ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก