ปี 2547 - 2550

ที่

ชื่อหน่วยงาน

วัน เดือน ปี

เวลา

ครู (คน)

นักเรียน (คน)

1

เพื่อนเด็กและศึกษานิเทศก์  สพท.อุบลฯ เขต 1

25  ..  47

08.30 –12.00

15

 

2

โรงเรียนพยุห์วิทยา  . พยุห์

29  มิ..  47

08.30 –12.00

18

 

3

โรงเรียนอนุบาลขุขันธ์  .ขุขันธ์

”

08.30 –12.00

10

 

4

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  .ไพรบึง

”

08.30 –12.00

12

 

5

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ  .ขุนหาญ

”

08.30 –12.00

20

 

6

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  .กันทรลักษ

”

08.30 –12.00

12

 

7

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  . อุทุมพรพิสัย

”

08.30 –12.00

15

 

8

โรงเรียนบ้านอีเซ  กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

”

08.30 –12.00

12

 

9

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  .ราศีไศล

”

08.30 –12.00

15

 

10

โรงเรียนบ้านหนองบัวคง  กิ่ง อ.ศิลาลาด

”

08.30 –12.00

12

 

11

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  .ยางชุมน้อย

”

08.30 –12.00

10

 

12

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา  .วังหิน

”

08.30 –12.00

10

 

13

โรงเรียนวัดจันทราวาส  (ศุขประสารราษฏร์ )   . เพชรบุรี

23  ..  47

08.30 –16.00

80

 

14

โรงเรียนบ้านตรวจ  . สุรินทร์

24  ..  47

08.30 –12.00

10

 

15

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  .เพชรบุรี

4  ..  47

08.30 –12.00

12

 

16

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  .นครราชสีมา

5  ..  47

08.30 –12.00

15

 

17

โรงเรียนอำนาจเจริญ  .อำนาจเจริญ

12  ..  47

08.30 –12.00

45

 

18

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  .ศรีสะเกษ

15  ..  47

08.30 –12.00

15

 

19

โรงเรียนบัวเชดวิทยา  .สุรินทร์

19  ..  47

08.30 –12.00

20

 

20

โรงเรียนบ้านไทยวิทยา  .อุบลราชธานี

”

08.30 –12.00

20

 

21

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  .ศรีสะเกษ

10  ..  47

08.30 –12.00

15

 

22

โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  .ศรีสะเกษ

15  มี..  47

08.30 –12.00

10

 

23

โรงเรียนสอยดาววิทยา  .จันทบุรี

19  มี..  47

08.30 –12.00

60

 

24

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  .ศรีสะเกษ

8  มิ..  47

08.30 –12.00

10

 

25

คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในฝัน  สพท. อุบลราชธานี  เขต 1

22  ..  47

08.30 –12.00

20

 

26

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  .อุบลราชธานี

5  ..  47

13.00 – 16.00 น.

50

 

27

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  .อุบลราชธานี

13  ..  47

13.00 – 16.00 น.

90

 

28

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคม  .มุกดาหาร

”

08.30 –12.00

10

 

29

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  .มุกดาหาร

”

08.30 –12.00

50

 

30

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  .อุบลราชธานี

12  ..  48

13.00-15.30.

70

 

31

โรงเรียนราษีไศล  .ศรีสะเกษ

14  ..  48

08.30-12.00

70

500

32

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  .ศรีสะเกษ

”

08.30-12.00

12

 

33

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  .อุบลราชธานี

”

08.30 – 12.00

15

 

34

โรงเรียนอินทโมลีประทาน  .สิงห์บุรี

”

08.30 –12.00

12

 

35

คณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ

15  ..  48

08.30-12.00

30

 

36

โรงเรียนหาชนะชัยวิทยาคม  .ยโสธร

17  ..  48

08.30 –12.00

68

 

37

โรงเรียนคูเมือง  .อุบลฯ

18.. 48

08.30 –12.00

50

 

38

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  .อุบลฯ

24  ..  48

08.30 –12.00

90

 

39

โรงเรียนวารินชำราบ  .อุบลฯ

24 ม.ค. 48

08.30 – 12.00

70

 

40

โรงเรียนปทุมพิทยาคม  .อุบลฯ

28  ..  48

08.30 –12.00

40

 

41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา เขต ๒

27..  48

08.30 – 12.00

50

 

42

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จ.ศรีสะเกษ

13.. 48

13.00- 16.00.

