สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ไกรษี
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 43 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุทธิกรม
2. เด็กหญิงพิยดา  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  ธนะศรี
 
1. นางบุณณ์ญาณัฎฐ์  มุขขันธ์
2. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  มูลทา
2. เด็กชายจักรกรี  สลับศรี
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  เริกกระโทก
 
1. นายอาวิรุทธิ์  สีดา
2. นางเพชราภรณ์  พิมพา
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีหบุตร
2. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีผดุง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงคำ
 
1. นางสาวรัตนธร  ชุปวา
2. นายศักดนัย  สืบเสน
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.17 ทอง 12 1. นางสาวพิศมัย  เมืองจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  วารินทร์
3. นางสาวอาภา  เจริญทรัพย์
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์
2. นางสาววรรณสา  แก้วพวง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกชกร  เวียงคำ
2. นางสาวอภิญญา  พลศักดิ์
3. นายอาทิตย์  โพธิ์ชัย
 
1. นางอรทัย  สิงหนาค
2. นายอานิรุทธิ์  สิงหนาค
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 21 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 15 1. นางสาวรัชนีกร  สีหาบุตร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์ขาว
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวณัฐนิชา  ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
12 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาวจารุมน  พันยา
2. นางสาวจิราวรรณ  บัวงาม
3. นางสาวณัฐนิชา  ช่วงสำโรง
4. นางสาวปฐมชนก  ภูทิพย์
5. นางสาวปิยะกัลยา  รักษาพล
6. นางสาววรรณพร  ชราศรี
7. นางสาวสุวนันท์  บุญสงค์
8. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
9. เด็กหญิงโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางบุณณ์ญณัฎฐ์  มุขขันธ์
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
13 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 78.75 เงิน 6 1. นางสาวจารุมน  พันยา
2. นางสาวจิราวรรณ  บัวงาม
3. นางสาวณัฐนิชา  ช่วงสำโรง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สายพงษ์
5. เด็กชายตะวัน  บุญสงค์
6. เด็กชายนวมินทร์  บุญเหลือ
7. นางสาวปฐมชนก  ภูทิพย์
8. นางสาวปิยะกัลยา  รักษาพล
9. เด็กหญิงผการัตน์  สุวรรณ
10. นายพัธนันท์  แก้วอุดม
11. นางสาววรรณพร  ชราศรี
12. นายสถาพร  นาเรือง
13. นางสาวสุวนันท์  บุญสงค์
14. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
15. เด็กหญิงโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์   มุขขันธ์
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
14 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.29 ทอง 8 1. นายกิตติพัฒน์  คำเหมา
2. นายจักรกฤษ  อินทวี
3. นายจักรพันธ์  ศรีแก้ว
4. นางสาวจุฬารัตน์  บุญถนอม
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ลี้ศิริ
6. นายณรงค์กร  เหลาศรี
7. นายณัฐชัย  ชนไฮ
8. นายธณภัทร  ศรีสุธรรม
9. นายธวัชชัย  ศรีหาบุตร
10. นายธีระยุทธ  อินตะนัย
11. นางสาวนันทิกานต์  พรมดี
12. นางสาวปรียาภรณ์  จิตรโคตร์
13. นายปัณณวัชร์  อันเจริญเกียรติ
14. นางสาวพรสุดารัตน์  ประสานแก้ว
15. เด็กชายพลวัฒน์  พิมพ์ชัย
16. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชื่อหนองแซง
17. นายพีระพงษ์  เหมือนมาตย์
18. นางสาวมะลิวรรณ  มีสง่า
19. นางสาวมินตรา  สุขอ้วน
20. นางสาวรุ่งทิวา  ทั่งทอง
21. นายวราวุฒิ  พึ่งอยู่
22. นางสาววิมลมาศ  ทองสุกนอก
23. นางสาวศิริยา  วงษ์ใหญ่
24. นางสาวสกุลตลา  ดีงูเหลือม
25. นายสัตยา  ต้นวงศ์
26. นางสาวสุดารัตน์  บาอินทร์
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
28. นางสาวสุทธิพร  ประสาร
29. นางสาวสุธีรรัตน์  อาจสารี
30. นายสุรศักดิ์  คำเพราะ
31. นายอภิชาติ  นามโคตร
32. นางสาวอาภรณ์  สุดสะอาด
33. เด็กชายอุกฤษณ์  จันดาบุตร
34. เด็กชายเกรียงไกร  จันทะแสง
35. เด็กหญิงเกษศรา  ผาสมวงษ์
36. เด็กหญิงเกษศริน  ผาสมวงษ์
37. นางสาวเจษฎาพร  เกษแก้ว
38. เด็กชายเทวกุล  อัมภรัตน์
39. นางสาวเบญจมาศ  คงยิ่งหาญ
40. นางสาวเบญจวรรณ  โนนสัง
 
