กำเนิดดิน

ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนเวียนที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อสิ่งมีชีวิต ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้ โดยใช้ผลิตผลที่เกิดจากดินหรือได้จากใต้ดิน

ความสำคัญของดินที่มีต่อชีวิตของมนุษย์ ดินเป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนี้บริเวณผิวโลกส่วนที่ลึกยังประกอบด้วยทรัพยากรที่มีค่า เช่น น้ำมันปิโตรเลียม แร่ธาตุชนิดต่างๆ เป็นต้น

ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน แร่ และการสลายตัวของสารอินทรีย์ โดยหินและแร่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ วัตถุต้นกำเนิดดิน สาวนสารอินทรีย์สลายตัวได้ ฮิวมัส จากนั้นวัตถุต้นกำเนิดผสมกับฮิวมัส โดยพืชและสัตว์ช่วยให้กลายเป็นดิน ดังแผนภาพข้างล่าง

แผนภาพ กระบวนการสร้างดิน

ฮิวมัส คือ ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดิน มีสีน้ำตาลดำ เป็นอาหารของพืช

ดินต่างถิ่นมีลักษณะต่างกัน เพราะดินเหล่านั้นมีกำเนิดแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นกำเนิดดิน กาลเวลาและส่วนผสมจากฮิวมัสของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

ต่อไปคลิก