9

 

43

โรงเรียนบ้านนาจาน  จ.อุบลฯ

18 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

40

 

44

โรงเรียนพนาศึกษา  จ.อุบลฯ

15 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

10

 

45

โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา  จ.ยโสธร

20 ม.ค. 48

08.30- 12.00 น.

10

 

46

โรงเรียนโดนอาว  จ.ศรีสะเกษ

20 ม.ค. 48

09.00- 12.00 น.

10

 

47

โรงเรียนบ้านค่าย  จ.ระยอง

19 ม.ค. 48

09.00- 12.00 น.

10

 

48

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จ.หนองบัวลำภู

20 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

10

 

49

โรงเรียนทรายมูล  จ.ยโสธร

20 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

12

 

50

โรงเรียนพานกระต่าย  จ. กำแพงเพชร

24 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

43

 

51

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  จ.อุบลฯ

27 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

35

 

52

โรงเรียนศรีษะอโศก  จ.ศรีสะเกษ

25 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

60

 

53

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์  จ.นครนายก

19 ม.ค. 48

08.00- 12.00 น.

45

 

54

โรงเรียนพระแก้ว  จ.สุรินทร์

20 ม.ค. 48

09.00- 12.00 น.

20

 

55

โรงเรียนลืออำนาจวิทยา  จ.อำนาจเจริญ

25  ม.ค. 48

09.00 – 12.00 น.

35

 

56

โรงเรียนแก้งเหนือ  จ.อุบล

24  ม.ค. 48

    “

18

 

57

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา  จ.อุบล

24  ม.ค. 48

09.30- 12.00 น.

6

 

58

โรงเรียนบางละมุง  จ.ชลบุรี

31  ม.ค. 48

08.30 – 12.00 น.

8

 

59

โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จ. สิงห์บุรี

28 ม.ค. 48

13.00 - 16.00 น.

29

 

60

โรงเรียนกมลาไสย  จ. กาฬสินธุ์

26  ม.ค.  48

09.00 – 12.00 น.

11

 

61

โรงเรียนจันทรเบกษาอนุสรณ์  จ.ร้อยเอ็ด

21  ม.ค.  48

13.30 – 16.00 น.

80

 

62

โรงเรียนกมลาไสย  จ. กาฬสินธ

26 ม.ค. 48

09.00 – 12.00 น.

11

 

63

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

9 ก.พ.48

09.00 – 12.00 น.

50

 

64

โรงเรียนปทุมวิทยากร จ.อุบลฯ

4  ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

15

 

65

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จ.อำนาจเจริญ

14 ก.พ.48

09.00 – 12.00 น.

35

 

66

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จ.ยโสธร

3 ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

50

 

67

โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

3 ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

35

 

68

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ

3 ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

32

 

69

โรงเรียนอนุบาลพยุห์ จ.ศรีสะเกษ

3 ก.พ. 48

13.00 – 16.00 น.

30

290

70

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ.อุบลฯ

4 ก.พ. 48

13.00 – 16.00 น.

56

 

71

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

10 ก.พ. 48

13.00 – 16.00 น.

40

 

72

โรงเรียนวิจิตราพิทยา จ.อุบลฯ

4 ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

50

 

73

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม

18 ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

70

 

74

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์

4 ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

5

 

75

โรงเรียนลืออำนาจ  จ.อุบลฯ

14 ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

45

 

76

โรงเรียนบ้านตูม จ.ศรีสะเกษ

3 ก.พ. 48

14.00 – 16.00 น.

30

 

77

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  จ.ศรีสะเกษ

7 ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

34

 

78

โรงเรียนม่วงสามสิบ

18  ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

65

 

79

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน  จ.อุบลฯ

8  ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

35

 

80 

โรงเรียนเสนางคนิคม  จ. อำนาจเจริญ

 4 มี.ค. 48

09.00 – 12.00 น.

100

 

81

โรงเรียนหาดสวนยา  จ.อุบลฯ

8 ก.พ. 48

09.30 – 12.00 น.

