งานทะเบียนวัดผล 2559 (8 มิถุนายน 2559)
1. โปรแกรม bookmark 2551 (30 ก.ย. 58)
2. ปพ.5 - ต้นฉบับ.xlsx
3. รายชื่อตามใบรายชื่อ 2559-1.xlsx
4. ตัวอย่างบันทึกหลังแผนกันทรารมณ์.docx
5. ระเบียบวัดผลประเมินผล
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน
7. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2558