หินตะกอน

หินตะกอน

หินตะกอนหรือหินชั้น คือ หินที่เกิดจากสารต่างๆ เช่น เศษหิน กรวด ทราย ดิน และอินทรียสาร สารเหล่านี้ถูกแรงน้ำ แรงลมพัดพาไปสะสมเป็นตะกอนในที่ต่างๆ ในหินตะกอนหรือหินชั้นมักมีซากสัตว์หรือซากพืชที่กลายเป็นหิน เรียกว่า ฟอสซิล (fossil ) ฝังอยู่ด้วยเสมอ

ฟอสซิล หรือซากดึกดำบรรพ์ คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วทับถมในดิน

กระบวนการเกิดหินตะกอน

แผนภาพ การเกิดหินตะกอน

วัตถุประสานหินตะกอน เช่น

เหล็กออกไซด์ พบใน หินศิลาแลง หินทราย

อะลูมิเนียมออกไซด์ พบใน หินศิลาแลง

แคลเซียมคาร์บอเนต พบใน หินทราย หินปูน

ซิลิกอนไดออกไซด์ พบใน หินทราย

ชนิดของหินตะกอน

หินตะกอนมีหลายชนิด เช่น ศิลาแลง หินทราย หินปูน และหินดินดาน

ศิลาแลง เป็นหินที่มีสีน้ำตาลแดง มีรูพรุน เนื้อแข็ง มีเหล็กออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์เป็นวัตถุประสาน

หินทราย เป็นหินที่มีหลายสี เนื้อแข็ง ประกอบด้วย เศษหินที่มีขนาดเท่าเม็ดทราย มีเหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นวัตถุประสาน

หินปูน เป็นหินที่มีเนื้อแข็ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต และอาจมีฟอสซิลปนอยู่ มีหลายสีมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด

หินดินดาน เป็นหินที่มีเนื้อละเอียด กะเทาะหรือหลุดออกเป็นแผ่นได้ง่าย