10

 

82

โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ

7 ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

30

 

83

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

18 ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

10

 

84

โรงเรียนนารีนุกูล 2   จ. อุบลฯ

14 ก.พ. 48

13.00 – 16.00 น.

35

 

85

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  จ.ขอนแก่น

18 ก.พ. 48

08.30 – 11.00 น.

35

 

86

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  จ. สุรินทร์

9 ก.พ. 48

09.00 – 12.00 น.

10

 

87

โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง  จ.ศรีสะเกษ

9 ก.พ. 48

14.00 – 16.00 น.

16

 

88

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จ.มุกดาหาร

18 ก.พ. 48

08.00 – 12.00 น.

50

 

89

โรงเรียนเขื่องใน  จ.อุบลฯ

28 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

84

 

90

โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี

8 ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

5

 

91

โรงเรียนบึงบูรณ์  จ.ศรีสะเกษ

9 ก.พ. 48

13.00 –16.00 น.

40

 

92

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษา  รุ่นที่ 2 ม.ราชภัฎสุรินทร์

9 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

7

 

93

โรงเรียนจักราชวิทยา  จ.ราชสีมา

14 ก.พ. 48

08.30 – 12.00 น.

35

 

94

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

14 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

40

 

95

โรงเรียนจังหารฐิวิริยา  จ.ร้อยเอ็ด

18 ก.พ. 48

10.00 –12.00 น.

50

 

96

โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร  จ.อุบลฯ

15 ก.พ. 48

14.00 –16.00 น.

45

 

97

มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ

18 ก.พ. 48

08.00 –12.00 น

12

 

98

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ.สุรินทร์

17 ก.พ. 48

13.00 –16.00 น

4

 

99

โรงเรียนบ้านหนองไผ่  จ.ขอนแก่น

17 ก.พ. 48

08.00 –12.00 น

20

 

100

โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จ. สุรินทร์

17 ก.พ. 48

13.00 –16.00 น

7

 

101

โรงเรียนสุรพินท์วิทยา  จ.สุรินทร์

17 ก.พ. 48

13.00 –16.00 น

4

 

102

โรงเรียนศรีนคร  จ.สุโขทัย

28 ก.พ. 48

08.00 –12.00 น.

10

 

103

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี  จ.สุรินทร์

21 ก.พ. 48

08.30 –16.00 น.

30

 

104

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จ.อุบลฯ

28 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

90

 

105

โรงเรียนวิจิตราพิทยา  จ.อุบลฯ

22 ก.พ. 48

13.00 –17.00 น.

20

 

106

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

25 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

88

 

107

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ.สุรินทร์

24 ก.พ. 48

09.30 –11.00 น.

25

 

108

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

25 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

15

 

109

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2

21 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

40

 

110

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29

21 ก.พ. 48

08.30 –12.00 น.

9

 

111

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

22 ก.พ. 48

13.30 –17.00 น.

35

 

112

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

22 ก.พ. 48

13.00 –17.00 น.

35

 

113

โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม

25 ก.พ. 48

09.00 –11.30 น.

19

 

114

โรงเรียนอุทัย จ.อยุธยา

4 มี.ค.48

08.30 –12.00 น.

57

 

115

โรงเรียนเสนาประสิทธ์  จ.อยุธยา

14 มี.ค.48

08.30 –12.00 น.

22

 

116

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

4 มี.ค.48

08.30 –12.00 น.

30

 

117

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จ.อุดรธานี

3 มี.ค.48

13.00-15.00 น.

34

 

118

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

1 มี.ค.48

08.30 –12.00 น.

8

 

119

โรงเรียนสนมวิทยาคาร

10 มี.ค.48

09.30 –11.00 น

50

 

120

โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา

11 มี.ค.48

08.30 –12.00 น

25

 

121

โรงเรียนห้วยเก็งวิทยาคาร จ.อุดรธานี

4 มี.ค.48

10.00-12.00 น.

50

 

122

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

8 มี.ค.48

09.00-12.00 น.

25

 

123

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

8 มี.ค.48

09.00-12.00 น.

