ธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอาหาร

       สารอาหารทั้ง  6  ประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว  อยู่ในรูปของสารประกอบที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ที่มีธาตุตั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันทางเคมี  โดยมีอัตราส่วนของมวลคงที่  สารอาหารแต่ละประเภทมีธาตุสำคัญที่มีองค์ประกอบพื้นฐานอะไรบ้าง   การที่เราจะทราบว่าสารอาหารแต่ระประเภทประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง  เราสามารถตรวจสอบหาธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหารนั้นได้  โดยการนำอาหารที่ต้องการตรวจสอบมาเผาและวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของของสารที่เกิดขึ้น    จากการทดลองข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ในการเผาอาหารทุกชนิดจะได้คาร์บอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และน้ำ  ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยคาร์บอนและออกซิเจน   ส่วนน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน   ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า  สารอาหารไม่ว่าประเภทใดจะมีธาตุสำคัญที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ชนิด  คือ  คาร์บอน ( C )  ไฮโดรเจน ( H )  และ  ออกซิเจน  ( O )  สำหรับสารอาหารประเภทโปรตีนนอกจากนี้จะมีธาตุพื้นฐานทั้ง 3  ชนิดนี้เป็นองค์ประกอบแล้ว  ยังมีธาตุไนโตรเจน ( N )  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกด้วย  แต่โปรตีนบางชนิดอาจมีธาตุกำมะถัน ( S ) หรือฟอสฟอรัส ( P ) รวมอยู่ด้วย