สมบัติทั่วไปของดิน

ส่วนประกอบของดิน

โดยธรรมชาติดินจะมีส่วนประกอบ 4 ชนิด คือ

1. สารอินทรีย์ เกิดจากการทับถมของใบไม้และสัตว์ที่ตายแล้วเรียกว่า “ฮิวมัส”

2. สารอนินทรีย์ เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่

3. น้ำ ได้จากน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินซึมขึ้นมา

4. อากาศ แทรกซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินซึ่งเรียกว่า “ความพรุน”

รูป แสดงส่วนประกอบของดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ดินมีสมบัติทั่วไป ดังนี้

1. ลักษณะเนื้อดิน คือ คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า บางชนิดเนื้อละเอียด บางชนิดเนื้อหยาบ ชิ้นส่วนเล็กๆ ของดินประกอบด้วยกรวด ทราย ดินตะกอน ดินเหนียวและฮิวมัส

2.สีของดิน คือ สีที่เกิดจากสารประกอบในดิน ทำให้เดินมีสี ต่างกัน เช่น ดินที่มี ฮิวมัสปนอยู่มาก จะมีสีคล้ำ ดินที่มีเหล็กปนอยู่มากจะมีสีน้ำตาลแดง

3. ความพรุน คือ ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เป็นที่สำหรับให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปในเนื้อดิน ดินชั้นบนมีความพรุนมากกว่าดินชั้นล่าง

4. ความเป็นกรดเป็นเบสของดิน คือ ปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในดินทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดหรือเบส ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชั้นของดิน

ดินแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังตาราง

ตาราง เปรียบเทียบลักษณะของดินชั้นบนและดินชั้นล่าง

ลักษณะของดิน

ดินชั้นบน

ดินชั้นล่าง

1. ดินนับจากผิวดินจนถึงดินที่ลึกประมาณ 20 cm

2. ดินที่มีสารอินทรีย์สะสมมาก ทำให้ดินมีสีคล้ำ

3. เม็ดดินมีขนาดโต ทำให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีขนาดใหญ่ น้ำและอากาศผ่านสะดวก

1. ดินที่อยู่ลึกกว่า 20 cm ขึ้นไป

2. ดินที่มีสารอินทรีย์สะสมน้อย ทำให้ดินมีสีจาง

3. เม็ดดินมีขนาดเล็ก ทำให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีขนาดเล็ก น้ำและอากาศผ่านยาก

รูป แสดงดินชั้นบนและดินชั้นล่าง

ต่อไป คลิก