18

 

124

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคม

8 มี.ค.48

08.30 –12.00 น

60

 

125

โรงเรียนคำเตยวิทยา

7 มี.ค.48

08.30 –12.00 น

30

 

126

ชุมชนบ้านวังเพิ่ม

4 มี.ค.48

09.00-12.00 น.

60

 

127

โรงเรียนบ้านแหลไหล่

15 มี.ค.48

09.00-12.00 น.

5

 

128

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

7 มี.ค.48

13.00-15.00 น.

60

 

129

สพท เขต2 สุรินทร์

9 มี.ค.48

08.30 –12.00 น

146

 

130

โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

8 มี.ค.48

08.30 –12.00 น

60

 

131

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ

4 มี.ค. 48

08.30  - 12.00 น.

30

 

132

โรงเรียนบ้านตูม  จ.อุดร

11 มี.ค. 48

09.00 - 13.00  น.

13

 

133

โรงเรียนบ้านคำขวาง จ.อุบลฯ

11 มี.ค. 48

09.00 - 13.00  น.

73

 

134

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์

4 มี.ค. 48

13.00 - 15.00  น.

6

 

135

กลุ่มโรงเรียนศรีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา

10 มี.ค. 48

10.00 - 14.00  น.

100

 

135

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

8 มี.ค. 48

10.00 - 13.00  น.

22

 

136

โรงเรียนสนมวิทยาคาร จ.สุรินทร์

10 มี.ค. 48

08.30 - 13.00  น.

50

 

137

โรงเรียนบ้านตูม  จ.ศรีสะเกษ

7 มี.ค. 48

09.00 - 13.00  น.

13

 

138

โรงเรียนดงหลวงวิทยา จ.มุกดาหาร

15 มี.ค. 48

08.30 - 13.00  น.

45

 

139

โรงเรียนธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด

16 มี.ค. 48

09.30 - 13.00  น.

70

 

140

โรงเรียนบ้านตาโกน  จ.ศรีสะเกษ

8 มี.ค. 48

14.00 - 16.00  น.

10

 

141

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  จ.ศรีสะเกษ

11 มี.ค. 48

09.00 - 13.00  น.

80

 

145

โรงเรียนศีรษะอโศก  จ.ศรีสะเกษ

9 มี.ค. 48

08.30 - 13.00  น.

70

 

146

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร  จ.มหาสารคาม

18 มี.ค. 48

09.00 - 13.00  น.

10

 

147

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก

18 มี.ค. 48

14.00 - 17.00  น.

40

 

148

โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี

18 มี.ค. 48

13.00 - 16.00  น.

8

 

149

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์     จ.สุรินทร์

11  มี.ค.48

09.00 - 12.00  น.

60

 

150

โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

14  มี.ค.48

13-00 - 16.00 น.

30

 

151

โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) จ.อุบล

11  มี.ค. 48

08.30 - 12.00 น.

25

 

152

โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง จ.อุบล

11  มี.ค. 48

08.30 -12.00 น.

     20

 

153

โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

11 มี.ค. 48

08.30 - 12.00 น.

40

 

154

บ้านหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด

11 มี.ค. 48

08.30 - 12.00 น.

10

 

154

บ้านยาง  จ.ร้อยเอ็ด

11 มี.ค. 48

08.30 - 12.00 น.

12

 

155

โรงเรียนพนาศึกษา จ.อำนาจเจริญ

21 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

20

 

156

โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

21 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

20

 

157

โรงเรียนบ้านท่าช้าง จ.อุบลราชธานี

16. มีค.48

08.30 - 12.00 น.

40

 

158

โรงเรียนหนองกี่  จ.บุรีรัมย์

23 มี.ค.48

10.00 - 13.00 น.

140

 

159

โรงเรียนตานีวิทยา   จ.สุรินทร์

23 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

35

 

160

โรงเรียนบ้านหนองกี่หนองแคน จ.อุบลราชธานี

22 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

15

 

161

โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม

22 มี.ค.48

13.30 – 15.30 น.

10

 

162

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา

30 มี.ค.48

10.00 - 13.00 น.

