E-Service

ผลการเรียนออนไลน์และบันทึกขอเอกสารทางวิชาการ
ตรวจสอบการขาดเรียนของนักเรียน
ตรวจสอบรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน
ระบบบริหารสถานศึกษา SMSS
ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา (ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย)
SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (แจ้งผลการเรียน)
SGS สำหรับครู (ทะเบียนวัดผล)