ตารางเรียน ตารางสอน โรงเรียนกันทรารมณ์ ภาคเรียนที่ 1/2560

เริ่มใช้ 15 พ.ค. 2560 (แก้ไขครั้งที่ 5 วันที่ 19 มิ.ย. 2560)

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางนักเรียน ม.1
ตารางนักเรียน ม.2
ตารางนักเรียน ม.3
ตารางนักเรียน ม.4
ตารางนักเรียน ม.5
ตารางนักเรียน ม.6

ตารางสอนครู

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มงานแนะแนว
ตารางการใช้ห้องเรียน

ตาราง PDF (สำหรับพิมพ์เอกสาร)

ตารางเรียน นักเรียน ม.1 - ม.6
ตารางสอน ครูทุกกลุ่มสาระ
ตารางการใช้ห้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ อ.นุชรี (ห้องวิชาการ) หรือ อ.ไตรรัตน์ (ห้องคอมพิวเตอร์ 313)
งานตารางเรียนตารางสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Generate HTML by TABLE60-1 (2549-2560)