20

 

163

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

21 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

43

 

164

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

21 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

40

 

165

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14

29 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

114

 

166

โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์

22 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

10

 

167

โรงเรียนหนองหงส์ จ.สุรินทร์

25 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

60

 

168

โรงเรียนปะคำพิทยาคม  จ.บุรีรัมย์

23มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

40

 

169

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จ.ศรีสะเกษ

24 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

10

 

170

โรงเรียนบ้านโนน  จ.ศรีสะเกษ

24 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

15

 

171

โรงเรียนบ้านนาขนวน

29 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

20

 

172

โรงเรียนบ้านเถกิง  จ.สุรินทร์

30 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

29

 

173

โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

29 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

30

 

174

โรงเรียนตาคงวิทยา จ.สุรินทร์

30 มี.ค.48

09.00 – 12.00 น.

25

 

175

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

9 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

39

 

176

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า

9 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

16

 

177

โรงเรียนอาเวมารีอา

10 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

40

 

178

โรงเรียนพระกุมารอุบลราชธานี

11 พ.ค.48

13.00-15.30 น.

20

 

179

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

12 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

42

 

180

โรงเรียนหนองแวง(โสวรรณี)วิทยาคม

12 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

30

 

181

โรงเรียนหนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น

19 พ.ค.48

09.30-12.30 น.

15

 

182

โรงเรียนทรายมูลวิทยา  จ.ยโสธร

20 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

52

 

183

โรงเรียนบ้านโคกกล่อง  จ.อุบลราชธานี

20 พ.ค.48

13.00-15.30 น.

30

 

184

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  จ.สุรินทร์

20 พ.ค.48

13.00-15.30 น.

16

15

185

วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 พ.ค.48

14.30-17.30 น.

34

 

186

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จ.นครพนม

26 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

60

 

187

โรงเรียนร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

27 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

95

 

188

โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฏร์วัฒนา)จ.ศรีสะเกษ

27 พ.ค.48

08.30-12.00 น.

50

 

189

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  จ.นครราชสีมา

27 พ.ค.48

10.00-13.00 น.

70

 

190

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

30 พ.ค.48

09.00-12.30 น.

5

 

191

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

1 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

32

 

192

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

1 มิ.ย.48

13.30-15.30 น.

12

 

193

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

1 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

80

 

194

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

2 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

50

 

195

โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร

2 มิ.ย.48

09.00-12.00 น.

60

 

196

สพท.ลพบุรี เขต 1

2 มิ.ย.48

08.30-12.00 น.

120

 

197

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  จ.สกลนคร

3 มิ.ย.48

08.00-11.00 น.

50

 

198

สพท.สกลนคร เขต 3  จ.สกลนคร

3 มิ.ย.48

08.30-12.00 น.

25

 

199

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

3 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

45

 

200

โรงเรียนธาตุพนม

3 มิ.ย.48

09.00-12.30 น.

80

 

201

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

3 มิ.ย.48

09.00-12.30 น.

22

 

202

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

3 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

40

 

203

โรงเรียนสายธารวิทยาคาร

6 มิ.ย.48

09.00-12.30 น.

24

 

204

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

7 มิ.ย.48

09.00-12.30 น.

70

 

205

โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา

7 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

50

 

206

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

8

 

207

วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

10

 

208

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จ.นนทบุรี

10 มิ.ย.48

12.00-15.00น.

82

 

209

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย    จ.สุรินทร์

10 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

35

 

210

โรงเรียนยางวิทยาคม     จ.สุรินทร์

10 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

35

 

211

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์   จ.สุรินทร์

10 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

25

 

212

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยา   จ.กาฬสินธ์

10 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

100

 

213

โรงเรียนร่มเกล้า     จ.สกลนคร

10 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

68

 

214

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์

10 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

68

 

215

โรงเรียนนาจะหลวย   จ.อุบลราชธานี

10 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

40

 

216

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

14 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

50

 

217

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ    จ.ศรีสะเกษ

16 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

60

 

218

โรงเรียนดอนตาลวิทยา   จ.มุกดาหาร

17 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

50

 

219

โรงเรียนอนุบาลชำนิ จ.บุรีรัมย์

17 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

50

 

220

โรงเรียนกุฉินารายณ์       จ.กาฬสินธ์

17 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

42

 

221

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม   จ.ศรีสะเกษ

17 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

25

 

222

โรงเรียนร่มเกล้า   จ.บุรีรัมย์

17 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

40

 

223

โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร  จ.อุบลราชธานี

17 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

22

 

224

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา   จ.ศรีสะเกษ

17 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

55

 

225

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา   จ.สุรินทร์

20 มิ.ย.48

09.30-12.00 น.

