สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ไกรษี
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 37 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาลีพวง
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 72.44 เงิน 38 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  พงษ์สัจจา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วลา
2. เด็กหญิงจรรยพร  รูปงาม
3. เด็กชายนัทรพงศ์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวชิดชนก  พวงคต
2. นายอาวิรุทธ์  สีดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.9 ทอง 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สีหบุตร
2. นางสาวปาริชาต  ศรีผดุง
3. นางสาววิชญาพร  แสงคำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์
2. นางสาววรรณสา  แก้วพวง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 51 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงมลชิฎา  หาจักร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  บุญเถิง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.2 ทอง 35 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงญาศิริ  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  จังศิริมงคลชัย
3. เด็กหญิงมลยรัตน์  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวพนิตนันต์  กุลบุตร
2. นางอรทัย  สิงหนาค
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายสันติภาพ  วินทะไชย
2. เด็กหญิงสุภัตรา  พลศักดิ์
 
1. นายทรงเกียรติ  จันทราภรณ์
2. นายสำราญ  เจริญชัย
 
9 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 50 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสิปปกร  จำปาอ่อน
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
10 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปิยะดา  บุดดี
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
11 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
12 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.3 ทอง 5 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายตะวัน  บุญสงค์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
13 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76.16 เงิน 14 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงจิตจุฑา  บุญใส
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
14 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 17 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวโชติมา   ช่วงสำโรง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
15 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 15 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
16 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 11 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจารุมน  พันยา
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
17 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
18 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 14 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามแสง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
19 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวณัฐนิชา   ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
20 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 88.6 ทอง 10 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจารุมน  พันยา
2. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
3. นางสาวณัฐนิชา   ช่วงสำโรง
4. เด็กชายณัฐพล   สายพงษ์
5. เด็กชายตะวัน  บุญสงค์
6. นางสาวปฐมชนก   ภูทิพย์
7. นายพัธนันท์    แก้วอุดม
8. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
9. นางสาวโชติมา   ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
21 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกีรติ    เพียซุย
2. นางสาวจารุมน  พันยา
3. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
4. นางสาวณัฐนิชา   ช่วงสำโรง
5. เด็กชายณัฐพล   สายพงษ์
6. เด็กชายตะวัน  บุญสงค์
7. เด็กชายธนากร  วราวุฒ
8. นางสาวปฐมชนก   ภูทิพย์
9. เด็กหญิงผการัตน์  สุวรรณ
10. เด็กชายพัชรพล    ด้วงลอย
11. นายพัธนันท์   แกัวอุดม
12. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
13. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
14. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
15. นางสาวโชติมา   ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
3. นางบุณณ์ญณัฎฐ์   มุขขันธ์
4. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 40 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 11 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายทรงเกียรติ  กิจจะ
2. นายทักษิณ  บัวลา
3. นายอดิศักดิ์  ไพกะเพศ
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.13 ทอง 23 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมุนไพร
2. นางสาวนิตยา  อนัน
3. นางสาวอารีรัตน์  ขาวคล้าย
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงจุฑาภา  ร่วมใจ
2. เด็กหญิงชฎากรณ์  บัวเกษ
3. เด็กหญิงดรุณี   พื้นพรม
4. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์ชนะ
5. เด็กชายปริญญา  ชื่นตา
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีหาบุตร
 
1. นายฉัฐมะ   ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.43 ทอง 22 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกิตติพันธ์  คำดี
2. นางสาวฐิติมา  นาทองบ่อ
3. นางสาวธัญวรรณ  ไหลหลั่ง
4. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ
5. นางสาวบุษบา  ลาวงค์
6. นางสาวมณฑิรา  อิ่มอ้วน
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางสาวเบญจา   สืบเสน
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงตติยา  พื้นพรม
2. เด็กหญิงพวงผกา  นนใส
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  อัมภรัตน์
 
1. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
2. นางสมใจ  คำศรี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิมณี
2. นางสาววริศรา  ฤกษ์สว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  พิศงาม
 
1. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
2. นางสมใจ  คำศรี
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายธนภัทร  โพธิ์ขาว
2. นายปุริม  อัมภรัตน์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 48 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กชายโกวิทย์   พละศักดิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนนทกานต์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร
3. นายเสฐวุฒิ  สังวรรณะ
 
1. นางจงกล  บัวสิงห์
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  ทองทิพย์
2. นายพรพิพัฒน์  บุญหล้า
3. นายพลวัฒน์  พิมพ์ไชย
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายคณิต  ไชยปัญญา
2. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
2. นางศิริลักษณ์  วิทยาภินันท์
 
34 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.4 ทอง 21 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกิตตินา  กุกสันเที๊ยะ
2. นายกิตติพัฒน์  คำเหมา
3. นายจักรพงศ์  ชราศรี
4. นางสาวจันทร์แรม  พรมล้วน
5. เด็กหญิงจิตติพร  โสเป
6. เด็กหญิงชลธิชา  มะลัย
7. เด็กหญิงชุตินันท์  สืบวงศ์
8. นายณปภัช  เหลาสี
9. นางสาวณัฐพร  การเมฆ
10. นางสาวณัฐมล  การเมฆ
11. นางสาวดลพร  สุบรรณ์
12. นายทองพูล  ธรรมแก้ว
13. นายทินกร  ทองขาว
14. นายนพพร  บุญมา
15. นางสาวบุษยา  ใจคง
16. นางสาวมินตรา  สุขอ้วน
17. เด็กชายวัลลพ  โสเป
18. เด็กชายวิระชัย  สุขหล้า
19. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ธรรมแก้ว
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พูลสุข
21. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
22. นางสาวสินีนาฏ  พงษ์พรม
23. นางสาวสิริมนต์  ทองสุขนอก
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะพัน
25. เด็กหญิงสุพัตรา  บาอินทร์
26. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สร้อยศรี
27. เด็กชายสุริยน  กตัญญู
28. นางสาวอทิติญา  คำเคน
29. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
30. เด็กหญิงโสภิดา   ศรีสว่าง
 
1. นางทิพวรรณ  สุกแสก
2. นางสาวธนิดา  จวงพันธ์
3. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
4. นายภาณุวัฒน์  อาษากิจ
5. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
6. นางสาววันเพ็ญ  วงษ์จันทร์
7. นายเดชชัย  ดวงแสง
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธนกร   มังสุไร
 
1. นายฉัฐมะ   ทัดเทียม