กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงมลวิภา  คำเพราะ
 
1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาลีพวง
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกุลกันยา  พงษ์สัจจา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 1. เด็กชายชนาลัย  บุญใส
2. เด็กหญิงนิตยา  วิเศษหมื่น
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  บุญนิตย์
 
1. นางสาวศิวัชญา  ศรีทำเลา
2. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วลา
2. เด็กหญิงจรรยพร  รูปงาม
3. เด็กชายศุภวัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นางชิดชนก  พวงคต
2. นายอาวิรุทธ์  สีดา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สีหบุตร
2. นางสาวปาริชาต  ศรีผดุง
3. นางสาววิชญาพร  แสงคำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์
2. นางนิออนด์  รอบคอบ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองงาม
2. เด็กหญิงฐิติมา   พัดไธสง
3. เด็กหญิงติยาภรณ์  เงาศรี
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์   นาราษฎร์
5. เด็กหญิงเวธนี  พิมพ์การ
 
1. นาง บุณณ์ญาณัฏฐ์   มุขขันธ์
2. นางสวลี   บุญมูล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 1. เด็กชายพัชรพล   ด้วงลอย
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 1. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 1. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1. เด็กชายรัชต  พิลาสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวแก้วใจ  แสนทวีสุข
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
4. เด็กชายรชต  พิลาสุข
5. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
6. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
8. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
9. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นายคำนวณ  คำวงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
4. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
5. เด็กหญิงผการัตน์  สุวรรณ
6. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
7. นายพัทธนันท์  แก้วอุดม
8. เด็กชายรชต  พิลาสุข
9. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
10. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
11. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
12. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
14. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
15. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
4. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ทานะ
2. นายกล้าณรงค์  พิทยาทรานุวัฒ
3. นางสาวกัลย์สุดา  สาลีพวง
4. นายกิตติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  พักวัน
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำตะนิตย์
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงศ์
8. เด็กชายชนาธิป  ลุนละบุตร
9. เด็กหญิงชมพู่  สุวรรณดี
10. เด็กชายฐปกรณ์  สิงห์ลา
11. นายทองพิสุทธิ์  ทองทวี
12. นายธนภัทร  ศรีสุธรรม
13. นายนพพร  บุญมา
14. นางสาวนภัสวรรณ  โสชะรา
15. เด็กหญิงนริศรา  สุขอ้วน
16. นางสาวปณิตา  พรมดี
17. นายปัณณวัชร์  อัญเจริญเกียรติ
18. เด็กหญิงป่านชนก  สายเสน
19. เด็กหญิงพรพรรณ  สีสว่น
20. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
21. นายพัชระ   เสียงหวาน
22. นางสาวรัชนีกร  พิมประจิตร
23. เด็กหญิงวิภาดา  แก้ววงศ์ษา
24. เด็กหญิงวิภาสิณี  ทองทวี
25. เด็กหญิงศิรินยา  สังข์วรรณะ
26. นางสาวศิริภา  อ่างเฮ้า
27. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
28. นางสาวสกุลตรา  ดีงูเหลือม
29. นางสาวสรัญญา  มัครมย์
30. เด็กหญิงสุธีธิดา  พื้นพรม
31. นางสาวสุภัสสรา  พละศักดิ์
32. นายสุรศักดิ์  คำเพราะ
33. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
34. เด็กหญิงอภิภาวดี  แสนวงศ์
35. นางสาวอารียา   ผิวนวล
36. นายอิสยาห์   นุกาศรัมย์
37. นายอุกฤษฎ์  จันดาบุตร
38. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
39. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
40. นายโชคศิริ  สมศิริ
 
1. นายดำริห์  ก้อนคำ
2. นายกงจักร  บัวลา
3. นายกำพล  บัวแก้ว
4. นายแสงทอง  บริสาร
5. นายภรภัทร  เจริญธง
6. นายภาคภูมิ  ทวีชัย
7. นายสนธยา  นนทา
8. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวธัญลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 1. เด็กชายอาร์มมี่  อุ่นสิม
 
1. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 1. เด็กชายดนัยพร  โสดา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนจรูญธรรม
 
1. นางอรพินท์  จวงพันธ์
2. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 1. นายจักรพงศ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 1. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 1. นายณปภัช  เหลาศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1. เด็กชายจิรายุทธ   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 1. นายนนทกานต์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายพิสิฐ   ปัจชาบุตร
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์  และ นายศตภิษัช ไกรษี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1. เด็กชายธีรภัทร  สืบสิมมา
2. เด็กชายสุเมธา  ศรีบุญ
3. เด็กชายเทวัญวิทย์   นันตโลหิต
 
1. นายสนั่น  ศิริกุล
2. นายพัฒนา  พานจำนงค์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 1. นายขวัญชัย  ศรีมณี
2. นายณัฐพล   พาวัน
3. นายบุญฤทธิ์  บุญสงค์
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสวงวงค์
2. เด็กชายดนุพล  สายโสม
3. เด็กชายเงิน  สังวาลย์
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงจุฑาภา   ร่วมใจ
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บัวเกษ
4. เด็กชายธวพล  คูณขุนทด
5. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์ชนะ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหาบุตร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 1. นางสาวฐิติมา  นาทองบ่อ
2. นางสาวดรุณี  พื้นพรม
3. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ
4. นางสาวบุษบา  ลาวงศ์
5. นางสาวมณฑิรา  อิ่มอ้วน
6. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 1. เด็กชายมานิต  ตุ้มคำ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  พิมพา
3. เด็กหญิงสุภัสรา  หวังสุข
 
1. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
2. นางดารุณี  อัมภรัตน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1. เด็กชายทวีวุฒิ  ศรีไชยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 1. นางสาวตติยา  พื้นพรม
2. นางสาววริศรา  ฤกษ์สว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  พิศงาม
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนากร  มังสุไร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
รวม 136 66