50

 

226

โรงเรียนอุนบาลลุมพุก(วันครู 2503)

20 มิ.ย.48

09.30-12.00 น.

42

 

227

สพท.สุโขทัย เขต 2

21 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

20

 

228

สพท.ปทุมธานี เขต 1

22 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

 

20

 

229

โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร

22 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

 

230

โรงเรียนสิงห์ปทุมราษร์วิทยา

22 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

 

231

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

22 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

 

232

โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

22 มิ.ย.48

13.00-15.30 น.

 

233

สพท.ขอนแก่น เขต 1

23.มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

20

 

234

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  จ.สุรินทร์

24 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

50

 

235

โรงเรียนบางบัวทอง  จ.นนทบุรี

24 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

50

 

236

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จ.หนองบัวลำภู

24 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

90

 

237

สพท.พิษณุโลก เขต 2 จ.พิษณุโลก

24 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

20

 

238

สพท.ลำปาง เขต 3 จ.ลำปาง

24 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

70

 

239

โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม  จ.นครปฐม

24 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

72

 

240

สพท.เพชรบุรี เขต 2 จ.เพชรบุรี

27 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

114

 

241

สพท.สุโขทัย เขต 1

27 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

40

 

242

โรงเรียนวัดหนองแขม  จ.กทม.

27 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

20

 

243

สพท.สตูล เขต 1  จ.สตูล

29 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

50

 

244

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  จ.อุบลราชธานี

29มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

150

 

245

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  จ.อุบลราชธานี

29 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

165

 

246

โรงเรียนเสิงสาง  จ.นครราชสีมา

30 มิ.ย.48

08.00-12.00 น.

55

 

247

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ์   จ.กาญจนบุรี

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

40

 

248

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  จ.ยโสธร

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

50

 

249

สพท.สงขลา  เขต 1  จ.สงขลา

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

45

 

250

สพท.กำแพงเพชร เขต 1 จ.กำแพงเพชร

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

50

 

251

สพท.กาญจนบุรี เขต.2  จ.กาญจนบุรี

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

40

 

252

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  จ.อำนาจเจริญ

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

60

 

253

โรงเรียนเมืองเชลียง  จ.สุโขทัย

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

50

 

254

สพท.สุรินทร์ เขต 1 จ.สุรินทร์

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

120

 

255

โรงเรียนยางเตี้ย

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

 

256

โรงเรียนระเวียง

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

 

257

โรงเรียนโคกสนวน

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

 

258

โรงเรียนกางของ

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

 

259

โรงเรียนเลิงนกทา

1 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

120

 

260

โรงเรียนบ้านคุ้ม  จ.ยโสธร

1 ก.ค. 48

13.00 – 15.30 น.

18

 

261

โรงเรียนบ้านหมี่  จ.ลพบุรี

4 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

70

 

262

สพท.ระนอง เขต 1  จ.ระนอง

4 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

40

 

263

สพท.สกลนคร เขต 2

5 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

243

 

264

สพท.อุบลราชธานี เขต 5

5 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

80

 

265

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จ.ศรีสะเกษ

5 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

61

 

266

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม   จ.นครสวรรค์

5 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

16

 

267

โรงเรียนคอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

5 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

80

 

268

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   จ.สกลนคร

6 ก.ค. 48

08.00-16.00 น.

84

 

269

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   จ.ร้อยเอ็ด

6 ก.ค. 48

09.30-12.00 น.

84

 

270

โรงเรียนทรายทองวิทยา  จ.ร้อยเอ็ด

6 ก.ค. 48

09.00-12.00 น.

60

 

271

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

6 ก.ค. 48

09.00-12.00 น.