1. นายกงจักร  บัวลา
2. นายกำพล  บัวแก้ว
3. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
4. นายดำริห์  ก้อนคำ
5. นางนิลบล  เงินดี
6. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
7. นายภรภัทร  เจริญธง
8. นางสุพัตรา  ดาวหน
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.13 ทอง 10 1. นางสาวกมลชนก  วันหนา
 
1. นางบุณณ์ญาณ้ฎฐ์  มุขขันธ์
 
16 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 42 1. เด็กหญิงกตัญชลี  คำผิว
2. เด็กหญิงกัลญารัตน์  นามจำปา
3. เด็กหญิงจินตนา  พิมพ์แมน
4. เด็กชายฉัตรมงคล  หาวัน
5. เด็กหญิงบุษกร  ศิริปี
6. เด็กหญิงปณิตา  พรมดี
7. เด็กหญิงประภาภรณ์  บุคำ
8. เด็กชายประสิทธิ์  พวงสวัสดิ์
9. เด็กหญิงปวีณา  สุขหล้า
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงสังข์
11. เด็กหญิงรัตติกาล  ทัดเทียม
12. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงคำ
13. เด็กหญิงวิภาพร  เจริงบุญ
14. เด็กหญิงอริยา  แดงเกลี้ยง
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวธนิดา  จวงพันธ์
3. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
4. นางเพชราภรณ์  พิมพา
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94.4 ทอง 16 1. นายจักรพงศ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91.7 ทอง 27 1. นายวราวุฒิ  พึ่งอยู่
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงจิตอาสา  อาสากิจ
2. เด็กหญิงชนัญญา  จันทร์ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงชนัญธญา  จันทร์ล้ำเลิศ
 
1. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 17 1. เด็กหญิงจันทรมาศ  สุขอ้วน
2. เด็กหญิงนิตยา  อนัน
3. เด็กหญิงวรรณวรี  มุ่งหมาย
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.85 ทอง 27 1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์พรม
2. นายบุญญฤทธิ์  บุญสงค์
3. นางสาวสุภาพ  นามพรม
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 1. นายกิตติพันธ์  คำดี
2. นางสาวณัฐธิดา  ทองเพ็ญ
3. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ
4. นางสาวลลิตา  นำพา
5. นางสาวสุรีรัตน์  สืบสะอาด
6. นางสาวเกียรติสุดา  ศรีวงค์
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
3. นางสาวเบญจา  สืบเสน
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑาภา  ร่วมใจ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สืบเสน
3. เด็กหญิงบุณฑิกา  ตุนา
4. เด็กหญิงบุษบา  ลาวงศ์
5. เด็กหญิงมณฑิรา  อิ่มอ้วน
6. เด็กหญิงสุชาดา  สอนโคตร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
3. นางสาวเบญจา  สืบเสน
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 1. เด็กหญิงกนกอร  สายโสม
2. เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำศิริ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จิตดี
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง 14 1. เด็กหญิงตติยา  พื้นพรม
2. เด็กหญิงพวงผกา  นนใส
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พิศงาม
 
1. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
2. นางสมใจ  คำศรี
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร  สร้อยศรี
2. นางสาวณัฎฐณิชา  แแก่นโคตร
3. นางสาววริศรา  ฤกษ์สว่าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คำศรี
2. นางสมใจ  คำศรี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรณัฐ  พิมพ์พัฒน์
2. เด็กชายโภควินท์  บริสาร
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงนนทกร  โพธิ์ภา
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ศรีโสภา
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวณัฐธนัน  คำเพราะ
2. นายพงษ์พิชญ์  สิมณี
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 1. นายณัฐวุฒิ  พะวรรัมย์
2. นายวัชร  พลศักดิ์
3. นายเสฐวุฒิ  สังวรรณะ
 
1. นางจงกล  บัวสิงห์
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองทิพย์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   บุญหล้า
3. เด็กชายพลวัฒน์   พิมพ์ไชย
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายณัฐกิจฏ์  สุวรรณพงษ์
2. นายพงษ์พิชญ์  สิมณี
3. นายสุทธิชัย  จริยานพิวาทย์
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 51 1. นายกัมปนาท  วินทะไชย
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. นางสาวนิสาลักษณ์  สิงห์ซอม
 
1. นางสุรจรรยา  ละชั่ว
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุธี  วงศ์คูณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์