24

 

272

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  จ.กาฬสินธุ์

7 ก.ค. 48

09.00-12.00 น.

64

 

273

สพท.อุบลราชธานี  เขต 2

7 ก.ค. 48

08.30-12.00 น.

100

 

274

โรงเรียนภูมิศาลา   จ.ศรีสะเกษ

7 ก.ค. 48

08.30-12.00 น.

25

 

275

โรงเรียนพยุห์วิทยา

7 ก.ค. 48

08.30-12.00 น.

33

 

276

สพท.นครราชสีมา เขต 6

7 ก.ค. 48

08.30-12.00 น.

150

 

277

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง  จ.สุรินทร์

8 ก.ค. 48

09.30-12.00 น.

16

 

278

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

8 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

90

 

279

โรงเรียนตูมวิทยา  จ.ศรีสะเกษ

8 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

15

 

280

สพท.กาฬสินธ์  เขต 3

8 ก.ค. 48

12.00 15.30 น.

20

 

281

โรงเรียนคำม่วง   จ.กาฬสินธุ์

8 ก.ค. 48

12.00 15.30 น.

55

 

282

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  จ.กาฬสินธุ์

8 ก.ค. 48

12.00 15.30 น.

85

 

283

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  จ.กาฬสินธุ์

8 ก.ค. 48

12.00 15.30 น.

70

 

284

โรงเรียนบ้านชาด  จ.กาฬสินธุ์

8 ก.ค. 48

12.00 15.30 น.

25

 

285

โรงเรียนนามนพิทยาคม  จ.กาฬสินธุ์

8 ก.ค. 48

12.00 15.30 น.

55

 

286

โรงเรียนเสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

8 ก.ค. 48

08.30 -12.30 น.

50

 

287

โรงเรียนจอมพระวิทยารังสรรค์  จ.สุรินทร์

8 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

154

 

288

สพท.อุทัยธานี เขต 1

8 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

45

 

289

โรงเรียนเดชอุดม

8 ก.ค. 48

13.00 – 15.30 น.

150

 

290

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จ.มหาสารคาม

8 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

10

 

291

โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์  จ.กาฬสินธ์

11 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

70

 

292

สพท.สระบุรี เขต 1  จ.สระบุรี

11 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

55

 

293

สพท.หนองคาย เขต 3

12 ก.ค.48

08.00 - 12.00น.

260

40

294

สพท.ศรีสะเกษ เขต 4  จ.ศรีสะเกษ

12 ก.ค. 48

08.00-12.00 น.

125

 

295

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  จ.ยโสธร

12 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

60

 

296

โรงเรียนหนองพอกวิทยา  จ.ร้อยเอ็ด

12 ก.ค. 48

08.30 – 12.30 น.

80

 

297

โรงเรียนบ้านโคกสวาย  จ.นครราชสีมา

13 ก.ค.48

08.30 – 12.30 น.

50

 

298

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว  จ.ขอนแก่น

13 ก.ค.48

10.00 – 15.30 น.

25

 

299

โรงเรียนเมืองคง  จ.นครราชสีมา

13 ก.ค.48

08.00 – 12.00 น.

90

 

300

โรงเรียนเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

13 ก.ค.48

08.00 – 12.00 น.

149

 

301

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม   จ.ยโสธร

14 ก.ค.48

08.00 – 12.00 น.

50

 

302

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา

14 ก.ค.48

09.00 – 12.00 น.

22

 

303

กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ต.กกตูม  จ.มุกดาหาร

15 ก.ค. 48

14.00 – 16.00 น.

100

 

304

สพท.ชัยภูมิ  เขต 2 จ.ชัยภูมิ

15 ก.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

50

 

305

โรงเรียนรัตนบุรี   จ.สุรินทร์

15 ก.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

160

 

306

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  จ.ร้อยเอ็ด

15 ก.ค. 48

13.00 – 16.00 น.

90

 

307

สพท.มหาสารคาม เขต 1 จ.มหาสารคาม

15 ก.ค. 48

13.00 – 16.00 น.

50

 

308

โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น   จ.ศรีสะเกษ

15 ก.ค. 48

13.00 – 16.00 น.

25

 

309

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

15 ก.ค.48

10.00 – 12.30 น.

58

 

310

โรงเรียนศรีไผทสมันต์  จ.สุรินทร์

27 ก.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

13

 

311

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  จ.อุบลราชธานี

27 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

90

 

312

กลุ่มเครือข่ายขัวไม้แก่น สพท.อบ.4

27 ก.ค. 48

13.00 – 16.00 น.

120

 

313

โรงเรียนกระสังพิทยาคม   จ.บุรีรัมย์

28 ก.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

100

 

314

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

พะเยา     จ.พะเยา

28 ก.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

46

 

315

คณะผู้บริหารโรงเรียน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญฑริก   จ.อุบลราชธานี

28 ก.ค. 48

10.00 – 12.30 น.

20

 

316

กลุ่มศึกษานิเทศก์ เขต 3   จ.ร้อยเอ็ด

29 ก.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

20

 

317

สพท.ระยอง เขต 2   จ.ระยอง

1 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

90

 

318

โรงเรียนประถมนนทรี  กทม. เขต 1

1 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

45

 

319

โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก จ.ศรีสะเกษ

1 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

32

 

320

โรงเรียนหนองนาคำ     จ.ขอนแก่น

2 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

45

 

321

โรงเรียนชุมแพศึกษา   จ.ขอนแก่น

2 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

9

 

322

สพท.ขอนแก่น เขต 5   จ.ขอนแก่น

2 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

12

 

323

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ  จ.ของแก่น

2 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

45

 

324

ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

2 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

102

 

325

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ระยอง     จ.ระยอง

3 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

36

 

326

โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ จ.มหาสารคาม

5 ส.ค. 48

07.30 – 12.00 น.

196

 

327

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   จ.ร้อยเอ็ด

5  ส.ค.48

09.00 – 12.30 น.

25

 

328

นักศึกษาคณะครุสาสตร์  ม.ราชภัฏสุรินทร์

5 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

51

 

329

โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  จ.ศรีสะเกษ

5 ส.ค. 48

13.00 – 15.00 น.

20

 

330

โรงเรียนสีดาวิทยา

8 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

52

 

331

โรงเรียนบ้านโนนสัง

8 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

17

 

332

โรงเรียนบ้านโพนทอง

8 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

13

 

333

โรงเรียนบ้านแฝก

8 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

9

 

334

โรงเรียนบ้านหนองตาด

8 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

21

 

335

โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง

8 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

8

 

336

โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา

8 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

7

 

337

โรงเรียนมิตรภาพ   จ.นครราชสีมา

8 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

50

 

338

สพท.อำนาจเจริญ   จ.อำนาจเจริญ

8 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

40

 

339

สพท.เชียงราย เขต 3  จ.เชียงราย

8 ส.ค. 48

13.00- 15.30 น.

52

 

340

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   จ.มหาสารคาม

9 ส.ค. 48

13.00- 15.30 น.

60

 

341

สพท.สุรินทร์ เขต 2  จ.สุรินทร์

9 ส.ค. 48

13.00- 15.30 น.

60

 

342

โรงเรียนชุมพวงศึกษา  จ.นครราชสีมา

9 ส.ค. 48

07.30 – 12.00 น.

52

 

343

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  จ.นครราชสีมา

9 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

112

 

345

โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ

11 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

25

 

346

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  จ.ยโสธร

11 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

20

 

347

โรงเรียนโนนเทพ   จ.ยโสธร

11 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

45

 

348

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า  จ.ศรีสะเกษ

11 ส.ค. 48

13.00- 15.30 น.

50

 

349

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  จ.อุบลราชธานี

11 ส.ค. 48

13.00- 15.30 น.

30

 

350

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา จ.ศรีสะเกษ

11 ส.ค. 48

13.00- 15.30 น.

45

 

351

สพท.ฉะเชิงเทรา   จ.ฉะเชิงเทรา

15 ส.ค. 48

08.00 – 12.00 น.

30

 

352

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 จ.นครราชสีมา

15 ส.ค. 48

09.00 – 12.30 น.

50

 

353

โรงเรียนหนองฉางวิทยา  จ.อุทัยธานี

15 ส.ค. 48

14.00 - 16.00 น.